Asbjørn Kjønstad

 

  1. RMN   -   LMT   -  Magasinet   -  Aktuelt   -  Nyheter   -   Bli Fri  -  Lenker   -   Tobakksfriprisen

 

En nestor i nestekjærlighet

Hardt arbeid og omsorg for andre har vært viktige drivkrefter bak professor Asbjørn Kjønstads omfattende karriere som jurist og forsker. 

Drivkreftene bygger på verdier han fikk med seg fra sine foreldre og gårdsdriften hjemme. 

http://www.jus.uio.no/ior/forskning/profiler/asbjorn-kjonstad.html


Asbjørn Kjønstad

http://www.jus.uio.no/ior/personer/vit/asbjornk/index.html


Rettssikkerhetsprisen er tildelt professor Asbjørn Kjønstad. 

Han fikk prisen for sin livslange innsats for sårbare menneskers rettssikkerhet.

http://www.jus.uio.no/ior/om/aktuelt/aktuelle-saker/2013/20130925-rettssikkerhetspris.html

http://www.dnva.no/nyheter/vis.html?tid=58498


Velferd og rettferd  -  festskrift  -  Asbjørn Kjønstad

http://www.jus.uio.no/ior/forskning/arrangementer/andre/20120205-festskrift-kjonstad.html

http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Jus/Juridiske-fag/Velferd-og-rettferd

Festskrift til Asbjørn Kjønstad - nå digitalt!

http://rettsdata.blogspot.no/2014/02/festskrift-til-asbjrn-kjnstad-na.html


Æresdoktorat til Asbjørn Kjønstad

http://www.jus.uio.no/ior/om/aktuelt/aktuelle-saker/2012/20120904-aresdoktor-kjonstad.htmlAsbjørn Kjønstad er gått bort

Professor emeritus Asbjørn Kjønstad gikk bort lørdag 14. februar, 72 år gammel.


Foto: UiO

Kjønstad ble cand.jur. i 1970, og var ansatt ved fakultetet fra 1972 til han fylte 70 år i 2013,  først ved Institutt for privatrett og deretter i en årrekke som professor ved Institutt for offentlig rett. Som emeritus var han faglig aktiv inntil det siste.

Kjønstad fylte flere sentrale verv ved UiO, han var bl.a. dekan ved Det juridiske fakultet, instituttbestyrer ved Institutt for privatrett og medlem av Det akademiske kollegium ved Universitetet i Oslo.

Utenfor universitetet hadde han viktige nasjonale og internasjonale verv, og flere gjesteforskeropphold i utlandet. Han var medlem av Det Norske Vitenskabs-Akademi og æresdoktor ved Universitetene i København og Lund.

Publisert 16. feb. 2015

http://www.jus.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2015/kjonstad.html
Minneord

ved Hans Petter Graver, Eivind Smith, Aslak SyseDet juridiske fakultet, Universitetet i Oslo


Asbjørn Kjønstad

Professor Asbjørn Kjønstad rakk å fylle 72 år den 6. februar. Han døde fredelig 14. februar i hjemlige omgivelser etter å ha levd med sin kreftsykdom noen år, med aktiv behandling fram mot juletider.


Det er en sentral skikkelse i vår juridiske offentlighet som er gått bort. Ved universitetet trakk Asbjørn mer enn sin del av lasset, blant annet som dekan, instituttbestyrer, medlem av Det akademiske kollegium ved Universitetet i Oslo og redaktør av flere tidsskrifter. Utenfor universitetet hadde han viktige nasjonale og internasjonale verv, og flere gjesteforskeropphold i utlandet. Han var medlem av Det Norske Vitenskabs-Akademi og æresdoktor ved Universitetene i København og Lund.


Ved hans 70 års dag utga kolleger og venner et festskrift med tallrike bidrag fra flere land. Bokens tittel, "Velferd og Rettferd", gir en viktig nøkkel til hans omfattende faglige virksomhet. Tanken om rettferd sto alltid sentralt. Rettens langsiktige legitimitet hviler på at den er tuftet på rimelighet og rettferdighet.


I sentrum av hans nyskapende innsats sto velferdsordningene, enten dette var på folketrygdens område, helserett eller andre rettsordninger som særlig kommer utsatte personer og grupper i utsatte posisjoner til gode. Han sto bak etableringen av faget velferdsrett i 1996 og var fagansvarlig til han gikk av for aldersgrensen.


Hans faglige interesser spente imidlertid langt videre, fra rettskildelære og -teori til konstitusjonelle spørsmål og erstatningsrett. Ikke sjelden tjente hans faglige bidrag som utgangspunkt for fruktbar offentlig debatt. Også rettshistorie og gammel norsk rettskultur vakte hans interesse. Hans dype røtter i miljøet på og rundt oppveksten på gården i Nord-Trøndelag var alltid levende i hans sinn. Et slektshistorisk skrift, som kom ut i 2014, skulle bli en av hans siste publikasjoner.


Ved siden av sin omfattende vitenskapelige innsats har Asbjørn satt dype spor etter seg som leder av flere viktige lovutvalg, ikke minst på folketrygdens område. Og uten å gå på akkord med de krav til etterrettelighet som lå under hans akademiske virke, engasjerte han seg sterkt i samfunnsspørsmål som han anså som særlig viktige. Mest kjent er nok hans langvarige innsats for et tobakksfritt samfunn, som også innbrakte ham Røykfri Hederspris og Karl Evangs pris. I 2013 mottok han Juristforbundets Rettssikkerhetspris.


Som kollega var han raus. Det er ikke få han har veiledet fram til mastergrad og doktorgrad. Som tidsskriftredaktør hjalp han unge jurister til å få ferdiggjort og publisert deres første artikler. Samme slags innsats preget hans innsats som redaktør av et titalls antologier og hans samforfatterskap med jurister og folk med annen vitenskapelig fagbakgrunn. Også gjennom mange bedømmelser har han bidratt til å opprettholde og definere en vitenskapelig standard.


Ved Asbjørn Kjønstads død har Det juridiske fakultet og Universitet i Oslo mistet en sentral rettsvitenskapelig tenker med et bredt interessefelt. Han vil bli dypt savnet av kolleger og venner ved Det juridiske fakultet, hvor han hadde sett fram til flere gode års emeritustilværelse. Men i denne tiden går våre tanker først og fremst til Ingeborg, Hilde og Sunila og deres familier, som alltid var så viktige for ham.


Av Hans Petter Graver, Eivind Smith, Aslak Syse

Publisert 18. feb. 2015

Nekrologen stod på trykk i Aftenposten 18. februar 2015.

http://www.jus.uio.no/for-ansatte/aktuelt/fakultetsnytt/2015/vedlegg/minneord-kjonstad.html
Minneord  ved Curt A. Lier, president i Norges Juristforbund:


Asbjørn Kjønstad

Publisert 18.02.2015


Professor em. dr. juris Asbjørn Kjønstad døde 14. februar, 72 år gammel, etter flere års sykdom.
Asbjørn Kjønstad var professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo 1978-2013. Blant de mange verv han har hatt kan nevnes dekan ved Det juridiske fakultet og medlem av Det akademiske kollegium, samt æresdoktorater ved universitetene i Lund og København.

Gjennom flere tiår var han landets ledende jurist innenfor trygde-, sosial- og helserett. Som forsker, lovutreder, forfatter, foreleser, formidler og debattant var han en sentral premissleverandør for utvikling av sosialretten i Norge. Hans mangeårige juridiske virksomhet bidro til større rettsikkerhet, det være seg innenfor erstatningsretten, barns rettigheter eller sosial-, trygde- og helseretten.

Asbjørn Kjønstad ble av Norges Juristforbund tildelt Rettssikkerhetsprisen for 2013 for sin livslange innsats for sårbare menneskers rettssikkerhet.

Kjønstad bidro til å løfte og utvide fagdisiplinen sosial- og trygderett som en vital del av jussen. Rettsikkerheten blir viktigere og viktigere i et stadig mer gjennomregulert og rettsliggjort samfunn. I en tid da velferdssamfunnets støtteordninger har vært i kraftig vekst, har det vært helt nødvendig å forsterke rettsikkerhetsperspektivet. Kjønstad loste studenter, politikere, beslutningstakere og mange andre gjennom et utall juridiske utfordringer knyttet til velferdssamfunnet. Som formidler bidro han i sterk grad bidratt til å skape forståelse for reglene – og ikke minst de rettssikkerhetsutfordringer som reises.

Kjønstad pekte samtidig på nye utfordringer og behov for nye regler og endringer. Han bidro bl.a. i utvalg og i offentlige debatter nasjonalt og internasjonalt i stor grad til rettspolitisk virksomhet. Hans mangeårig virke som forfatter og redaktør i juridiske tidsskrifter, deriblant Lov og rett, ga ham en sentral rolle i viktige rettssikkerhetsspørsmål.

Vi husker Kjønstad som en dannet akademiker, preget av redelighet, saklighet og ikke-krenkede språkbruk, slik han selv beskrev en dannet akademiker. Kjønstad var lavmælt, men snakket med tyngde. Hans virke var preget av å se de som sliter, det være seg de trygdede, barna eller de skadede. Kjønstad løftet jussens potensiale for utsatte grupper; de som har rett, men som ikke får rett. Slik bidro han til å gi rettsikkerhet til grupper som sjelden når frem i det offentlige ordskiftet.

Hele Juristforbundet føler takknemlighet overfor Asbjørn Kjønstads livsverk. Våre varme tanker går til Asbjørn Kjønstads familie. Vi lyser fred over hans minne.

Curt A. Lier, president i Norges Juristforbund

http://www.juristforbundet.no/Nyhets-Arkiv/Arkiv-2012/Arkiv-2015/Asbjorn-Kjonstad/

Minneord ved Kjell J. Vang, pasient- og brukerombud i Nord-Trøndelag


Asbjørn Kjønstad


Prof. dr.juris. Asbjørn Kjønstad døde 14. februar, 72 år gammel. Hans død berører oss, som også hans liv berørte oss. De fleste av oss opplevde ham som engasjert foredragsholder i utallige kurs og konferanser. Noen satt foran kateteret hans under jusstudiet. Andre samtalte med ham i sene kveldstimer. Vi fikk erfare humanisten og menneskevennen Asbjørn.


For Asbjørn var ingen for små og betydningsløse. Hans hjerte banket varmt for enkeltmenneskers mulighet til å bety noe og vinne frem mot maktstrukturer i samfunnet. Gjennom hele hans virke ble det spunnet en genuin rød tråd: Å bidra til å sette samfunnet i bedre stand til å tjene og betjene dem som trenger det mest. Fortsatt finnes ferske og lune spor av Asbjørns sosiale samvittighet i landets trygde-, helse- og omsorgslovgivning.


I dag snakker helseministeren om pasientenes helsetjeneste. Det samme fokuset hadde Asbjørn gjennom et helt liv. Ikke bare pasientenes helsetjeneste, forresten, men også brukernes omsorgstjeneste, klientenes sosialtjeneste og trygdemottagernes trygdetjeneste.


Som pasient- og brukerombud skal vi ivareta pasienters og brukeres behov, interesser og rettssikkerhet. Det er et mål tatt ut av Asbjørns filosofi. Han hadde nok likevel ønsket at vår virksomhet ikke var nødvendig, at samfunnets vesener i seg selv tjente folk godt nok med blikket rettet på pasienten og brukeren som hovedperson.


Asbjørns liv var et lysende eksempel, både for oss pasient- og brukerombud og for andre som skal yte tjenester til folk. Han levde det han sa. Asbjørn leverte gjennom sitt juridiske og dypt medmenneskelige engasjement en uvurderlig ombudsinnsats uten formelt å være ombud.


Asbjørns død har berørt oss, som også hans liv berørte oss. Vi vil fortsette med å la oss berøre.Kjell J. Vang, pasient- og brukerombud i Nord-Trøndelag


Publisert: 19.feb. 2015


http://www.aftenposten.no/dodsfall/article7908037.ece?

Minneord ved Terje Carlsen, en av 'De vindskeive'


Asbjørn Kjønstad


Professor emeritus Asbjørn Kjønstad sovnet fredelig inn i sitt hjem i Holmenkollen i Oslo 14. februar, bare 72 år gammel. Ute i Nordmarka, rett utenfor døren i Lillevannsveien, gnistret solen i snøkrystaller. Asbjørn skulle nok helst ha vært der på en av sine lange skiturer den lørdagen.


Asbjørn Kjønstad ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1970, dr.juris i 1978 og professor samme år i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, bare 35 år gammel. Asbjørn ble også æresdoktor ved ærverdige Københavns Universitet. Dette er ikke en vanlig pølsebod, og æresdoktoratene henger høyt der. Blant andre æresdoktorer ved det københavnske universitet kan nevnes statsrettsjuristen Johs Andenæs og Winston Churchill.


Asbjørn var tidligere æresdoktor ved Universitetet i Lund i Sverige og gjesteprofessor ved Universitetet i Leuven. Han har også vært visepresident for European Institute of Social Security (EISS) og har mottatt, blant mange andre priser, Karl Evangs hederspris og Rettssikkerhetsprisen. Det viktigste arbeidet han gjorde for oss, 'De vindskeive', var å kringsette velferdsstaten ved å levere premissene for lov om pasientrettighetene.


Med toppkarakterer i alle juridiske disipliner kunne han lett vært en formuende forretningsadvokat. Men som han ofte gjentok: For meg har det alltid vært viktig å ta vare på de svake. At også de som har det vanskelig, skal ha rettigheter, og at vi som har vært heldige og friske, må bidra mer til fellesskapet, er viktige prinsipper.


For oss vindskeive har han, Asbjørn Kjønstad, derfor vært det livbergende strået i fonna som Hans Børli snakker om i diktet Minnene.


Terje Carlsen, en av 'De vindskeive'


Publisert: 20.feb. 2015


http://www.aftenposten.no/dodsfall/article7909251.ece?


Minneord

ved Finn-Erik Vinje:


Asbjørn Kjønstad

Et rikt liv ble avsluttet da Asbjørn Kjønstad den 14. februar gikk til sine fedre.


Han ble født den 6. februar 1943 i Levanger som yngst av fem sønner i en søskenflokk på seks. I sin sjarmerende selvbiografiske skisse (2014), kalt «et sosialhistorisk skriftstykke», har han risset opp de ytre rammene for det miljøet han var født inn i.

Røttene i det nordtrønderske jordsmonnet trakk han etter seg, og hans akademiske bane var sannelig ikke snorrett opptrukket. I 1978 ble han professor ved Universitetet i Oslo, og han satt i embetet inntil 2013.

Jeg vet ikke noe mer treffende å si om Kjønstad enn at han var et gagns menneske. For meg er det naturlig å nevne hans arbeid med modernisering av lovspråket; da Grunnloven skulle gis en språklig ansiktsløftning, var han en støttespiller.

I utviklingen av helseretten som juridisk disiplin var han en pionér. Dagfinn Høybråten er kalt «røykelovens far» - men en del av æren tilkommer Kjønstad.

Jeg kalte ham et gagns menneske, og da tenker jeg ikke bare på hans samfunnsnyttige innsats. Jeg tenker på vennen Asbjørn, det varme menneske, den gode samtalepartner.

Det laget seg slik at vi de seneste årene, etter at han hadde fått sin alvorlige diagnose, drog på tur i min oselver ut på Oslo-havet. Jeg innbiller meg, nei, jeg vet, at disse turene gjorde ham godt.

Han var jo en spreking, denne trønderen. Når vi kastet oss ut i de iskalde bølgene, hadde han glemt den formaningen han hadde fått av sine foreldre: «Du må itj bli frøssin.» Men det ble vi - inntil vi tok frem termos og niste. Så lå vi bare og glante i skyene og samtalte om vesentlig og uvesentlig.

Vi var tilårskomne gubber, emeriti tessmers, og Asbjørn hadde ikke lenger så mye muskelkraft å omsette i ro-tak. Men han utfoldet en stillferdig livsglede som jeg sjelden har vært vitne til.

Finn-Erik Vinje

Publisert: 17.feb. 2015 

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Nekrolog-Asbjorn-Kjonstad-7904842.html#xtor=RSS-3
Anne Lise Ryel, gen.sekr. Kreftforeningen: 


Asbjørn Kjønstad var en bauta innen tobakksforebygging


Asbjørn Kjønstad har gått bort. Han regnes som en bauta innen tobakksforebyggende arbeid i Norge, spesielt kampen mot røyking i det offentlige rom.

https://kreftforeningen.no/aktuelt/siste-nyheter/ryel---kjonstad-var-en-bauta-innen-tobakksforebygging/

«Røykelovens far» er død

Jussprofessor Asbjørn Kjønstad sovnet stille inn i sitt hjem i Oslo lørdag kveld. 

http://www.t-a.no/nyheter/article10654889.ece

http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Asbjorn-Kjonstad-er-dod-3303054.htmlAsbjørn Kjønstad

er bl.a. tildelt  Karl Evang pris og Hedersprisen/Tobakksfriprisen for sin innsats.

Se her