1. RMN   -   LMT   -  Magasinet   -  Aktuelt   -  Nyheter   -   Bli Fri  -  Lenker   -   Tobakksfriprisen


Nett-Magasinet

Røykfritt

     

for


Bedre miljø, helse og trivsel

 Ikke mer synlig tobakk i butikken

Hva synes vi om det egentlig?


Regissør Ulrik Imtiaz Rolfsen:

Det virker naturlig etter den utviklingen vi har hatt.

Det var ramaskrik da Høybåten innførte røykfrie serveringssteder. 

Men det har gått veldig bra.

Jeg synes det er kjempepositivt. For min del så har jeg fått et bedre liv.


Men det er et paradoks at staten fortsatt tillater salg av tobakk,

Det er å pushe rus.


Leder av Skuespillerforbundet Agnete Haaland:

Ja det er dobbeltmoral av Staten.  De tar inn avgifter på sigaretter,  og budskapet til oss blir egentlig:   ”Ikke røyk så mye da, men røyk litt da (så vi får pengene dine)".


NRK
Tobakk må ut av salg

  

"Barn blir nikotinavhengige på grunn av statens handlingslammelse"Lege Kenneth Gutterup  kommer med klare forslag til hvordan myndighetene kan hindre flere unge i å begynne å røyke.Foto JARL M. ANDERSEN

 

Lege Kenneth Gutterup   

De fleste røykere ønsker at staten skal gjøre mer for å forebygge røyking blant unge.


Flytt tobakkssalget til spesielle utsalg og hev aldersgrensen.

Da vil terskelen for voksne til å kjøpe røyk og snus til barn bli mye høyere.

I dag blir mange barn nikotinavhengige på grunn av statens handlingslammelse, sier Gutterup.

Undersøkelser viser at røykerne er villige til dette, hvis de vet at de dermed trekker opp tobakksstigen for neste generasjon.


Helsedirektoratet kommenterer:

- Vi ser at holdningene har endret seg. Folk som røyker ønsker ikke at barna skal begynne å røyke, Kenneth Gutterups forslag er interessant.

 1. -Vi har anbefalt departementet å heve aldersgrensen fra 18 til 20 år. Dette krever en lovendring.

 2. -Å flytte salget til spesielle utsalg er et interessant forslag som Gro Harlem Brundtland ( leder i WHO) fremmet for noen år siden.
Lovvern mot tobakksalg

Etterlyser ansvar  hos helsemyndighetene


Tobakk er så farlig og har så store skadevirkninger i samfunnet at salg må opphøre. Befolkningen ønsker dette. Røykeloven er en stor suksess.

Myndighetene har et stort ansvar for snarest å få på plass effektivt lovvern mot tobakksalg.


Dette krever stadig flere, og i første rekke fagfolk og organisasjoner.

Røyking er i særklasse den viktigste sykdoms-forebyggende faktor vi kan gjøre noe med.


Flere faggrupper som har framlagt utredninger med konkrete planer for et tobakksfritt samfunn. Planene ble godt mottatt, og innarbeidet i program for organisasjoner  og myndigheter. Men skiftende forhold innen organisasjoner og etater/myndigheter har dessverre ført til manglende gjennomføringskraft. Derfor er det nødvendig å si fra tydelig, for å få prosessen i gang igjen.


I vårt helsevesen er tobakkskadene en stor utfordring både faglig og ressursmessig. Våre sykehus må stenge sengeposter for å holde stramme budsjetter. Tobakksbruken forklarer en stor del av dette og samfunnets sviktende tiltak mot tobakksbruk går ut over ressursene til andre viktige helseformål. Dette er etisk sett helt uholdbart. – Røyking blant barn og unge er spesielt problematisk, også fordi røyken på mange måter er en inngangsport for bruk av hasj og annen narkotika.


I forarbeidene til Lov om Produktkontroll står det at tobakksspørsmålet ”foreløpig” er unntatt. Etter Lov om Internkontroll skulle det være ulovlig å produsere og omsette helseskadelige produkter.


Tobakksindustrien har en inhuman holdning til tobakksskadene, men vi etterlyser enda større ansvar hos våre lovgivere og helsemyndigheter.


Kraftige og effektive helsepolitiske tiltak må til for å stoppe den smittsomme nikotinomanien. Befolkningen vil akseptere slike tiltak. Vi har tidligere dokumentert at under 10% av den norske befolkning ønsker fortsatt salg av tobakksvarer i Norge. Ingen foreldre ønsker at deres barn skal begynne med tobakk.


RMN

Avvikling av tobakk-salg


Avvikling av tobakk-salg er det viktigste vi kan gjøre for å forebygge sykdom og for tidlig død. Det må innføres et avviklingsprogram, som foreslått av Verdens helseorganisasjon.


Tobakk dreper 22 mennesker hver dag i Norge. Langt flere blir  skadet og utsettes for store lidelser. Tobakk angriper alle organer i kroppen, og skader gener, slik at også barn og barnebarn rammes.


Passiv røyking er langt farligere enn tidligere antatt. Selv lave røyk-konsentrasjoner i korte tidsrom kan forårsake akutt hjerteinfarkt og hjerneslag. Barn/fostre skades. Dessuten fester de farlige stoffene i røyken seg på alt og fortsetter å skade.Tobakk virker som narkotika. De avhengighetsskapende mekanismer er av lignende type.

Tobakk en ”innfallsport” til andre narkotiske stoffer.


Lungekreft er 7-doblet hos 40-årige kvinner.


Barn og barnebarn av røykere rammes også via skadet arve-materiale.


Tross dette ser vi at stadig nye unge begynner å røyke.

Røyken blir en naturlig del av ”påkledningen” til unge jenter/ kommende mødre. 

Voksne er forbilder. Signaleffekten er sterk:

”Tobakk er kult"  - et attraktivt produkt, tross merkingen

”Tobakk kan ikke være så farlig, siden det er i salg”

 1. -"Godkjent av helsevesenet".

 2. -"Alle andre stoffer som er farlige er jo forbudt".Helsemyndighetene må gi klar melding om at tobakk er så farlig at den må ut av salg.


Det må signaliseres at det blir et avviklingsprogram for salg av tobakk.

Gjennomføringen må skje så raskt som mulig.


Trinnene i en slik plan er beskrevet for mange år siden av Verdens helseorganisasjon  (WHO).


Nå må det virkelig satses for å løse vårt største helseproblem. Norge har ressurser til dette. 


Gjennom de siste 20-30 år er det laget flere planer for et røykfritt Norge.

Men gjennomføringskraften har vært for liten og resultatene altfor dårlige.

Slik vil det også høyst sannsynlig fortsette, dersom en bare følger de relativt forsiktige tiltak og delmål som angis i helsemyndighetenes strategiplan.Konklusjon:

Det er nødvendig med et raskt avviklingsprogram for salg av tobakk.

Tiltak og delmål i helsemyndighetenes strategiplan må forsterkes betydelig.  Sikring av røykfritt miljø overalt er like viktig.


Det bør opprettes et eget aksjonssenter for detaljutforming og gjennomføring av strategiplanen. Dette bør være av åremålstype. Samarbeid med alle de frivillige organisasjoner må styrkes.

RMN


    
Tobakk skader miljø og mennesker

For å tjene mer har tobakksindustrien flyttet det meste av tobakksdyrkingen til fattige land.

Tobakksdyrking krever store mengder gjødsel og giftige sprøytemidler. Det sprøytes opp til 16 ganger i løpet av en tre måneders sesong.

DDT blir brukt. Dette sprøytemiddelet er totalforbudt i hele den vestlige verden, og regnes i dag som en av de verste miljøgiftene mennesker har funnet opp.

Insektmidlene kan bidra til å utvikle sprøytemiddelresistente malariamygg.

I tillegg til helsefaren fra sprøytemidler, er tobakksdyrkerne utsatt for såkalt "Grønn tobakkssyke" (GTS), som fører til kvalme, slapphet, svimmelhet, indre kramper, og ustabilt blodtrykk og hjerterytme. GTS skyldes at nikotinen absorberes gjennom huden fra våte tobakksblader.

I de fattige landene  brukes barnearbeidere.  Barna er særlig sårbare for sprøytemidler og nikotin.


Avskoging – i mange u-land blir trær hogd ned og brukt som brensel for tørking og behandling av tobakksbladene.

Tobakksplantasjer tar opp arealer hvor man kunne ha dyrket nok mat til 10-20 millioner mennesker.


Tobakksrøyk inneholder rundt 4.000 kjemiske stoffer, inkludert kreftfremkallende, irriterende og giftige stoffer. Røyking er den viktigste årsak til dårlig inneklima i den vestlige verden.

Sigarettsneiper antas å utgjøre cirka 40 prosent av søppelet i gatene i Storbritannia.

(Kilde: www.gronnhverdag.no)
                                         


Skjulte røykeforskning


Tobakksindustrien nektet lenge for at den visste at røyk skadet.

Men det er avslørt at tobakksindustrien  bestilte og finansierte forskning på tobakk for så å skjule sin kunnskap.

Svensk professor ble også avslørt.


Forskere med tilknytning til sveitsiske og britiske miljøer som arbeider for å begrense røyking har gått gjennom tobakksgigantens interne dokumenter og brev og har publisert sitt materiale i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet. Det er oppsiktsvekkende lesning.


Phillip Morris ledere har flere ganger hevdet at selskapet inntil for få år siden ikke kjente til helsefaren ved røyking. Spesielt har selskapet benektet at det drev med forskning på tobakksskader. Nå viser det seg at selskapet så behovet for slik kunnskap allerede i 1968 og skaffet seg topp forskningsresultater i all hemmelighet fra begynnelsen av 1970-tallet.Skjulte forskning


Det var svært viktig for selskapet at offentligheten ikke kjente til at de visste om tobakkssykdom fordi folk da visste at de med viten og vilje solgte et helseskadelig produkt og kunne saksøke for milliarder. Samtidig ville ledelsen ha topp kunnskap om hva produktet deres gjorde. Men hvordan skaffe seg topp kunnskap uten at noen vet det? Et sinnrikt system ble satt dannet, ifølge historieforskerne.


Phillip Morris kjøpte på begynnelsen av 1970-tallet det tyske forskningssenteret INBIFO som drev med forskning på tobakkens effekter. Deretter skjulte firmaet sin forbindelse til forskningssenteret.


Forskningsresultatene ble aldri sendt direkte til Phillip Morris. Isteden skal den svenske tobakksforskeren Ragnar Rylander ha fungert som mellomledd. All kommunikasjon mellom INBIFO og Phillip Morris gikk gjennom ham, og ordningen var kun kjent for noen få utvalgte i Phillip Morris.


Etterhvert reiste andre fagfolk kritikk mot Rylander for hans forsøk på å gi et bilde av tobakksrøyk som mindre skadelig.


Rylander ble i 2004 sparket fra Göteborg universitet fordi hans forbindelser med tobakksindustrien og forskningsfusk ble avslørt.
Visste om passiv røyking


INBIFO offentliggjorde få av sine resultater, og det som ble publisert, helte i retning av at tobakk ikke var svært skadelig.


INBIFO drev spesielt mye med forskning på passiv røyking. Så sent som i 2002 benektet Phillip Morris at passiv røyking kan skade helsen, og tobakksindustrien jobber stadig imot røykfrie utesteder verden over. 800 rapporter om passiv røykning kom ut av INBIFO på 1980-tallet og de fleste av dem var på oppdrag fra tobakksgiganten.

(Kilde ANB)


Det avsløres stadig forskere, institutter, byråkrater, firmaer og media som har koblinger til tobakkssindustrien. De forsøker å skape usikkerhet om skadevirkningene og hindre effektive tiltak mot tobakk. Noen er også selv avhengige av tobakk og derved drevet av dette.

Det er nødvendig at myndighetene etablerer effektive mottiltak mot slik inhabilitet, korrupsjon etc.

Slik gjør Hollywood barn til røykere


Basic - Med sigaretten i hånda framstod Sharon Stone som en levende tobakksreklame i filmen Basic Instinct. (Bilde fra filmen Basic Instinct).Manusforfatteren bak "Basic Instinct" angrer produktplassert filmrøyk.

Verdens best betalte forfatter av filmmanus, Joe Eszterhas har gjort sigaretter sexy på filmduken i over 20 år. Nå beskylder han seg selv og Hollywood for mord. "En sigarett i hendene på en Hollywood-stjerne er en pistol rettet mot 12-14 åringer", sier Joe. "Pistolen vil avfyres når barnet har blitt voksen. Vi i Hollywood vet dette, men vi gjemmer oss bak unnskyldninger som 'kreativ frihet' og 'kunstnerisk frihet'. Dette er løgner," hevder Joe.


Basic Instinct

I filmen "Basic Instinct" var røykingen assosiert med seksualitet. Tobakksselskapene så at denne filmen var så populær at de lanserte en kobling til et sigarettmerke kalt "Basic". "Filmen innbrakte en masse penger, og det samme gjorde sigarettmerket Basic.


Joe har gått ut i New York Times med en unnskyldning for å være "medskyldig i mord på et ukjent antall personer" og ber om tilgivelse for alle millionene han har tjent på dette i alle disse årene.

"Jeg har skrevet 14 filmer, mine skuespillere røykte i mange av dem for å virke kule og glamorøse. Røyking var integrert i mine manus fordi jeg var en storrøyker. Det var en del av 'bad boy'-imaget som jeg dyrket i mange år: Røyking, drikking, festing, rock'n'roll. Jeg mente at røyking var en rettighet. Passiv røyking var et ikke-eksisterende problem som jeg den gang mente var funnet opp av profesjonelle bedrevitere. Jeg puttet alle disse holdningene inn i mine manuskripter.

Vi vet alle at filmer med røyking på film er skjult reklame rettet mot barn," hevder Joe i dag.


Fikk strupekreft

"Hendene mine er blodige, og det samme er Hollywoods. At jeg har fått kreft er grunnen til at jeg vil gjøre en innsats for å minske skadevirkningene, sier Joe Eszterhas.

Joe har startet firmaet "Castle Rock Entertainment" sammen med Rob Reiner som også er forskrekket over hvordan filmrøyk så tydelig henvender seg til barn og unge.


De viser også til en undersøkelse fra den amerikanske hjerte-lunge-foreningen som avslører at 61 prosent av filmrøykingen i 2001 skjedde i filmer som barn kan se alene, uten å ha følge med en voksen. Den amerikanske Kreftforeningen har offentliggjort at det er 50 prosent mer røyking i filmer år 2000 enn i 1960-årene.

"Castle Rock" har foreslått å merke alle filmer som glamoriserer røyking med R for "restricted", slik at alle foreldre vet at her vil deres barn og ungdommer bli manipulert til å tro at røyking er kult, sexy, tøft og voksent og derfor få lyst til å prøve. Forskning viser at røyking på film påvirker barn og unge til å røyke.


Disse er medansvarlige

Studioet gir "grønt lys" for produksjonen, er med å skaffe finansieringen, ansetter regissørene og ofte skuespillerne. Deres ja eller nei til filmrøyking kan være avgjørende.

Fagorganisasjonen Motion Picture Association of America (MPAA) er viktig i Hollywood. De har et langt og tett samarbeid med tobakksindustrien bak seg. De arbeider for at man skal ha så få restriksjoner som mulig og tjene så mange penger som mulig. Presidenten i MPAA står bak mesteparten av Hollywoods offentlige unnskyldninger for hvorfor det er viktig å ha med så mye røyking på film. De er med å sette aldersgrenser for hvem filmene egner seg for.

Produsentene må finne finansieringsmuligheter og ansetter regissøren, skuespillere og de fleste andre i filmproduksjonen. De vet at hvis det er akseptert å finansiere en film med tobakkspenger, kan de gjøre det.

Regissører bestemmer hva som skal skje på filmduken. Ingen røyking vil forekomme i filmen hvis ikke regissøren støtter det.

Skuespillere: Hvis disse sier ja til å røyke i filmen har de et stort ansvar som rollemodeller for barn og unge. Skuespillere kan selvsagt nekte å røyke på film. Spørsmålet er om regissøren da vil velge en annen som er villig til å gjøre det. Det blir et etisk dilemma for skuespilleren. Valget mellom rollen, pengene og sin egen samvittighet.

Manusforfattere lager historien, karakterene. De kan velge å ta med sigarettene som en del av intrigen eller personligheten, eller de kan velge å la være. Ingen vil savne sigarettene, bortsett fra tobakksindustrien og den som har mottatt pengene for produktplasseringen.

Redigerere lager en film av puslespillet, setter den sammen rute for rute. Røyking, vil ikke komme med hvis de ikke ønsker å rette oppmerksomheten på dette.


Korrupsjon

Interne dokumenter fra tobakksindustrien har avslørt en mengde avtaler hvor skuespillere og produsenter har mottatt store summer for at det skal røykes i filmer. I 1990 tvang den amerikanske kongressen filmindustrien til å love at de skulle slutte å motta penger fra tobakksindustrien for markedsføring av røyk gjennom spillefilmer. Men en gjennomgang presentert i det anerkjente tidsskriftet "The Lancet" i 2001 viste at det de kaller "actor endorsement " øker istedenfor å avta.

Internasjonale markedseksperter og forskere er enige om at røyking i filmer er en effektiv reklamemetode for å få barn og unge til å begynne eller fortsette å røyke. Filmene som gir best salgsresultater for "Big Tobacco" er der hvor sigarettmerket kommer tydelig fram, som et nærbilde av pakken eller i hånden på filmstjernen.


Boikott

Når det gjelder den økende produktplasseringen av røyk i norske filmer, teateroppsetninger og TV-produksjoner, ikke minst i NRK, er korrupsjon hittil ikke bevist. De eneste som kan avsløre en eventuell sponsing av en produksjon er personer med samvittighet nok til å skjønne hva de er med på, og som er villige til å utsette seg for bransjens vrede som "sladrehanker."

Foreldre som ikke ønsker den kyniske påvirkningen av barn gjennom betalt filmrøyk kan boikotte røykefilmene. Verdens Helseorganisasjon (WHO) har gitt sitt bidrag gjennom at de valgte glamorisering av røyking på film som et tema for verdens røykfrie dag. Nå er det opp til oss å følge opp og fortelle ungdommen hvorfor.

(Kilder: Reklame og Kampanjebilder. Tekst: Kronikk i NyTid - av Tone Bergli Joner)
TOBAKKSINDUSTRIENS MANIPULASJONER OG STRATEGIER

Utdrag fra industriens interne dokumenter

Kilde: INGCAT Update nr.7


Om avhengighet   -  narkotika

Vi er mer en nikotin-industri enn en tobakks-industri.

BAT (British American Tobacco) må lære seg å se på seg selv mer som et narkotika-firma enn som et tobakksfirma.Om profitt

Oscar Wilde sa: "Sigaretten er den perfekte glede. Den er utsøkt, og man forblir stadig utilfredsstilt" Colin Greif hos BAT forfølger tanken videre, og sier: "La oss skaffe utsøktheten, og håpe at våre kunder fortsetter å forbli utilfredsstilt. Alt vi trenger da er en større veske for å bære pengene til banken."

De som insisterer på at vi skal bruke opplysning i stedet for lover for å redusere røyking er nå vitne til et underlig fenomen:

Etterhvert som kunnskapen om røykens skadevirkninger, særlig den passive røykingen og dens virkning på barn, blir bedre kjent, blir det stadig lettere å få vedtatt lover som begrenser røyking. (INGCAT Update nr.7)HVA ER TOBAKKSINDUSTRIEN MEST REDD FOR?

Selv om antall røykere stadig reduseres, så kan vi ikke være fornøyd med de hjemlige resultater, særlig sett på bakgrunn av det som skjer i USA, Canada og Australia.


Det er på tide å tenke nytt.

Tobakksindustriens egne meninger om fremtiden kom fram da et internt brev for noen år siden ble avslørt. Der kunne vi lese bl.a. følgende:

The social acceptability issue will be the central battleground on which our case in the long run will be lost or won. Det er kampen om røykingens sosiale aksept som i det lange løp vil avgjøre tobakkens fremtid.


Det er altså alle de som forlanger røykfritt miljø tobakksindustrien frykter.


Kanskje det er dette de har forstått i USA, Canada og Australia? Der er de ikke så redde for å forlange røykfrie miljøer, overalt. Forspranget forklares bl.a. med at det i disse landene tradisjonelt er andre holdninger på flere slike områder.


Det er holdningsendringer som er nøkkelordet for å sette i gang en prosess som er selvforsterkende.

Oppnår man suksess med røykfritt miljø ett sted, blir man gjerne modigere, og prøver kanskje et sted til. Erfaringene kan gjøre at det går enda lettere et tredje sted, og da begynner det å bli morsomt. Suksessen får gjerne litt oppmerksomhet, og prosessen er i gang.Holdningsendringen starter for alvor når røykerne stadig oftere må finne andre steder å røyke enn der de hadde tenkt seg. De må begynne å tenke seg om før de tenner sin røyk, og det er nettopp det som er viktig.


Forbruket vil nødvendigvis gå ned etterhvert som mulighetene til å røyke innskrenkes, og det fortelles stadig om røykere som har sluttet bare fordi det ble så problematisk å finne et sted å røyke.

Ikke alle finner det like fristende å stå på utstilling utendørs flere ganger om dagen i all slags vær.


Det er svært viktig å hindre at barn og ungdom begynner å røyke, og mange, både helsearbeidere og frivillige idealister gjør en imponerende innsats på dette området. Men barn og unge blir over en kritisk periode på mer enn 10 år utsatt for påvirkning av mange slag, ikke minst røykepress, og hvem har kapasitet til å motvirke dette, med røyking på alle kanter ?


Det er ikke tvil om at holdningsendringer og røykfrie miljøer er viktig, kanskje avgjørende i prosessen.


Nå forstår du kanskje hvorfor vi kaller arbeidet vårt for indirekte røykeavvenning ?


Røykfrie miljøer er kostnadseffektive. De koster ingenting. Tvert i mot, både arbeidsgivere og samfunnet sparer penger på å innføre røykfrie miljøer. Det er røykingen som er kostbar.


              

                                                  

                 

Viktig bok     -  fra forfatteren Tone Bergli JonerTone Bergli Joner har arbeidet mye med å formidle kunnskap om tobakksbruk og hvordan tobakksindustrien gjennom alle år har løyet og benektet fakta om risker de kjente svært godt.


Tobakksindustrien har brukt store ressurser for å latterliggjøre og forfølge dem som forteller sannheten, og de har bestukket skuespillere, opinionsdannere og forskere, for å selge mer og for å røyklegge fakta.


Sammen med sin mann Per Erik Joner ga hun i 2002 ut boken ”Det store bedraget”. Den handler om tobakksindustriens bedrag mot alle, mot røykere, mot samfunnet, vitenskapen, massemedia, mot alle.

Nå har hun kommet med en oppfølging ”Århundrets bedrag”  fra Kolofon forlag.


Boken innledes med en introduksjon for den som ikke har lest hennes første bok. Her gis viktig bakgrunnsinformasjon, hvordan en ansatt i et advokatbyrå, Merrell Williams, fikk i oppdrag å gjennomgå og klassifisere et stort antall dokumenter  fra et av de største tobakksfirmaene i USA (B&W). Han kopierte 4000 sider, som viste hvordan tobakksindustrien i alle år hadde løyet om helserisiko og avhengighet.  


B&W hadde ansatt en lege som forskningssjef, Jeffrey Wigand. Han hadde innvendinger mot selskapets manipulasjon av produktene for å skape større avhengighet. Da fikk han sparken. Wigands avhopp var viktig i kampen mot tobakksindustrien. Hans historie skildres i filmen ”The Insider”, som ble nominert til 7 Oscar.


Tone Bergli Joner forteller så hvordan hennes første bok ble møtt og hvordan hun måtte kjempe for å nå ut i media.

Risikoen ved både aktiv og passiv røyking beskrives utførlig, og her er boken full av fakta om bl.a. KOLS, lungekreft og andre kreftformer, hjerte- og karsykdommer, allergi, astma, fosterskader, diabetes, beinskjørhet, alt behandles med referanser til kildene.


Passiv røyking er nå et etablert begrep. Joner viser også til ny kunnskap om ”tredjehåndsrøyking”  (Third Hand Smoking) som viser at selv lenge etter røykingen kan vi skades av det konsentrerte giftbelegget røyken avsetter på hud, hår, klær, møbler, tepper m.m. Dette gjelder direkte kontakt og avdustinger til luften. Små barn er særlig sårbare.Joner viser hvordan tobakksindustrien lenge har kjent risikoen ved røyking men utad har skjult dette og benektet at nikotin var avhengighetsskapende.


Samtidig eksperimenterte de med forskjellige tilsetningsstoffer for å forsterke nikotinets effekt.


Sterkere avhengighet gir flere kunder, altså ”produktutvikler” man for å øke nikotinvirkningen. 
Dette gjelder ikke minst snus, der man ved å øke pH-verdien får et raskere nikotinopptak i kroppen.


Det er lagt store ressurser i å få flere røykere og snusere i stadig yngre aldre. De som begynner å bruke tobakk som barn har større vansker med å slutte. Snus behandles i et helt kapittel i boken.


Mer informasjon med smakebiter fra boken:  www.tonejoner.com 


Arne Stråby  /VISIRTone Bergli Joner

Tone Bergli Joner har en mangesidig bakgrunn, bl.a. psykologi, pedagogikk, motedesign, marionett-teater. Hun har laget flere TV-serier, og har skrevet ca. 60 bøker om bl.a. musikk, formgiving, hobby-virksomheter, barnesikkerhet, søvnuro hos småbarn. Hun var den første som fikk Barnesikkerhetsprisen i Norge.


Tone  Bergli Joner har et bredt og intenst humanistisk  samfunnsengasjement. Hennes mange velskrevne artikler og debattinnlegg har hatt stor betydning bl.a. i kampen for Røykeloven.


Hennes far og bror var storrøykere. De døde begge i en alder av 57 år.

Tone Bergli Joner har sammen med sin mann Per Erik Joner, som er biokjemiker, tidligere utgitt boken "Det store bedraget"  - Alt tobakksindustrien ikke vil at du skal vite. Boken fikk glimrende kritikker i blant annet Legeforeningens Tidsskrift.

Tone Bergli Joner er tildelt Tobakksfriprisen 2011 for sitt arbeid.       Se mer
  


Viktig bok


DET STORE BEDRAGET

Alt tobakksindustrien ikke vil at du skal vite


av Tone Bergli Joner og Per Erik Joner


Boken fikk svært god omtale:

"Drivende godt skrevet"

"Spennende som krim"

"Rystende"

"En vekker for oss alle"

"Utrolige avsløringer av

  tobakksindustriens 

  grenseløse kynisme"


Her kan du lese og laste ned boken

http://www.robertlundsminnefond.no/DetStoreBedraget01.pdf                    

Dugnad mot barnerøykingTobakksindustrien vet at hvis de får barn til å «prøve røyk» før de er 18 år blir nesten 90 prosent av dem trofaste kunder, heter det i kronikken.


«Å se film-idoler røyke påvirker barna langt mer enn man har vært klar over.»


Foreldre, enten de er røykere eller ikke, vil nødig at barna deres skal begynne å røyke, men hva kan de gjøre?

TONE BERGLI JONER

Se mer


Se også under Aktuelt

og

Aktuelt om tobakksindustrienDyre røykepauser


Røyking koster samfunnet  - dvs oss alle - enorme beløp.

De kommuneansattes røykepauser medfører tap på 2,6 milliarder kroner, eller det samme som lønninger til 6.000 heltidsansatte, viser nye svenske beregninger.


Kostbart

Ifølge beregningene fra Folkhälsoinstitutet koster hver enkelt røyker sin arbeidsgiver 45.000 kroner per år. Røykepausene står for vel 31.000 kroner av dette beløpet, mens

resten skyldes økt sykefravær.


Tallene kan sammenlignes med norske forhold.

Det er rundt 800.000 røykere i Norge i dag. I en undersøkelse fra 2008 oppgir 85 prosent av disse at de røyker på jobb.

- I snitt røykes det seks sigaretter i løpet av en arbeidsdag. Hver pause varer i ca 10 minutter, så vi kan anta at røykepausene utgjør ca en time hver dag.

Dessuten har røykere i gjennomsnitt 5-8 fraværsdager ekstra hvert år.


Ikke krav på røykepause

I følge Arbeidstilsynet har ikke norske arbeidstakere rett til røykepauser. Det er arbeidsgiveren som bestemmer dette.

- Vi ser at det blir stadig mindre røyking i arbeidslivet, det er ikke lenger så imøtekommende for røykerne.

Stadig flere innfører totalt røykeforbud.

(Kilde: NRK)
     

  

Effektiv handlingsplan nødvendig

Tobakk dreper 22 mennesker hver dag i Norge, langt flere skades.

Det må legges opp en effektiv handlingsplan  for avvikling av tobakk-salg i Norge.


Verdens helseorganisasjon (WHO) har fastslått at verden har en tobakkspandemi som dreper og skader tusenvis av  mennesker hver dag.


Tobakk er et så skadelig og avhengighets-skapende stoff at et må ut av normalt salg.


Befolkningen må snarest få signal om dette. Det må legges opp en effektiv handlingsplan  for avvikling av tobakk-salg i Norge.

Samtidig må det tas initiativ til internasjonalt samarbeid om dette.


Dette er konklusjonen i høringssvaret fra Røykfritt Miljø Norge ang. innføring av advarselsbilder på tobakkspakninger.


Her er noen aktuelle bilder fra andre land:
Merking av tobakk   -  Valg av tekst og bilder


Passiv røyking /røykforurensing må vektlegges sterkt, da røyking i stor grad rammer andre, uskyldige, ofte forsvarsløse barn.


Dette er i samsvar med nyere forskning som viser at passiv røyking er langt farligere enn tidligere antatt.


Selv bare litt røyk i så korte tidsrom som 20-30 minutter kan forårsake hjerteinfarkt og hjerneslag. 


Dessuten er mange særlig  sårbare, bl.a. barn, fostre, og de som har astma- og allergi-reaksjoner. De kan få livstruende anfall.


Ny forskning bekrefter også faren ved  ”Third Hand Smoking” -  dvs at tobakksrøyken fester seg til alt, klær, hår, hud, møbler m.m., og så avgis senere og derved fortsetter å skade lenge etter røykingen.  Dessuten fester stoffene seg til det lette husstøvet og vil derved sirkulere rundt. Bilder av små barn er aktuelle. Her viser vi også til USA, som ligger foran og har produsert mye aktuelt bilde/tekst-materiale.


Det er også viktig å få fram at voksne som røyker i nærheten av barn kan gjøre dem nikotinavhengige, selv om barna selv aldri rører en sigarett.

Det er vist at barn som er utsatt for passiv røyking kan vise symptomer som depresjon, søvnproblemer, angst og irritasjon, alt som følge av nikotinavhengighet.Det bør også gjøres klart at de avhengighets-skapende mekanismer er av lignende type som ved andre narkotiske stoffer, og at tobakk er en innfallsport til disse.

Snus må merkes

Snus må merkes pga den sterke nikotinavhengigheten og de øvrige skadevirkninger.
Vi tar sterk avstand fra den intense snus-"propagandaen" som har vært ført i media den senere tid. Det er kommet fram at tobakksindustrien står bak dette, via visse institutter, forskere og medier.


"Propagandaen" har trolig store skadevirkninger.  Flere vil begynne med snus. Dessuten kan denne store nikotinavhengige gruppen lettere gå videre til andre narkotiske stoffer, og de kan lett bli røykere, når ”moten” igjen svinger til røyking.

Variasjon

Det er viktig at bilder og tekst varieres, da det skjer en tilvenning.Hurtig iverksetting

Det er angitt at ordningen først vil begynne å virke fra 2011. Det er viktig å få ordningen i funksjon snarest.
Signal-effekt

Dette tiltaket med bilder og tekst kan ha en viss virkning. Men vi kan ikke vente noen stor effekt, for så lenge tobakk er i fritt salg er det et sterkt signal om at tobakk ikke kan være så farlig.


Tobakksskadene i befolkningen er så store at det snarest må iverksettes mer effektive tiltak.
Effektiv handlingsplan

WHO har lenge fastslått at verden har en tobakkspandemi som dreper og skader tusenvis av  mennesker hver dag.

Tobakk er et så skadelig og avhengighets-skapende, narkotisk stoff at det må ut av normalt salg.

Befolkningen må snarest få signal om dette.


Det må legges opp en effektiv handlingsplan  for avvikling av tobakk-salg i Norge.

Samtidig må det tas initiativ for internasjonalt samarbeid om dette. 


Det er lenge siden WHO ga informasjon om nødvendigheten av en slik plan, og viste til de ulike trinn. Tiden er nå for lengst moden for dette  - i befolkningen  - også blant de som røyker – de ber om denne hjelpen.Vi må regne med at tobakksindustriens folk vil fortsette å bruke store ressurser for å opprettholde røykevaner og kynisk få nye barn og unge til å begynne å røyke. Dessuten satses det sterkt på snus.

De vil trolig effektivt motvirke alle helsetiltak, bl.a via røykebokser o.l. Vi må regne med at de vil operere via visse selskap, institusjoner,  forskere og medier. Derfor er det viktig snarest å opprette et formelt apparat for effektivt å motvirke dette.
Vi ser at tobakksarbeidet i Norge går altfor tregt i forhold til problemets dimensjoner.

Tobakk dreper og skader mange mennesker hver dag. Mange uskyldige rammes av røykforurensing.Helsemyndighetene har et stort ansvar for å forebygge problemene så hurtig som mulig. Derfor er det nødvendig å tenke nytt. Hvordan kan problemet løses snarest mulig? Hvilke trinn? Hvordan organisere og lede arbeidet? Hvordan få med de beste krefter?  Hvordan hindre at det stivner? Er åremål og resultatkrav nødvendig?  Pandemi-strategi?  Krigsstrategi mot en mektig multinasjonal fiende?Trolig må det opprettes et aksjonssenter med en utvalgt åremålsansatt stab. Stillingshjemler kan  skaffes ved en omorganisering av aktuelle etater og institusjoner. Det bør utvikles et bedre samarbeid med de frivillige organisasjonene.RMN
Til toppen

 

Hvorfor er det lov å selge tobakk?Les mer om bl.a.:


 1. Hvorfor er det lov å selge tobakk?

 2. Fakta

 3. Nikotin =narkotika

 4. Røyking nær barn kan gjøre dem nikotin-avhengige

 5. Får kreft av foreldrenes røyking

 6. Tobakksrøyk fester seg til alt - og skader lenge

 7. Røykestasjoner - i strid med røykeloven

 8. Røykfritt bomiljø

 9. Vanligste årsak til dødsbranner

 10. Røykfritt utemiljø

 11. Fakta om hva tobakken koster

 12. Ikke mer synlig tobakk i butikken

 13. Tobakk må ut av salg

 14. Lovvern mot tobakksalg

 15. Avvikling av tobakksalg

 16. Tobakk skader miljø og mennesker

 17. Skjulte røykeforskning

 18. Slik gjør Hollywood barn til røykere

 19. Tobakksindustriens manipula-sjoner  og strategier

 20. Dyre røykepauser

 21. Effektiv handlingsplan nødvendig
Her i nett-magasinet gir vi aktuell informasjon  -  i korte artikler  -  knyttet til vårt arbeid.


Bilder viser tiltak fra myndigheter og organisasjoner i land som er kommet lengre enn oss.


Magasinet Røykfritt  utgis av organisasjonene:

Røykfritt Miljø Norge (RMN) og

Landslaget Mot Tobakkskadene (LMT)

 


Hvorfor er det lov å selge tobakk?

- spør mange barn og unge: "Det er jo gift  som skader og dreper mange."

Røykere trygler om forbud mot tobakksalg: "Det er jo narkotika"Helsemyndighetene har erklært at tobakk er så skadelig og avhengighetsskapende at produktet ikke ville blitt tillatt idag.


I samsvar med gjeldende lovverk for vern mot farlige stoffer er det klart at tobakk må ut av produksjon og salg.EU har forbud mot salg av snus.


Verdens helseorganisasjon (WHO) har allerede for lenge siden skissert en plan for avvikling av tobakk-salg og produksjon.


Tiden er forlengst moden for å signalisere til befolkningen at for å løse de gigantiske problemene må det iverksettes en gradvis avvikling av produksjon og salg av tobakk.Norge har fått alvorlig kritikk av WHO for dårlig innsats i arbeidet mot tobakk.

Nå er det viktig at Norge tar initiativ til et trinnvis avviklingsprogram av tobakk-salg.
Tobakkproduksjon er årsak til store miljødeleggelser - avskoging, giftsprøyting og skadelig barnearbeid.


Tobakksrøyk er langt skadeligere enn tidligere antatt, selv i små doser, og i korte tidsrom. Alle er utsatt for tobakksrøyk, i større eller mindre grad.Tobakk er årsak til de største helseproblemer og den største belastning av helsevesenet, som kan forebygges.


Tobakk dreper 11-12 mennesker hvert minutt  -  6 millioner mennesker hvert år.

Langt flere blir syke og skadet på mange måter, direkte og indirekte.Våre barn utsettes for salgsinteresser som kynisk påvirker dem til å bli nikotin-avhengige brukere.

Tobakksindustrien saksøker Norge for å hindre vernetiltak.

Som et svar på dette er det foreslått boikott av deres varer


 Røykebokser  -  i strid med lovvernet

Igjen røyking i fellesområder


Det er dukket opp firmaer som markedsfører "røyke-stasjoner" eller "røyke-barer", som enkelt kan settes ut i felleslokalene. Røyken føres gjennom et filter og ut i felleslokalene igjen, dvs. resirkulert luft.I praksis blir luften forurenset. Dette rammer alle, og ikke minst de som har astma/allergi. De kan få alvorlige og livstruende anfall.


Det er også økt risiko for akutt hjerteinfarkt og hjerneslag. På lengre sikt er det økt risiko for utvikling av KOLS, hjerte-/karsykdommer og kreftsykdommer.
Nyere forskning viser at tobakksrøyk selv i lave konsentrasjoner og i korte  tidsrom er langt farligere enn tidligere antatt.


Dessuten er det en belastning for de som reagerer først (bl.a. pga. astma/allergi) å ta opp dette problemet på den enkelte arbeidsplass. De risikerer utstøtning fra arbeidslivet. Risikoen er stor når arbeidsgiver eller andre i ledende posisjoner selv røyker. Nikotin er svært avhengighetsskapende (som  annen narkotika). Derfor er røykere oftest inhabile når det gjelder rasjonell behandling av slike saker.Fagkommentar

En slik røyke-stasjon/bar med avtrekkshette forutsetter laminær luftstrøm. Men i praksis fungerer ikke dette:

 1. Luftstrømmene blir brutt opp når  mennesker beveger seg til og fra.

 2. Andre luftstrømmer vil forstyrre, f.eks. når dører åpnes og lukkes.

 3. Når det samles flere rundt et avtrekk, vil noen bli stående i ytterkant,  slik  at røyken spres direkte ut i rommet.

 4. Det oppgis en filtereffektivitet som er langt utover noe som ellers er kjent, derfor er det tvilsomt om dette kan være riktig. I så fall vil det trolig kun vare en kort tid etter at filteret er helt nytt. 

 5. Dessuten kan trolig noe røyk/tjærestoffer etterhvert passere filteret og skade motor og tette kanaler, slik at effektiviteten reduseres. 

 6. De minste partiklene vil passere filteret. Disse partiklene er særlig skadelige da de føres dypest  ned i lungene.En kan lett bli forledet av at det i opplysningene fra firmaet bare oppgis tekniske spesifikasjoner på utstyret, ikke praktiske resultater.


Det er tidligere gjort undersøkelser med lignende installasjoner, men der luften føres ut av bygningen, dvs ingen resirkulert luft. Resultatene er dårlige.


Derfor må slike innretninger klart avvises. Systemet er ikke troverdig.


Man kan anta at tobakksindustrien er involvert i dette. Det vil tjene deres interesser.

Med slike opplegg vil det i praksis igjen bli røyking i fellesområder. Røykebarer er lett tilgjengelige, synlige og skaper "røykesug". Dessuten vil det bli vanskeligere å slutte. Undersøkelser viser at  de fleste røykere ønsker å slutte.


Helsedirektoratet og Arbeidstilsynet må klart avvise røyke-stasjoner/barer o.l. De er i strid med Røykeloven og Arbeidsmiljøloven.
Røykfritt Miljø Norge (RMN) har flere ganger tatt opp saken med Arbeidstilsynet og Helsedirektoratet.


Saken er alvorlig. Røykeboksene må stoppes før de blir for utbredt. Det burde være enkelt, ikke minst med bakgrunn i en aktuell Høysterettsdom.


Her må ansvaret for offentlig miljø og arbeidsmiljø sees under ett.


Vi ber om at saken tas opp med de aktuelle departementer, slik at offentlig miljø og arbeidsmiljø sees under ett.

Departementene må sørge for at Arbeidstilsynet får den nødvendige veiledning/instruksjon.

Røykebokser o.l. må klart avvises.

RMN              Røykfritt bomiljø

Lovvern nødvendigRøyk fra naboer er et utbredt og alvorlig problem. Selv små mengder røyk skader akutt og på lengre sikt. Myndighetene må snarest sikre befolkningen røykfritt bomiljø.Barn og voksne med astma får så alvorlige reaksjoner at de må flytte. Det er en stor belastning. Dessuten  løser ikke det problemet, for det kan flytte inn røykere på det nye stedet. Utryggheten er også en negativ helsefaktor.


Vi er alle sårbare på lengre sikt, selv for små mengder røyk, viser forskning.


Røyken sprer seg via ventilasjons-kanaler, og fra røyking på balkong, terasser, via oppganger og heiser, samt via mikrosprekker i tak og vegger.


Luftstrømmen er ofte slik at en stor del av røyken fra leiligheten under føres inn i leiligheten over. Det er umulig å ha vinduer åpne.


Røyken driver også fra naboen på terrasser, i terrassehus og rekkehus. Mange må bare holde vinduer og dører lukket og kan ikke være ute på egen balkong, terrasse eller uteplass.


Særlig ille er det dersom det er en røykeplass under, f.eks. rett utenfor innganger, eller uteservering o.a.
Tilsvarer en tett trafikkert gate


Nye undersøkelser viser at de minste partiklene i røyken også kan trenge gjennom mikro-sprekker i tak og vegger.  Disse partiklene er særlig farlige da de føres dypest ned i lungene.
Røykes det to sigaretter i leiligheten under så kan partikkel-tettheten i leiligheten over bli like høy som i en tett trafikkert gate.

Tobakksrøyk i boliger rammer store deler av befolkningen over lang tid. Alle er passive røykere, i større eller mindre grad.  Dette er velkjente, alvorlige problemer.


Tobakksrøyk i kombinasjon med annen luftforurensing øker skadevirkningene betydelig. Det gjelder også radon. Viktigste tiltak mot radon-fare er å sikre røykfritt miljø.
Flere har forsøkt å ta opp problemene med naboer, borettslag, boligselskaper og organisasjoner. Det er foreslått egne røykeplasser og hytter lengre unna beboere. En kan bruke borettslagsloven §5-11, men i praksis fungerer det dårlig når den enkelte må ta opp en slik sak.

RMN har har tatt opp saken med myndighetene.

Lovvern nødvendig:

Forskning viser at tobakksrøyk selv i små mengder er langt farligere enn tidligere antatt. Dette gjelder akutt og på lengre sikt. Vi er alle sårbare. Derfor er det nødvendig at myndighetene snarest sørger for lovvern mot passiv røyking i hjemmet og i utemiljøet.


Boliger med flere leiligheter må generelt være helt røykfrie, for røyk vil i praksis skade naboer. Brannrisikoen er også stor.


Røykfritt bomiljø er forlengst innført mange steder i USA og Canada  -  med stor suksess.


http://www.tobaccofreeonondaga.org/pages/apartments.html
Røykfritt bomiljø sikres i stadig flere byer

http://www.nj.com/business/index.ssf/2011/09/more_multi-family_buildings_in.html

http://www.metronews.ca/london/local/article/957147--health-unit-plans-push-for-more-smoke-free-housing

http://latimesblogs.latimes.com/california-politics/2011/09/smoking-in-apartments-can-be-restricted-under-new-state-law.html

http://fenceviewer.com/site/index.php?option=com_k2&view=item&id=68432:smoke-free-housing-offered&Itemid=938

http://www.smdp.com/Articles-c-2011-09-07-72513.113116-New-antismoking-bill-becomes-state-law.html

http://www.inlandnewstoday.com/story.php?s=20720


Vanligste årsak til dødsbranner
Røyking er den vanligste årsaken til dødsbranner i Norge.


En typisk brann starter ved at den som røyker, sovner og mister den tente sigaretten ned i sengetøyet eller på annet brennbart materiale.


Røyking er årsak til 3 av 4 dødsbranner i helseinstitusjoner.Lovvern er nødvendig:

Helseinstitusjoner og boliger med flere leiligheter må være røykfrie, dvs uten røyking innendørs, på balkonger og like utenfor.


Røykfritt utemiljø
Tobakksrøyk er like helsefarlig utendørs som innendørs, viser en rekke undersøkelser.


Forskjellen er at røyken forsvinner hurtigere ute. Men så lenge røyking foregår på en uteservering er røyken helsefarlig. 


Dette gjelder bl.a. inngangspartier, holdeplasser, perronger, uteserveringer, tribuner, parker, badestrender, boliger

- balkonger og terrasser.Derfor blir det stadig vanligere med røykefrie utemiljøer rundt om i verden.


Tobaksfakta.se
RMN får stadig henvendelser om at passasjerer og bussjåfører med astma har problemer med røyking på holdeplasser, stasjoner og perronger. 


Røyken strømmer også inn i buss, tog, trikk, 

- og idet  røykerne går inn og blåser ut røyken inne. 
Det samme gjelder utenfor inngangene til bygninger, skoler, kjøpesentre, butikker, serveringssteder. 


Det er vanskelig for enkeltpersoner å nå fram med klager. 


RMN tar stadig opp slike problemer både med transportselskaper og myndigheter - lokalt og sentralt.  Lovvern nødvendig

Det er nødvendig at også norske myndigheter snarest innfører effektivt lovvern som sikrer befolkningen røykfritt utemiljø.RMN
Lovvern for utemiljøet viktigTobakksrøyk skader inne og ute

En person som sitter en meter unna en som røyker utendørs kan bli eksponert for samme nivåer av skadelig tobakksrøyk som innendørs.I New York utvides nå lovvernet til offentlige parker, strender, marinaer, lekeplasser, gågater og andre trafikkfrie torg og plasser i byen.


Norge mangler vern  -  det skader og dreper

Organisasjoner og fagråd har lenge bedt Helsemyndighetene sikre lovvern ang. bl.a. inngangspartier, holdeplasser, togstasjoner og uteserveringer.
Enhver kontakt med tobakksrøyk kan skade  -  også utendørs


MerFølger Oslo New York og blir Europas første by med røykfritt utemiljø?Blir Oslo Europas første by som følger New Yorks innovative og djerve borgermester Michael Bloomberg, som har lovfestet røykfritt miljø på alle offentlige steder som parker, badestrender, langs fortauene, på offentlige plasser og torg.

Det hadde i så fall ikke bare vært spennende, innovativt og oppsiktsvekkende positivt, men en naturlig konsekvens av parameterne i vårt nasjonale turistprodukt: "Norway: Powered by nature". Nå også med frisk luft utendørs!

Det blir stadig fære røykere, og jeg tror folk flest synes det blir mer og mer pyton, vanskelig å forstå og akseptere, hvorfor en person skal få lov til å røyke midt inne i en folkemasse - på trikke- og bussholdeplasser, eller at du må brøyte deg vei gjennom røyktåka i inngangspartiene på flyplasser, restauranter og andre steder hvor folk ferdes, ja, selv utenfor Radiumhospitalet.

Hvor festlig er det å gå bak en røykende person på fortauene. At ikke de som røyker forstår at dette er en bøllete adferd til irritasjon og sjenanse for folk flest. Dette holder ikke i 2011. Kort og godt. Mener vi noe med miljøet tar vi tak i dette nå.

New York var tidlig ute i 2002 med røykeforbud på restauranter og offentlige innendørs-områder. Det ble selvsagt ramaskrik, som det ble i Norge to år senere. Restaurantnæringen varslet katastrofe i både New York og Oslo. I dag grøsser vi bare med blotte tanken på at vi skulle spise på en restaurant, mens noen satt og røyket på nabobordene.

New York city har økt innkommende turisme år for år og byen blir bare mer og mer populær for turister verden over. Suksessen skyldes Bloombergs offensive og svært delaktige innvolvering i byens turistprodukt. Han har tatt en rekke tøffe og innovative grep fordi han ville øke New Yorks samlede turistomsetning. For få år siden initierte han etableringen av markedsføringsselskapet New York City Company for noen år siden, som ble en kjempesuksess etter kort tid. Selskapet har i dag 12 egne kontorer verden over, og økningen har vært formidabel. I år vil New York bikke historiske 50 millioner besøkende. (Norge hadde 6,6 millioner besøkende i 2010).

For å gjennomføre NYC ute-røykeforbud signerte Michael Bloomberg en ny lov nylig, som betyr at det blir forbudt å røyke på alle offentlige steder som nevnt ovenfor. Loven trer i kraft 90 dager etter signeringen, som betyr at de som røyker utendørs på disse stedene i New York i sommer, risikerer 50$ i bot, rundt 300 kroner. Bloomberg&co vil satse på skilting og sosialt press, men de som likevel velger å fyre opp stemningen, kan vente seg bot, og får de ikke det vil det alltids være nok av dem som synes lovforbudet er helt topp, og skrike ut "Hey there, no smoking please!".

At ramaskikene vil komme i Oslo så vel som i NYC - at nå tramper vi på sivilie rettigheter ogsåvidere. Joda, men atter en gang: Med hvilken rett skal en stadig synkende minioritet få gå dampende rundt i byen og forsure utemiljøene?

Så hva sier du byrådsleder Stian Berger Røsland: Vi behøver ikke vente to år før vi følger New York denne gangen. Det hadde vært et fantastisk pre for Oslo, Verdens Vinterhovedstad og Europas første røykfrie hovedstad, innendørs så vel som utendørs. Alle storbyer snakker miljø: New York og Oslo gjør noe med "utslippene" som er en pest og en plage for folk flest!

Kilde:  PR-strateg Bjørn B. Jacobsen, Republik Communications Oslo


Fakta om hva tobakken koster

Sjokktall i fersk rapport.


* Tobakk koster årlig over 3.000 milliarder kroner i medisinsk behandling på verdensbasis

* Tobakksdyrking tar opp 40.000 kvadratkilometer dyrkningsmark. Det er like mye som brukes til dyrking av appelsiner eller bananer

* 100 millioner mennesker døde på grunn av tobakksbruk i det 20. århundre

* Hvert tiende dødsfall i verden skyldes tobakk

* Røykere dør i gjennomsnitt 15 år før ikke-røykere

* I 2010 vil 6 millioner mennesker dø på grunn av tobakksbruk

* Mellom en tredel og halvparten av alle røykere vil dø av røyking

* Risikoen for å dø av lungekreft er 23 ganger så stor for en mannlig røyker som en ikke-røyker, og 13 ganger så stor for en kvinnelig røyker

(Kilde: www.tobaccoatlas.org, Reuters) (©NTB)


 


Hvem er neste?

"Big Tobacco" dreper et menneske hver time  - i Norge.    

Mange flere skades og påføres store lidelser.


Dette fortsetter inntil Myndighetene stopper drapene 

 1. -stopper "dop"-salget       

              


"Vi dreper mennesker 

ved ikke å handle"


- sier Helseministeren i Australia.

Australia er et foregangsland.

Vi anbefaler

denne boken

"Århundrets bedrag"

Viktig hjelp   -    for alle

lettlest  og engasjerende

  

 Se  omtale  


Se også omtale et stykke nedenfor

Facebook

Helsedirektoratet ønsker å skape debatt om røyk og snus blant ungdom,

og har laget en kampanje på Facebook for å hindre at ungdom begynner å røyke:

http://www.facebook.com/Menjegroykerihvertfallikke


  Fakta:


Passiv røyking er langt farligere enn tidligere antatt.        


Selv bare litt røyk i 30 minutter kan forårsake akutt hjerteinfarkt og hjerneslag.Barn og fostre er særlig sårbare for tobakks-røyk.

Det er også mennesker som har astma- og  allergi-problemer. De kan få alvorlige og livstruende anfall av svært lite røykforurensing.Ny forskning viser at vi er sårbare lenge etter at røyking har foregått. Tobakksrøyken fester seg til alt, klær, hår, hud, møbler, vegger, gulv m.m., og fortsetter å skade lenge.

Dette kalles Third Hand Smoke  ( Se mer nedenfor).Tobakk dreper 22 mennesker hver dag i Norge. Langt flere blir skadet og utsettes for store lidelser, akutt eller på lengre sikt.  Tobakk angriper alle organer i kroppen og skader arvestoffet. Derved kan også barn og barnebarn skadesTiltak mot tobakk er det viktigste vi kan gjøre for å forebygge sykdom og for tidlig død.


                                                                                                                                                                   

                                                                           

Nikotin = narkotika


Nikotin er nervegift som angriper hjernen og nervesystemet.


Nikotin er svært avhengighetsskapende.

De avhengighetsskapende mekanismer er av lignende type som ved annen narkotika.


Tobakk er en inngang til andre narkotiske stoffer.Røyking i nærheten av barna kan gjøre dem nikotin-avhengige


Foreldre som røyker i nærheten av barna sine kan gjøre dem nikotinavhengige, selv om barna selv aldri rører en sigarett.


Flere barn som ble utsatt for passiv røyking viste symptomer som depresjon, søvnproblemer, angst og irritasjon, alt som følge av nikotinavhengighet.


(University of Montreal)

Får kreft av foreldrenes røyking

   


Barn som blir utsatt for passiv røyking risikerer å få kreft som voksne. Passiv røyking er farligere enn tidligere antatt.


Det er kjent at barn som blir utsatt for passiv røyking kan utvikle allergier og astma. Dessuten er de mer utsatt for infeksjonssykdommer. Men nyere forskning viser at de også risikerer å utvikle kreft som voksne. Barn er særlig  sårbare for kreftframkallende stoffer fordi deres kropper er under utvikling.Tobakksrøyk fester seg til alt 

–  og skader lenge    


Forskere advarer mot ”Third-hand smoking"  -  "Røyklukt er varsel om å  komme seg unna".Tobakksrøyk består av ca 4000 kjemiske stoffer i en blanding av gasser, partikler og ørsmå væskedråper.

Disse skadelige stoffene fester seg til alt i nærheten: hår, hud, klær, møbler, tepper og gulv. De farlige stoffene fester seg også  på husstøvet og vil derved sirkulere rundt i rommene.


Den giftige blandingen inneholder tungmetaller, kreft-fremkallende stoffer og radioaktive stoffer.


Dessuten binder den radioaktive gassen radon (fra grunnen) seg til partiklene i tobakksrøyken. Det samme gjelder annen forurensing, bl.a. fra vedfyring og veitrafikk, spesielt dieselbiler.Tobakksrøyk forsterker effekten av andre forurensinger, og det dannes et blandings-belegg på alt. Dette fortsetter å skade lenge.Tobakksrøyk-belegg skader alle. Akutt rammes særlig de som har astma- og allergiproblemer. 


Foruten det som pustes inn, så kan direkte kontakt med stoffene også skape hud-problemer.


Små barn er særlig utsatt. De krabber på gulvet og kan puste, slikke og suge i seg de giftige stoffene.


De er også spesielt utsatt dersom de er i nær kontakt med voksne som har vært ute og røykt.


Det er vist sammenheng mellom denne formen for "passiv-passiv røyking" ("third-hand smoking") og læreproblemer hos barn. Mange voksne er ikke klar over helsefarene ved ”røyklukt”.

Under halvparten av røykerne visste dette.


(Kilde: bl.a. Pediatrics)Massive skader på hud og nerveceller  hos barn

Det er vel kjent at tobakksrøyk kan skade lenge etter at røyking har foregått.

Stoffer i røyken fester seg til overflater, hud, klær, tepper, møbler m.m. - der de senere avgis til luften og kan forårsake astma/allergi-anfall  - som kan være livstruende.


I tillegg til disse alvorlige akutte virkningene, så viser nyere forskning at det også er  skadevirkninger på lengere sikt.


Konsentrasjonen av giftige stoffer i røykbelegget blir langt høyere enn i røyken. 


Disse giftige stoffene trenger gjennom huden og skader hudceller og nerveceller. Små barn i utvikling er særlig sårbare.


Det er viktig å undersøke nærmere utviklingsforstyrrelser/skader, ulike kreftformer m.m. 

Trolig vil vi få stadig mer viten som forklarer nærmere det vi smertefullt har erfart gjennom alle år.


Vern mot tobakksrøyk er nødvendig. Særlig viktig er det å beskytte barn, der de oppholder seg mest, i bomiljøet, barnehage, skole, transportmidler. 

Se merBarn har rett til røykfri oppvekst

  

Norge må følge Island som har lovfestet barns rett til røykfri oppvekst.

Det mener organisasjonen  Røykfritt Miljø Norge :

  

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8384602Barn har rett til et liv uten røyk

 

Det er lovfestet på Island,

Få barn begynner å røyke på Island,

som har beste resultat i Europa. 


Danmark bør følge Island.

Det mener et klart flertall i Danmark.


http://www.nordjyske.dk/nyheder/boern-har-ret-til-et-liv-uden-roeg/895ff0cc-8fbb-4c1d-8cd3-c8754844185a/4/1513
Røyking under svangerskapet kan føre til astma hos framtidige generasjoner

Skadene ved røyking  er vel kjent, nå viser ny forskning at røyking også kan forårsake astma hos framtidige  barnebarn.


Ifølge forskere fra Harbor-UCLA Medical Center i California er røyking under svangerskapet ikke bare skadelig for barnet, men de negative konsekvensene blir også videreført til neste generasjon.

Forskningen viser at når en kvinne røyker under svangerskapet, risikerer også hennes barnebarn å bli påført astma.


Nikotin kan "slå på" dårlige gener, som deretter arves av fremtidige generasjoner. 


Det er nødvendig med bedre vernetiltak, ikke minst bedre opplæring/ utdanning av helsepersonell og hele befolkningen.

http://www.counselheal.com/articles/3173/20121030/smoking-during-pregnancy-impair-lung-function-grandchildren.htmRøyking kan føre til kreft hos barn, barnebarn og oldebarn

 

Røyking kan føre til kreft, astma og andre sykdommer hos etterkommere i flere generasjoner

 

Livsstil kan endre genenes innstillinger.  Noen gener er som av- og på-knotter, og dårlig livsførsel kan skru av gener som beskytter mot blant annet kreft,  eller skrur på gener som skader. Denne effekten kan føres videre i generasjoner.


– Vi ser i dag en økende forekomst av lungekreft blant ikke-røykere. Det kan kanskje forklares med at de har hatt størrøykere som besteforeldre.

– Besteforeldrenes røykevaner kan ha skrudd av gener som beskytter mot lungekreft, og så har det avslåtte genet gått i arv til barn og barnebarn som blir disponert for krefttypen, sier professor Tim Spector ved King's College London til NTB.

http://www.forskning.no/artikler/2012/november/338597Norge henger etter 

Norge får kritikk av Verdens Helseorganisasjon.

Barn har dårlig vern.

Nå må myndighetene ta ansvar 

og iverksette effektive vernetiltak: 

 http://www.roykfritt.no/Tiltak.htmlMed vennlig hilsen

Røykfritt Miljø Norge

roykfritt@roykfritt.no

www.roykfritt.no