forts.

Nyheter


fra mange kilder         Se også:

Aktuelt

Nyheter om tobakksindustrien  

                

  1. RMN   -   LMT   -  Magasinet   -  Aktuelt   -  Nyheter   -   Bli Fri  -  Lenker   -   Tobakksfriprisen

 

Forts:


Til kamp mot folkesykdommene

Vår tids største helseutfordring er de store folkesykdommene. 

Nå lanserer regjeringen en strategi for hvordan Norge skal forebygge og behandle de største folkesykdommene.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/pressesenter/pressemeldinger/2013/til-kamp-mot-folkesykdommene.html?id=735276


Strategi

For forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av folkesykdommene hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/rapporter_planer/planer/2013/ncd-strategi.html?id=735195


Regjeringen har lansert en nødvendig strategi

http://www.lhl.no/om-lhl/aktuelle-saker/arkiv-20131/regjeringen-har-lansert-en-nodvendig-strategi/

http://avisenagder.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=22088

Innkalling til dugnad 

Innlegg av Jonas Gahr Støre, helse- og omsorgsminister (Ap):

 Vi vet hvilken resept som virker mot epidemien av overvekt og livsstilssykdommer.Høyresiden skriver ut feil medisin.

http://agderavisen.com/article.php?story=20130907101415114Feil diagnose og feil medisin

De kaller det kø å vente på behandling. De kaller det løsning å starte opp en privat sykehussektor. Høyre og Frp stiller feil diagnose og foreskriver feil medisin, skriver helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

http://arbeiderpartiet.no/Aktuelt/Helse/Feil-diagnose-og-feil-medisinFrps helsefarlige tobakkspolitikk

Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen

http://www.dagensmedisin.no/blogg/lisbet-rugtvedt/frps-helsefarlige-tobakkspolitikk/– Røykarar bør stemma Frp

http://www.nrk.no/rogaland/_-roykarar-bor-stemma-frp-1.11220505

http://www.nrk.no/rogaland/busset-rundt-i-rogaland-1.11221561Tobakksindustriens lobbyister motarbeider EUs tobakksdirektiv

Interne dokumenter fra Philip Morris International viser at tobakksgiganten har 161 lobbyister for å bearbeide parlamentsmedlemmer. Dette har foregått  fra arbeidet med det nye tobakksproduktdirektivet startet i 2011 og fram til juni i år.

Det avslører det uavhengige nyhetsnettstedet EuropeanVoice.com.

http://tobaksfakta.se/nyheter/100-tals-lobbyister-motarbetar-tobaksdirektivet/

Kreftregisteret advarer: 

Unngå all tobakk - også snus!


- Snus fører til alvorlig kreft og andre sykdommer

 

Tall fra Statens Institutt for Rusforskning (SIRUS) viser at salget av snus fortsatte å stige i 2012. Dette bekymrer oss fordi snus er et dårlig alternativ til å kutte røyken helt. Tobakk, uansett form, øker risikoen for kreft, sier overlege Tom K. Grimsrud ved Kreftregisteret.


Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at stadig færre røyker. Bare 16 % av den voksne befolkningen røykte daglig i 2012, og andelen i den unge befolkningen var bare 7 %. Samtidig viser tall fra SIRUS at salget av snus i Norge fortsatte å øke i 2012.


- Det er meget positivt at stadig flere stumper røyken. Det er imidlertid grunn til å rope et varsku om at snus har mange av de samme skadevirkningene som røyking. Snus inneholder kreftfremkallende stoffer, og øker risikoen for flere alvorlige kreftformer. Det er også holdepunkter for at snus i graviditeten kan føre til dødfødsel, lav fødselsvekt, og pustestans etter fødselen, slik vi ser ved røyking. Vi vet at kjemisk påvirkning i svangerskapet kan gi alvorlige følger for barna på lang sikt, også i voksen alder, sier overlege Tom Grimsrud i Kreftregisteret.


Snus årsak til alvorlige kreftformer

 

Han viser til en ekspertgruppe ved WHOs kreftforskningssenter (IARC) som i 2009 gikk i gjennom alle publiserte vitenskapelige studier om snus og kreft. Gruppen fant tilstrekkelige holdepunkter til å fastslå at snus øker risikoen for kreft hos mennesker, både i munnhulen, bukspyttkjertelen og spiserøret. Spiserørskreft var da ny på listen over kreftformer med klart økt risiko. Kreftfaren gjelder også de typene snus som brukes i Nord-Europa. 

- Disse kreftformene er alvorlige sykdommer som gir lav overlevelse for dem som rammes. Det er en utbredt misforståelse at konklusjonene fra WHO er tilbakevist i senere studier. Vi fraråder derfor alle å bruke snus, spesielt unge kvinner. De siste tallene fra SIRUS er urovekkende, sier Grimsrud.


Dårligere prognose ved kreft og andre sykdommer

 

 Produsentene jubler over at omsetningen av snus øker fra år til år, men prisen for brukerne kan være høyere enn vi vet i dag.


- Nikotin omdannes i menneskekroppen til kreftfremkallende stoffer. Undersøkelser tyder på at bruk av snus gir dårligere prognose for dem som rammes av kreft og andre sykdommer. Man ser at nikotin forstyrrer kroppens normale overlevelsesmekanismer både hos dyr og mennesker. Mange lar seg derfor lure når snus blir karakterisert som "livreddende". I denne saken tror jeg folk bør lytte mer til medisinsk, kjemisk og biologisk ekspertise, og mindre til adferdsforskerne ved SIRUS, avslutter Grimsrud.

tor.johnsen@kreftregisteret.no  


http://www.kreftregisteret.no/no/Generelt/Nyheter/Kreftregisteret-advarer-Kutt-all-tobakk---ogsa-snus/


--------------------------------------------------------------------------

Se også:

Snus:  http://www.roykfritt.no/Snus.html

Tiltak: http://www.roykfritt.no/Plan.html
Dagens medisin


Bedre folkehelse uten snus

All bruk av snus bør unngås, især av unge mennesker, spesielt unge kvinner.

Tom K. Grimsrud, overlege og kreftforsker ved Kreftregisteret
LARS ERIK RUTQVIST er «Senior Vice President Scientific Affairs» for snusprodusenten Swedish Match. Han er legeutdannet, men arbeider nå med å øke salget av et produkt som er kreftfremkallende, fosterskadelig, og sterkt avhengighetsskapende. 

På nett i 
Dagens Medisin 20. august 2013 gjentar Rutqvist en rekke usannheter og udokumenterte påstander. 

RÅ MARKEDSFØRING. Slik atferd fra tobakksindustriens side er beskrevet i vitenskapelige artikler, også om nordiske selskaper (PubMed). I Norge og Norden prøver snusprodusentene å fremstille seg som «forsvarere av folkehelsen». I Russland, derimot, driver blant andre Swedish Match tradisjonell, rå markedsføring rettet mot unge menn som fra før ikke bruker tobakk (Tobaccotactics).

Rutqvists påstand om «90 prosent mindre skadelig» er svært unyansert. Tallet skriver seg fra en studie utført i 2004 (
PubMed), der et panel på ni personer, derav seks leger, skulle anslå den relative risikoen for fire helseskader ved snus i forhold til røyk: 

•    risiko for død (uansett årsak)

•    hjertesykdom

•    lungekreft

•    munnhulekreft. 

Altså: ingen tale om kreft i bukspyttkjertelen, eller om fosterskader.

SNUSTILHENGERE. En av legene i panelet ble senere ansatt i Swedish Match, mens to andre panelmedlemmer på forhånd var kjent som ivrige snustilhengere.

Det var denne lille studien som ble sitert da Royal College of Physicians (RCP) sin egen ekspertgruppe i 2007 nevnte anslaget «around 90 % less harmful». Også i RCPs gruppe satt flere som på forhånd var erklærte snustilhengere. 

For øvrig er tobakksrøyking så farlig at halvparten av de trofaste brukerne dør for tidlig. Derfor er totalomfanget av røykskadene en uegnet målestokk for vurdering av helseskader ved bruk av snus. 

KREFTFREMKALLENDE. Jeg vil påpeke følgende: 

•    Snus er kreftfremkallende for mennesker. Dette ble konklusjonen i 2009 da WHOs internasjonale kreftforskningsinstitutt (IARC) engasjerte noen av verdens fremste eksperter til å vurdere kjemisk sammensetning, dyreforsøk og epidemiologiske studier av røykfri tobakk (
PDF).

•    Bruk av snus øker risikoen for kreft i bukspyttkjertel, spiserør og munnhule.

•    Risikoen gjelder også snus brukt i Nord-Europa, og svensk snus er ikke frikjent.

ALVORLIG KREFTFORM. Kreft i bukspyttkjertelen er en av de alvorligste kreftformene vi kjenner. I 2010 lå sykdommen på femteplass blant de kreftformene som forårsaker flest dødsfall i Norge (Kreftregisteret). 

Risikoøkningen er om lag like stor som ved røyking.

Sammenhengen mellom snus og bukspyttkjertelkreft ble for øvrig påpekt av svenske forskere i 2005. (
PDF)

FOSTERSKADELIG. Snus er fosterskadelig og gir risiko for dødfødsel, lav fostervekt og pustestans etter fødselen. Risikoen for flere av disse skadene er på nivå med røyking under svangerskapet, noe som er vist i svenske studier (Tidsskriftet).

Selv Rutqvist er enig i at gravide ikke bør bruke snus. Kanskje han er redd for å havne i erstatningssøksmål?

HØYERE DØDELIGHET. Snus synes å redusere kroppens evne til å beskytte seg mot alvorlig sykdom, slik som hjerteinfarkt og kreft. Dyrestudier har vist at nikotin hemmer effekten av kreftbehandling og øker tendensen til spredning av kreftceller (PubMed).

På mennesker har en stor svensk studie påvist 15 prosent høyere kreftdødelighet – like mye forhøyet hos rene snusere som hos røykere – når de sammenlignes med kreftpasienter som ikke bruker tobakk (
PubMed).

VEKK MED TOBAKKEN! Rutqvist og jeg er enige om at tobakksrøyking bør opphøre. Finland og Storbritannia har lyktes med det forebyggende arbeidet langt bedre enn vi har i Norge, og det har skjedd uten snus. 

Muligens kan hardbarkede røykere ha nytte av medisinske nikotinprodukter i en overgangsfase, men for folkehelsens skyld bør all bruk av snus unngås. 

Især gjelder dette unge mennesker, og særlig unge kvinner.

Ingen oppgitte interessekonflikter. Forfatteren gjør imidlertid oppmerksom på at denne artikkelen ikke er skrevet på vegne av hans arbeidsgiver, og at alle synspunktene står for hans egen regning.


Tom K. Grimsrud


http://www.dagensmedisin.no/debatt/bedre-folkehelse-uten-snus/


E-sigaretter like farlige som vanlige sigaretter

Dampen er kreft-farlig

http://www.euronews.com/2013/08/27/e-cigarettes-harmful-says-report/

http://www.nzherald.co.nz/lifestyle/news/article.cfm?c_id=6&objectid=11115636

http://www.isciencetimes.com/articles/5953/20130828/e-cigarettes-health-risks-smoking-carcinogens-e-cigs-fda.htm

Se også: E-sigaretterBefolkningen villedes

Vi ser intens "propaganda" fra SIRUS /tobakksindustrien

og at visse norske media ukritisk formidler dette, slik at befolkningen villedes.

-  på samme måte som ved snus  -  se SnusNorge vil være en ledende nasjon i kampen mot tobakk

Bærekraftige helsesystemer og forebygging av tobakksbruk hos ungdom var hovedtemaer da statssekretær Nina Tangnæs Grønvold deltok på EUs uformelle helseministermøte i Vilnius, Litauen 8.-9. juli.

Grønvold informerte om de nye framskrittene i den norske tobakkslovgivningen, og uttrykte forventninger til at EUs reviderte tobakksdirektiv skal bringe arbeidet videre.

- Jeg konstaterer et sterkt engasjement for å gjøre Europa til et tobakksfritt samfunn, og løfte den europeiske folkehelsa gjennom offensiv tobakksbekjempelse, spesielt overfor ungdom. 

Norge har ambisjoner om å fortsette å være en ledende nasjon i kampen mot tobakk, og setter stor pris på den europeiske dialogen på tobakksområdet, sier Grønvold.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/aktuelt/nyheter/2013/uformelt-helseministermote-i-eu.html?id=732612Sverige

Hurtigere tiltak mot markedsføring overfor unge

Allt fler barn och ungdomar utsätts för marknadsföring av alkohol och tobak via internet och sociala medier. Ökningen beskrivs som lavinartad i den kartläggning av marknadsföringen som genomförts i arbetet med betänkandet En väg till ökad tillsyn: marknadsföring och e-handel med alkohol och tobak (SOU 2013:50) som på tisdagen överlämnades till statsrådet Maria Larsson. Där föreslås åtgärder som skulle göra tillsynen effektivare och snabbare.

http://tobaksfakta.se/nyheter/snabbare-atgarder-mot-marknadsforing-till-unga/


Krever slutt på markedsføring av tobakk

Idag presenterades utredningen S 2012:04 som har granskat tillsyn av marknadsföring av alkoholdrycker och tobak. A Non Smoking Generation menar att utredningens förslag inte räcker, det krävs i stället ett totalförbud mot marknadsföring av tobak.

– Utredningens förslag skrapar endast på ytan. Med ett totalförbud utan undantag mot marknadsföring av tobak skulle vi inte ha haft de problem som finns idag. Vi behöver göra mer för att se till att få stopp på nyrekryteringen av unga rökare. Hit hör exponeringsförbud av tobak och neutrala paket som inte alls berörs i utredningens förslag. Vi hade hoppats att regeringen skulle ha visat mer mod och gett utredaren mandat att föreslå åtgärder som går i den riktningen, säger Elin Ramfalk, generalsekreterare för A Non Smoking Generation.

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/a_non_smoking_generation/pressrelease/view/inga-skarpa-foerslag-mot-roekning-884822
Sigarett-røyking er trolig den verste menneskeskapte epidemi

"Cigarette smoking is probably the worst man-made epidemic," says Michael Weitzman, study author and a professor at the New York University School of Medicine.

http://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/07/08/hearingloss/2480365/
Snusprodusenten Swedish Match får bot for såkalt "holdningskampanje"

Helsedirektoratet reagerer på  Swedish Match såkalte "kampanje" om å forhindre salg av tobakk til mindreårige. 

- Swedish Match kamuflerer sitt egentlige budskap, sier reklameekspert.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10111830

http://tobaksfakta.se/nyheter/norge-stoppar-snuskampanj/
Eldre topper dødsstatistikken ved brann

Hovedårsakene til brannene der eldre er involvert, er røyking og levende lys.

Ved røyking, er det mange som sovner og mister sigaretten ned i sengetøyet eller på annet brennbart materiale.

http://www.adressa.no/nyheter/innenriks/article7896371.eceNorge skärper tobakslagar

En viktig förändring är att visionen om att på sikt nå ett tobaksfritt samhälle skrivits in i lagen. I övrigt syftar förändringarna främst till att förebygga tobaksdebut bland barn och unga samt att stärka skyddet mot passiv rökning.

En av de nya bestämmelserna slår fast att barn har rätt till rökfri miljö. Det blir också förbjudet att sälja förpackningar med färre än 20 cigaretter.

En annan förändring är att e-cigaretter och andra produkter som är surrogat för tobaksprodukter från 1 juli omfattas av samma bestämmelser som tobaksvaror. Det betyder att 18-årsgräns, reklamförbud och förbud mot exponering på säljställen gäller även e-cigaretter.

Under 2014 och 2015 träder fler beslutade lagändringar om tobak i kraft i Norge.

http://tobaksfakta.se/nyheter/norge-skarper-tobakslagar/Røykekampanje hadde liten effekt

Helsedirektoratet har gjennomført flere tobakkskampanjer de siste årene. En studie har sett på Helsedirektoratet sin anti-røykekampanje som ble vist på TV, internett og i aviser i starten av 2012. Resultatene viser at kampanjen ga ingen klar endring i røykestatus hos røykerne, men at de var blitt litt mer oppmerksomme på potensielle helsefarer ved røyking.

http://www.forebygging.no/en/Nyheter/Roykekampanje-hadde-liten-effekt/


Tobakkskontroll redder liv

http://www.forskning.no/kortnytt/361267

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5579545

http://www.sciencedaily.com/releases/2013/06/130630225408.htmTobakskonventionens åtgärder räddar miljontals liv

De åtgärder som länder nu gör för att förverkliga WHOs tobakskonvention räddar miljontals liv i framtiden. Den beräkningen görs i en ny studie publicerad av WHO. Studien heter Smoking-related deaths averted due to three years of policy progress.

Sedan WHOs ramkonvention om tobakskontroll antogs har flera länder infört en eller flera av de evidensbaserade restriktioner som konventionen rekommenderar. Det handlar till exempel om högre skatter på tobak, reklamförbud och förbud mot rökning på offentliga platser.

I det senaste numret av Bulletin of the World Health Organization publiceras en studie av effekterna av regleringarna. Forskarna har studerat 41 länder som vidtagit åtminstone en större tobaksförebyggande åtgärd under 2007-2010.

Analysen visar att länderna tack vare detta kommer att undvika 7,4 miljoner förtida dödsfall fram till år 2050.

Många fler liv finns att rädda. Rökning beräknas orsaka ungefär sex miljoner dödsfall globalt varje år. 

http://tobaksfakta.se/nyheter/tobakskonventionens-atgarder-raddar-miljontals-liv/
Kvinner som røyker er mer utsatt for tykktarmskreft

http://tidsskriftet.no/article/3025456Nødvendig å slutte helt for å redusere risiko for tidlig død

Det er ikke nok å redusere antall sigaretter.

http://www.irvineherald.co.uk/ayrshire-news/scottish-news/2013/07/04/smoking-less-does-not-reduce-risk-75485-33567053/

http://medicalxpress.com/news/2013-07-cigarettes-smokers-early-death.htmlRøykeslutt viktig også for eldre

http://www.sciencedaily.com/releases/2013/07/130703101444.htm10 måter å slutte

http://www.dnaindia.com/health/1855703/report-10-ways-to-quit-smoking
Stadig flere områder blir røykfrie

http://www.hallekis.com/xx130701c.htm

http://www.masslive.com/news/index.ssf/2013/06/umass_amherst_will_become_a_sm.html

http://denver.cbslocal.com/2013/06/28/jefferson-county-bans-smoking-in-all-parks-open-spaces/

http://articles.chicagotribune.com/2013-06-28/classified/sc-cons-0627-umberger-20130628_1_landlords-smokers-apartment-rental-business

http://www.columbiamissourian.com/a/163175/mu-to-go-smoke-free-monday/

http://thegazette.com/2013/06/30/iowas-smoke-free-air-law-marks-five-year-anniversary-2/

http://www.thebusinessjournal.com/news/healthcare/6726-fresno-apartments-adopt-smoke-free-policy

http://wfpl.org/post/jcps-smoke-free-district-policy-begins-now

http://www.whas11.com/news/local/JCPS-goes-smoke-free-on-all-campuses-213845881.html

http://www.wdrb.com/story/22731202/jcps-campuses-go-smoke-free

http://www.ctpost.com/news/article/JCPS-goes-smoke-free-on-campus-4640224.php

http://uknow.uky.edu/content/lexington-celebrates-smoke-free-ordinance-10th-anniversary

http://philadelphia.cbslocal.com/2013/07/01/delco-community-college-goes-100-smoke-free/

http://www.connectmidmissouri.com/news/story.aspx?id=916042#.UdHR8hxMsvg

http://www.newspressnow.com/news/local_news/article_cbee240b-c5d1-576c-b4f9-2bcaec4c67e2.html

http://www.sfgate.com/news/article/Mo-Western-goes-smoke-free-Monday-4640271.php

http://www.stltoday.com/news/local/education/no-smoking-starting-today-at-missouri-western/article_114b9bf6-8558-59a6-8057-df5559c568dc.html

http://www.stuff.co.nz/manawatu-standard/news/8867426/Smokefree-areas-spread-through-city

http://www.wjla.com/articles/2013/07/university-of-maryland-now-smoke-free-90833.html

http://times-news.com/local/x1293878696/Mineral-County-to-Become-Smoke-Free

http://www.mineralcountyhealthdepartment.com/sites/default/files/PDF%20Files/Public%20Notices/CIA/Mineral%20CAR%202013.pdf

http://intransit.blogs.nytimes.com/2013/07/03/jamaica-to-prohibit-smoking-in-public-places/

http://www.independent.com/news/2013/jul/03/city-college-bans-smoking/?on
Stadig flere fengsler blir røykfrie

cal/stories/2013/06/29/3792454.htm?site=alicesprings

http://blogs.crikey.com.au/croakey/2013/07/01/northern-territory-prisons-totally-smoke-free/

Et tobakksfritt samfunn

I dag endres røykeloven slik at den gir barn rett til et røykfritt miljø.

Anne Lise Ryel Generalsekretær i Kreftforeningen

http://www.dagbladet.no/2013/07/01/kultur/kronikk/tobakk/roykeloven/meninger/27972361/Et nytt skritt på veien til et tobakksfritt samfunn

Fra 1. juli 2013 trer en rekke endringer i tobakksskadeloven i kraft. Målet med lovendringene er å hindre at barn og unge begynner å bruke tobakk, gjøre flere arenaer røykfrie og styrke vernet mot passiv røyking.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/aktuelt/nyheter/2013/et-nytt-skritt-pa-veien-til-et-tobakksfr.html?id=732024&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

EU reformerar anti-bedrägeribyrån Olaf

http://tobaksfakta.se/nyheter/eu-reformerar-anti-bedrageribyran-olaf/


Nyheter

Dalli berättade om aggressiv EU-lobbying

– Lobbying är en del av demokratin – det är viktigt med informationsutbyte och att människor får göra sina röster hörda.  Men tobaksindustrins organiserade påtryckningar på beslutsfattare är ett exempel på hur lobbying inte får gå till, sade John Dalli i dag vid Tobaksfaktas seminarium i Almedalen.

http://tobaksfakta.se/nyheter/dalli-och-schlyter-berattade-om-aggressiv-eu-lobbying/John Dalli snakker fritt hos Tobaksfakta

EUs tidligere Helse- og forbruker-kommisær John Dalli vil medvirke i seminar om tobakksindustriens lobbyvirkomhet i EU.

http://tobaksfakta.se/nyheter/john-dalli-talar-fritt-ur-hjartat-hos-tobaksfakta/

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/15503?redir=


Tobaksfrågor på agendan i Almedalen

Se program:

http://tobaksfakta.se/nyheter/tobaksfragor-pa-agendan-i-almedalen/

Tobakksrøyk-belegg skader arvestoffet

Tobakksrøyk avsetter et belegg overalt, på hud, klær, møbler, tepper, vegger etc (Third Hand Smoke). Dette belegget har høye konsentrasjoner av mange skadelige stoffer. Disse stoffene kan skade arvestoffet, noe som kan få alvorlige konsekvenser, ikke minst på lang sikt.

http://www.foxnews.com/health/2013/06/24/thirdhand-smoke-damages-human-cells/

http://www.huffingtonpost.com/2013/06/24/thirdhand-smoke-dna-damage-cells_n_3474797.html

http://www.isciencetimes.com/articles/5484/20130624/thirdhand-smoke-potent-carcinogens-harms-dna-study.htm

http://mutage.oxfordjournals.org/content/early/2013/03/04/mutage.get013.abstract

http://www.healthline.com/health-news/children-thirdhand-cigarette-smoke-causes-dna-damage-062413

Vern mot e-sigaretter

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1791253-okanda-risker-med-e-cigaretter

Se mer:

E-sigaretter  -  forsøk på å undergrave Røykeloven

http://www.roykfritt.no/E-sigaretter.html
Røykning under graviditet kan skade barnets hörsel

http://tobaksfakta.se/nyheter/rokning-under-graviditet-kan-skada-barnets-horsel/Røykere risikerer tidlig overgangsalder

En studie basert på helseundersøkelsen i Oslo 2000-2001 viste en sammenheng mellom tidlig overgangsalder og røyking. Med tidlig overgangsalder menes menopause før fylte 45 år. Studien viste at røykere hadde 50 prosent større risiko enn ikke-røykere for tidlig menopause.

http://overgang.no/tema/31/article/item/null/roeykere-risikerer-tidlig-overgangsalderKreftbølge rammer fattige land

HELSE: Kreft er ikke lenger en sykdom for de rike i Vesten - sykdommen er på full frammarsj i utviklingsland. Økningen av livsstilssykdommer krever nå en endring i hele den globale helsesatsingen.

http://www.dagsavisen.no/verden/kreftbolge-rammer-fattige-land/

Norske utviklingsmyndigheter må jobbe for en mer helhetlig tilnærming til helse

http://www.bistandsaktuelt.no/debatt/kategorier/tråder?thread=404387

(Dagens medisin)   Frode Jahren  LHL


Stopp tobakksdøden


I dag dør det 14 nordmenn unødvendig, det samme gjør det i morgen og kommende dager. Om vi ikke sier stopp og gjør noe. 

Norge må innføre omsetnings- og innførselsforbud for tobakk.


Hvert år krever tobakksrøyking 5 100 liv i Norge. Det tilsvarer like mange mennesker som det bor i en kommune på størrelse med Øyer i Oppland.  

Flommen i Gudbrandsdalen tok heldigvis ingen liv, men hva om en hel kommune ble utslettet?


Hadde det vært snakk om en ukjent epidemi, som tok livet av 14 mennesker hver dag, 425 i måneden og 5 100 i året ville det vært en nasjonal katastrofe. 

Hadde det vært snakk om en forurensning av maten vi spiste som tok så mange liv, ville vi blitt hysteriske og alt hadde blitt satt inn på å finne årsaken. 

Hadde det vært 34 flyulykker mellom Oslo og Bergen i året, hadde vi sluttet å fly. 

Vi hadde ikke nøyd oss med å advare mot å bruke fly og argumentere med at det tross alt er frivillig.


Les mer

http://www.dagensmedisin.no/blogg/frode-jahren/stopp-tobakksdoden/
Swedish Match kritiseres for snusreklame til unge

http://tobaksfakta.se/nyheter/swedish-match-kritiseras-for-snusreklam-till-unga/La ikke tobakksselskapenes profitt gå foran barns helse

Inger Ros  Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

Kjell Larsson  professor i lungmedicin, Karolinska institutet

Karin Schenck-Gustafsson  professor i kardiologi, Karolinska Institutet

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1714276-lat-inte-tobaksbolagens-profit-ga-fore-barns-halsa
Verdens helseorganisasjon (WHO):

Stopp all markedsføring av tobakk

Stopp all markedsføring av tobakk er temaet for Verdens tobakksfrie dag  

I samsvar med Den internasjonale tobakkskonvensjonen skal alle land iverksette disse tiltakene, som er nødvendige for å motvirke  tobakksindustriens kyniske markedsføring for å gjøre nye barn nikotin-avhengige.  

Tobakksepidemien dreper 6 millioner mennesker hvert år, og langt flere blir syke. 

Denne menneskeskapte katastrofen vil ramme enda flere, om ikke effektive tiltak iverksettes. 

http://tobaksfakta.se/nyheter/who-pa-tobaksfria-dagen-forbjud-all-marknadsforing-av-tobak/

http://tobaksfakta.se/nyheter/arets-31-maj-tema-stoppa-all-marknadsforing-av-tobak/

http://www.who.int/tobacco/wntd/2013/en/index.html

Se mer
En fremtid uten tobakk

Bare i Norge har vi hvert år over 5.000 tobakksrelaterte dødsfall. Det er 14 i døgnet. I Europa totalt dør det faktisk en person hvert 50. sekund grunnet røyking. Tobakksbruk er og blir den viktigste årsaken til livsstilssykdommer og for tidlig død.

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1015/thread276239/#post_276239Verdens tobakksfrie dag

Thor Lillehovde (AP) og Are Helseth (AP),

stortingsrepresentanter,

helse og omsorgskomiteen

http://www.oa.no/leserbrev/article6684599.ece
Kronikk:

En ny satsing på folkehelse

Folkehelsedugnaden for hundre år siden stagget de smittsomme sykdommene. En ny folkehelsedugnad må til for å stagge de ikke-smittsomme sykdommene.

http://www.dagensmedisin.no/debatt/en-ny-satsing-pa-folkehelse/
Ny nasjonal kreftstrategi

- Den nye kreftstrategien skal gjøre norsk kreftomsorg enda bedre. Norge skal satse målrettet på raskere kreftbehandling uten forsinkelser og et samlet løft for kreftforebygging. Vi styrker fagmiljøene ved å samle dem i et partnerskap og gir pasientene en mer aktiv rolle i behandlingen.

Det sa helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre da han tirsdag lanserte en ny nasjonal kreftstrategi sammen med Kreftforeningen.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/pressesenter/pressemeldinger/2013/ny-nasjonal-kreftstrategi-skal-gi-bedre-.html?id=728862

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/lanserte-ny-nasjonal-kreftstrategi/
Her er vi mest usunne

Folkehelseinstituttet begynte i fjor å sammenlikne helsetilstanden i landets fylker og kommuner.

– Sykdommene kan være et resultat av miljø og levevaner gjennom mange år. Undersøkelsen kan derfor si noe om hvordan befolkningen levde for noen tiår siden

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostfold/1.11059329Endringer i tobakksskadeloven fra 1. juli 2013

Tobakksskadelovens formålsbestemmelse endres 1. juli til å inneholde en visjon om et tobakksfritt samfunn på sikt. Samtidig inntrer den nye bestemmelsen om at barn har et lovfestet vern mot passiv røyking.

De nye bestemmelsene i tobakksskadeloven har i stor grad som formål å hindre barn tilgang til tobakksvarer, gjøre flere arenaer røykfrie og styrke vernet mot passiv røyking. Barn beskyttes særskilt gjennom en normativ bestemmelse om barns rett til et røykfritt miljø.

http://www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/endringer-i-tobakksskadeloven-1-juli-2013.aspxSwedish Match kritiseres for snusreklame til unge

http://tobaksfakta.se/nyheter/swedish-match-kritiseras-for-snusreklam-till-unga/Så mye mer koster kollegaen din som røyker

Kanskje noe å ta med seg i lønnsforhandlingene?

http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article2624751.ece

http://vitals.nbcnews.com/_news/2013/06/03/18728224-smoking-employees-cost-6000-a-year-more-study-finds?lite
Verneombud stopper hjemmehjelp hos storrøykere

http://tobaksfakta.se/nyheter/skyddsombud-stoppar-hemtjanstjobb-hos-storrokare/

http://arbetet.se/2013/05/28/skyddsstopp-mot-rokare/Røyking 5-dobler hjertesykdom og slag hos de under 50 år.

Bedre vern mot røyk er viktig for Europa helse understreker Professor Grethe Tell, talsperson for European Society of Cardiology (ESC).

Passiv røyking er langt farligere enn mange tror.

Barn og unge må vernes mot tobakksindustrien.

http://www.european-hospital.com/en/article/10888-Smoking_leads_to_five-fold_increase_in_heart_disease_and_stroke_in_under-50s.htmlAdvarsel til foreldre -  røyking skader barna

http://news.sky.com/story/1099020/smoking-parents-warned-of-damage-to-children

http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/passive-smoking-forces-800-children-1929799
Advarsel:

Røyk -  og dine etterkommere blir fete og får diabetes

http://ekstrabladet.dk/kup/sundhed/article1995617.ece

http://www.diabetes.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsarkiv/2013/doetre-slaeber-rundt-paa-moedres-roeg-hele-livet.aspx

http://link.springer.com/article/10.1007/s00125-013-2936-7

http://tobaksfakta.se/nyheter/rokning-under-graviditet-kan-ge-fetma-och-diabetes-hos-dottrar/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23699990Kunne ha spart 850.000 infarktdødsfall

Hvis alle land i Europa hadde samme dødelighetsrate som i Sverige og Norge, ville det ha betydd blant annet 850.000 færre hjerteinfarktdødsfall årlig.

Førsteforfatter, Johan Mackenbach, er en stor kapasitet innen folkehelsevitenskap og har sammen med Martin McKee sett på graden av vellykket implementering av helsepolitikk, målt ut fra områder som blant andre tobakk og alkohol, kreftscreening, miljøforurensing og trafikksikkerhet.

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/kunne-ha-spart-850000-infarktdodsfall-/Norge på topp, men for dårlig på helsefremming

I to studier på folkehelse havner Norge på Europa-toppen. Men vi kan ikke lene oss tilbake, mener folkehelseprofessor: – Det er en utfordring å jobbe mer med helsefremmende arbeid, sier Camilla Ihlebæk.

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/norge-pa-topp-men-for-darlig-pa-helsefremming/Nye bevis på at røykfritt gir store gevinster

http://www.philly.com/philly/health/topics/HealthDay676913_20130603_More_Proof_Healthy_Living__Not_Smoking_Pay_Off.htmlRøykfritt -  virker

http://world.time.com/2013/06/03/do-national-smoking-bans-actually-work/
Røykfritt Malaysia

Health Ministry to crack down on ciggarette promotional campaigns

http://www.mmail.com.my/story/smoke-free-malaysia-57394
Slik sparte de 1,5 millioner kroner

Kuttet én ting i hverdagen.

http://www.dagbladet.no/2013/06/02/tema/klikk/helse/27483070/


RØYKESTOPP

- Heretter får du ingenting gratis, jenta mi

Dette motiverer røykere til å slutte.

http://www.klikk.no/helse/dinkropp/hudoghar/article840620.ece

Högstadieelever misstänkta för narkotikabruk

http://hd.se/klippan/2013/06/05/hogstadieelever-misstankta-for/”Kommunen borde ha rökfri arbetstid”

Sångaren och Eslövsbon Johan Bogren vill att kommunen inför rökfri arbetstid. I ett medborgarförslag uttrycker han stor förvåning över att Eslöv inte kommit längre i sitt drogförebyggande arbete.

– Vi sticker ut. De flesta andra skånska kommuner har rökfri arbetstid.

http://www.skanskan.se/article/20130605/ESLOV/130609752/1005/-/8221kommunen-borde-ha-rokfri-arbetstid8221-
Slik protesterer huseigaren mot naborøyking

Med svarte store bokstavar protesterer huseigaren i Stavanger på at verken styret i burettslaget, eller Stavanger boligbyggelag, vil gjera noko med røyken som siv inn i huset hans.

http://www.nrk.no/rogaland/slik-protesterer-han-mot-royking-1.11061302


Først ute med røykfri skole

Bogafjell skole er først med å sikre røykfri skole  dag– eller nattestid. Dette gjelder også arrangement uavhengig av skolen.

http://sandnesposten.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=7097
En dag uten tobakk

Engasjerte elever på Kvinesdal ungdomsskole markerte Verdens Røykfrie Dag.

«En dag uten tobakk» og «Øvelse gjør mester» var stikkord for markeringen.

Innfallsvinkelen var en quiz med forskjellige aktuelle spørsmål om tobakk, avhengighet og helse.

– Vi har tro på at å sette fokus på tobakk som tema kan virke forebyggende. Elevene var veldig engasjerte, sier Randi K. Larsen, som er folkehelsekoordinator og leder for Frisklivssentralen i Kvinesdal kommune.

http://www.lister24.no/nyheter/n-lister/En-dag-uten-tobakk-46993.htmlFotoalbum viser påtrengende tobakk

http://www.drugnews.nu/article.asp?id=7964
Periodontitt - en snikende sykdom

Over halvparten av oss bærer på sykdom i tannkjøttet, ofte uten å være klar over det. I verste fall kan tilstanden føre til at du mister tenner

Det beste man kan gjøre selv for å forebygge, er å sørge for gode rengjøringsprosedyrer, få renset tennene for plakk og tannstein regelmessig hos tannlegen og ellers unngå røyking og psykisk stress. 

http://tara.no/article/173016-periodontitt---en-snikende-sykdom
Røyken og bilen

Av Olav Torvund 

http://blogg.torvund.net/2013/06/01/royken-og-bilen/Røykfrie stasjoner og perronger i Danmark

Bakgrunnen er helseskade.

Selv om tobakksrøyken forsvinner hurtigere utendørs enn innendørs, så har målinger vist at under halvtak, ved bygninger, ved levegger og nær en som røyker, kan mengden av de kreftframkallende stoffer nå samme nivå som ved innendørs røyking,

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-68402184:dsb-forbyder-rygning-på-stationer-og-perroner.htmlRøykfritt utemiljø i Sverige

Svenskene ønsker røykfritt utemiljø der mange ferdes - på plasser, holdeplasser, uteserveringer. Særlig unge i alder 15-25 år ønsker røykfritt miljø.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5551355Røykfritt Russland

Fra 1. juni er det innført røykfritt offentlig miljø i Russland.

Over halvparten av alle russiske menn røyker og statsminister Medvedev mener at den nye røykeloven vil redde 200.000 liv i året.

http://www.gd.no/nyheter/utenriks/article6686509.ece

http://tobaksfakta.se/nyheter/ny-rysk-tobakslag-med-exponeringsforbud/

http://www.nrk.no/nyheter/1.11056292

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-22739016Røykfri campus - det normale i USA

http://www.kansascity.com/2013/05/31/4265817/university-of-missouri-campus.htmlPassiv røyking skader mange

Passiv røyking dreper minst 600,000 mennesker hvert år. Langt flere blir syke.

Røyken svekker også kroppens motstandskraft mot infeksjonssykdommer.

Røyken påvirker arvestoffets styring (epigenetikk) slik at også kommende barn og barnebarn skades.

http://www.thenational.ae/news/uae-news/health/600-000-people-die-each-year-from-passive-smokingEndringer i tobakksskadeloven fra 1. juli 2013

I dag 31. mai er verdens tobakksfrie dag. Stadig færre nordmenn røyker, men hvert år dør fortsatt over 5 000 mennesker i Norge som følge av skadevirkinger av tobakk.Tobakk er den viktigste enkeltårsaken til sykdom og død som kan forebygges. 2. april 2013 vedtok Stortinget en rekke endringer i tobakkskadeloven.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/aktuelt/nyheter/2013/endringer-i-tobakksskadeloven--ikraftset.html?id=728134Ungdom bruker fortsatt mye tobakk

Verdens tobakksfrie dag markeres 31. mai, og dagen er fortsatt relevant. Stadig færre unge i alderen 16-24 år røyker, men flere begynner med snus.

http://www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/ungdom-bruker-fortsatt-mye-tobakk-.aspx

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/350000-nordmenn-snuser-daglig/Flere snuser i dag

Nesten seks millioner mennesker dør av tobakk hvert år, men andelen røykere går nedover.

http://solabladet.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=7980En av fem unge snuser

Snusing har overtatt for røyking blant unge. Så mange som hver femte unge i alderen 16-24 år snuser, viser en ny rapport fra Helsedirektoratet.

http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2622578.ece


Snusgenerasjonen

Stadig flere unge snuser. Dersom vi skal få bukt med problemet, må prisene på tobakksproduktet settes opp

http://blogg.bt.no/btbatt/2013/05/31/snusgenerasjonen/– Det går ikke an å kysse en snuser!

http://www.ba.no/nyheter/article6686183.eceTidlig tobakk-start, større nikotin-avhengighet og større skader

http://www.forskning.no/kortnytt/358324

http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/UGESKRIFT_FOR_LAEGER?public_visningsType=15&public_modtager=5&public_nyhedsId=89324Ny forskning: Røyking forårsaker tarmkreft

- Det er stor grunn til at særlig kvinner bør slutte å røyke i dag, sier Inger Torhild Gram.

Tromsøforskeren Inger Torhild Gram er de siste ukene blitt verdenskjent etter å ha publisert sine unike forskningsresultater.

Hun har brukt nesten ti år og 600 000 nordmenn i studien som har gitt henne det klare resultatet; røyking forårsaker tarmkreft.

http://www.nordlys.no/nyheter/article6649525.eceInntil én røyk om dagen kan gi deg kreft

Oppsiktsvekkende kreftforskning.

Inger Torhild Gram er professor i forebyggende medisin ved Universitetet i Tromsø og overlege ved UNN.

Gram er også kreftekspert i Verdens helseorganisasjon (WHO) og har gjort flere studier av kreft og kreftrisiko.

http://www.nrk.no/nordnytt/kvinner-har-storst-risiko-for-kreft-1.11016907Røyking fører til økt risiko for leddgikt

Bare noen få sigaretter om dagen fører til at risikoen for å få leddgikt dobles.

Koblingen mellom røyking og revmatisme er altså kjent gjennom tidligere forskning, men en ny studie som er publisert i tidsskriftet Arthritis Research & Therapy viser at det er svært lite røyking som som skal til1.

Studien, som er gjennomført ved Karolinska Institutet i Sverige, viser at risikoen for å få revmatisme fordobles med noen få sigaretter om dagen.

- Det er mange helsemessige grunner til å slutte å røyke og risikoen for å utvikle revmatisme er en av disse. Men det faktum at det er en risiko fortsatt femten år etter røykeslutt, er et argument for å kaste sigaretter så snart som mulig og helst aldri begynne, sier Daniela Di Giuseppe.

http://nhi.no/forside/royking-forer-til-okt-risiko-for-revmatisme-39914.html
Røykere mister flere tenner

http://www.tannlegetidende.no/index.php?seks_id=515803&a=1Tandläkarförbundet stöder rökfritt Sverige 2025

Sveriges Tandläkarförbund har beslutat att ställa sig bakom det nationella initiativ som nu växer fram för att få ett politiskt beslut om en utfasning av rökningen i vårt land. Tandläkarförbundet skriver på sin hemsida att ”vi stöder principen att ett årtal ska preciseras då rökningen ska vara (näst intill) borta”.

I flera länder och städer i världen finns redan beslut om att rökningen ska fasas ut till ett visst årtal. Nya Zeeland har valt år 2025, Finland 2040. Köpenhamn har beslutat att bli en rökfri stad till år 2025. Fler exempel finns.

http://tobaksfakta.se/nyheter/tandlakarforbundet-stoder-rokfritt-sverige-2025/Advarsel til helsestatsråden

Det forebyggende helsearbeidet i en befolkning har, som ett av de viktigste formålene, å hindre at en helseskadelig livsstil smitter til barn og ungdom.

http://www.dagensmedisin.no/debatt/advarsel-til-helsestatsraden-/Utfordringer i Norge er bl.a. røyking i svangerskapet

Røyking i svangerskapet er en av de viktigste risikofaktorene for helsen til gravide og nyfødte, som kan forebygges. 

18,6 prosent av de gravide røykte ved begynnelsen og 7,4 prosent røykte ved slutten av svangerskapet i Norge, viser tall fra 2010. 

Heldigvis er andelen kvinner som røyker i svangerskapet gått ned fra 2004, men hvis vi sammenligner oss med andre land, var det i Sverige bare 4 prosent av de fødende som røykte ved slutten av svangerskapet i 2010.

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6263:0:25,6665&MainContent_6263=6496:0:25,6679&Content_6496=6178:106604:25,6679:0:6562:1:::0:0Røykeslutt-midler har god effekt

http://www.reuters.com/article/2013/05/30/us-quit-smoking-idUSBRE94T16I20130530

http://www.insidermedicine.ca/archives/Smoking_cessation_meds_are_effective_7333.aspxAdvarer mot gift fra e-sigaretter

Danmarks nasjonale Giftlinje blir nedringt av folk som frykter å ha blitt forgiftet etter å ha vært i kontakt med nikotinvæsken i e-sigaretter.

http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.11017064

http://politiken.dk/tjek/sundhedogmotion/forbrugerkemi/ECE1959934/boern-og-voksne-bliver-forgiftet-af-e-cigaretter/

E-sigaretter  -  forsøk på å undergrave Røykeloven

http://www.roykfritt.no/E-sigaretter.htmlAdvarer mot e-sigaretter

E-sigaretter markedsføres intenst i mange land.  E-sigaretter markedsføres ofte som et røykeslutt hjelpemiddel og som en mulighet for å røyke i røykfrie områder. I annonsene vises ofte unge mennesker.

Økt salg av e-sigaretter  kan føre unge mennesker inn tobakksbruk, advarer fagfolk. 

E-sigaretter opprettholder røyke-vanen, og kan forårsake tilbakefall til sigarettrøyking hos røykere som prøver å slutte. 

E-sigaretter ligner vanlige sigaretter, og inneholder er ampuller med kjemikalier. De er med eller uten nikotin. E-sigaretter er batteridrevet og varmer opp væsken til damp som inhaleres og blåses ut som røyk.

Fagfolk advarer mot e-sigaretter p.g.a. helsefare og undergraving av røykfrie miljøer. Det blir lett sammenblanding med vanlig røyking.

Tobakksindustrien står trolig også bak e-sigaretter. Ampullene til e-sigaretter har ofte navn som ligner merkenavn for sigaretter. 

Det er i tobakksindustrien interesse å bruke e-sigaretter for å få røykere til å opprettholde røyke-vanen, også i røykfrie områder.

http://tobaksfakta.se/nyheter/e-cigaretter-vacker-oro/

Se også:  http://www.roykfritt.no/E-sigaretter.html
E-sigarett-røyk er skadelig 

Det er skadelige stoffer i e-sigarett-røyk.

E-sigarett røyk innholder bl.a. partikler av flere metaller.

Partikkelstørrelsen varierer, de minste partiklene er nanopartikler som ekstra lett trenger inn i  luftveienes slimhinner. 

Det er partikler av silikat, tinn, sølv, jern, nikkel og aluminium samt nanopartikler av tinn, krom og nikkel.

Mange av de stoffene som hittil er kjent kan forårsake skader og sykdommer i luftveier/lunger, og kroppens celler generelt. 

E-sigarett-røyk rammer røykere og andre i deres omgivelser.

Det er nødvendig med vern.

http://tobaksfakta.se/nyheter/studie-visar-skadliga-partiklar-i-e-cigaretters-anga/

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0057987
Også Frankrike avviser e-sigaretter

http://www.nydailynews.com/life-style/health/france-ban-electronic-cigarette-smoking-public-places-article-1.1359616

http://www.reuters.com/article/2013/05/31/us-france-cigarettes-idUSBRE94U0QJ20130531
Vannpipe øker risikoen for blodkreft

Det er en falsk myte at det er mindre skadelig å røyke vannpipe enn å røyke sigaretter. 

Det bekreftes i en ny studie fra University of California. 

Studien viser at det er stor helserisiko ved røyking av vannpipe. 

http://tobaksfakta.se/nyheter/vattenpipa-kan-oka-risken-for-leukemi/Folkehelsen er et samfunnsansvar

Folkehelsemeldingen kommer med konkrete tiltak og slår fast at Norge forplikter seg til å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer som kreft, diabetes, hjerte- og lunge med 25% innen 2025.

https://kreftforeningen.no/om-kreftforeningen/presse/siste-pressemeldinger/folkehelsen-er-et-samfunnsansvar/


Mobiliserer for folkets helse

En mobilisering for folkehelse er nødvendig for å bekjempe helseforskjeller og for å gi barn like muligheter, mener regjeringen.

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/mobiliserer-for-folkets-helse/


Folkehelsemeldingen

God helse – felles ansvar

Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 26. april 2013, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-34-20122013.html?id=723818


Jonas Gahr Støre:

Ansvar eller likegyldighet        

Hva gjør vi når vi får overbevisende kunnskap om det som gjør oss syke og reduserer livskvaliteten? Lar kunnskapen ligge? Nei! Det er både uansvarlig og usolidarisk å være likegyldig.

En stor studie om den globale sykdomsbyrden tegner et tydelig bilde av hva som ligger foran oss. Vi utvikler kroniske lidelser og dør av sykdommer som skyldes for liten aktivitet, for mye sukker, salt og fett, røyking og alkohol. Stikkord er kreft, kols, diabetes, muskel- og skjelettsykdommer og psykiske lidelser som øker i omfang.

I vår legger regjeringen frem en stortingsmelding om folkehelse. Den bygger på en stolt tradisjon. Det var bedret folkehelse som økte levealderen med tre tiår i forrige århundre. Blant arbeiderbevegelsens første krav var helse langt fremme. Det bør fortsette i en ny tid. 

Vi reparerer oss ikke ut av livsstilssykdommene. Vi må forebygge dem.

Vi kan ikke være likegyldige. Vi må ta samfunnsansvar.

Se mer:

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1015/thread266569/#post_266569

Helse- og omsorgsdepartementet


En framtid uten tobakk

Nasjonal strategi for arbeidet mot tobakksskader 2013-2016

Hvert eneste år dør over 5000 norske kvinner og menn av sykdommer som skyldes røyking. Tobakk er den viktigste enkeltårsaken til sykdom og død som kan forebygges. Nå lanserer regjeringen en ny nasjonal strategi for å forsterke innsatsen mot tobakkskader.

Norge har kommet langt i arbeidet med å forebygge tobakksskader. Men fortsatt er tobakk den viktigste enkeltårsaken til dårlig helse og for tidlig død hos nordmenn.

Strategiens visjon er en framtid uten tobakk. For å oppnå dette må vi lykkes på to områder: Å legge til rette for at de som bruker tobakk velger å ta beslutningen om å slutte. Og å hindre at flere begynner.


Dette er målene for regjeringens arbeid mot tobbakksskader innen 2016:

1. Unngå at unge begynner å røyke og snuse

•Barn og unge som er født etter år 2000, skal ikke begynne å røyke eller snuse

•Andelen barn og unge (16-24 år) som røyker daglig skal være under seks prosent.

•Den kraftige økningen i daglig snusbruk blant barn og unge skal stanse. 

2. Motivere og tilby hjelp til snus- og røykeslutt

•Andelen dagligrøykere i befolkningen (16-74 år) skal være under 10 prosent

•Andelen i befolkningen som bruker snus daglig skal ikke vøre over åtte prosent.

3. Beskytte befolkningen og samfunnet mot tobakksskadene

•Ingen barn skal utsettes for passiv røyking

•Andelen gravide som røyker ved slutten av svangerskapet skal være under fire prosent.


De viktigste virkemidlene for å nå disse målene er:

•Fortsatt høye tobakksavgifter som gir høye utsalgspriser. Dette er særlig viktig for å hindre at barn og ungdom begynner å røyke og snuse.

•Et godt faglig tilbudet om hjelp til tobakksavvenning. Dette tilbudet skal bli bedre og mer systematisk.

•En streng tobakkskadelov som har som formål å redusere tilgangen på tobakk og beskytte befolkningen mot passiv røyking.

•Massemediekampanjer mot tobakk for å advare mot tobakkens skadevirkninger.

Les hele strategien her


Før jul la regjeringen frem forslag til endringer i tobakksskadeloven


Nedgang i unge som røyker
Tirsdag 5. februar la Statistisk sentralbyrå fram nye tall som viser at det er en nedgang blant personer som røyker daglig. Nedgangen er størst blant ungdom i alderen 16–24 år. Her gikk andelen som røyker daglig ned fra 11 prosent i 2011 til syv prosent i 2012.

Samtidig som stadig færre røyker, er det flere som bruker snus. I befolkningen totalt økte andelen som snuser daglig fra 8 til 9 prosent. Blant unge er det nå 19 prosent som snuser. Mens det tidligere omtrent bare var menn som snuste, skjer økningen nå blant unge kvinner.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/aktuelt/nyheter/2013/en-framtid-uten-tobakk.html?id=713899

Hvordan skal Norge redusere de store folkesykdommene?

Norge har forpliktet seg til å redusere for tidlig død av livsstilsykdommer  (misvisende kalt "ikke-smittsomme sykdommer") med 25 % innen 2025.

En ekspertgruppe har på oppdrag for Helsedirektoratet foreslått tiltak til hvordan Norge kan nå dette målet.

Fredag 1. februar overrakte ekspertgruppen rapporten til Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

 

 Ikke-smittsomme sykdommer er definert som:

• hjerte- og karsykdommer

• kreft

• kroniske lungesykdommer

• diabetes

 

Det viktigste for å nå dette målet er å sette inn tiltak mot de fire hovedrisikofaktorene for disse sykdommene:

• bruk av tobakk

• usunt kosthold

• for lite fysisk aktivitet

• skadelig bruk av alkohol

 

Ekspertgruppen kommer i rapporten med konkrete tiltak innenfor disse områdene.


Her er rapporten:

Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer - rapport (pdf)


http://www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/hvordan-skal-norge-redusere-ikke-smittsomme-sykdommer.aspx


Foreslår bl.a. nøytrale tobakkpakker

http://tobaksfakta.us2.list-manage1.com/track/click?u=b6bd5b9a05cba724b24141380&id=cae99b788a&e=41ae5c5e24

Karl Erik Lunds problematiske forhold til snus

Forfattere: Liv Grøtvedt og Sidsel Graff-Iversen, forskere ved Nasjonalt folkehelseinstitutt (2013)

Røykeepidemiens historie i Norge viser tydelig at andelen tobakksbrukere henger sammen med trender og moter vel så mye som med personlige kjennetegn. Røyking er ukult i dag, og derfor er det mange unge som slutter med det, eller ikke begynner. Da er det synd å erstatte røyken med et annet skadelig produkt, selv om det sannsynligvis er mye mindre farlig. For med veldig mange snusbrukere - fra ung alder og gjennom mange tiår, kanskje livsvarig - vil selv de skadene vi i dag kjenner til være alvorlig. Summen av det vi vet, og alt vi pr. i dag ikke vet, gir grunn til å være urolig for dagens omfang av snusbruk – nettopp i et folkehelseperspektiv.  

http://www.forebygging.no/en/Kronikker/2012-2011/Karl-Erik-Lunds-problematiske-forhold-til-snus/


Snus  http://www.roykfritt.no/Snus.html


E-sigaretter:  http://www.roykfritt.no/E-sigaretter.htmlNy studie om rökning och reumatisk sjukdom

En ny studie bidrar till den starka bevisningen för att rökning kan orsaka allvarliga reumatiska sjukdomar. 

Personer med ärftlig benägenhet för sjukdomen kan öka sin risk att insjukna med upp till 40 gånger genom att röka. 

Dessutom försämras effekten av läkemedel mot reumatoid artrit kraftigt av rökning. 

Rökavvänjning  är en viktig del av behandlingen för rökande patienter vid kliniken.

http://tobaksfakta.se/nyheter/ny-studie-om-rokning-och-reumatisk-sjukdom/Svensk förening för allmänmedicin, SFAM, 

ställer sig bakom förslag om totalförbud mot rökning

– Vi tycker att det är ett samhällsproblem som vi önskar att politiker och styrande skulle ta ett större ansvar för, säger Karin Träff Nordström, ordförande i Svensk förening för allmänmedicin.

Svensk onkologisk förening argumenterade nyligen på DN Debatt för ett totalförbud mot rökning från 2025. 

I Läkartidningen nr 4/2013 förespråkade företrädare för Läkare mot tobak en »bortre parentes« för tobaksrökning. 

Även allmänmedicinarna hakar nu på kraven på att fasa ut tobaksrökning helt och hållet.

Parlamenten i Finland och Nya Zeeland har fattat beslut om att tobaksrökning inte längre ska vara tillåtet från 2040 respektive 2025. 

Nu höjs flera röster för att Sverige borde gå samma väg. 

Karin Träff Nordström, ordförande i Svensk förening för allmänmedicin, SFAM, säger att föreningens styrelse ställer sig bakom kravet.

– Det är ju alltid kontroversiellt med förbud, men vi stöder det.

Karin Träff Nordström säger att det är bra att folkhälsofrågorna och levnadsvanefrågorna är på dagordningen men hon tycker att ansvaret felaktigt lagts på vården i form av enkäter och frågor till patienter om bland annat huruvida de röker eller inte.

– Fokus hamnar på fel ställe, vi tycker att det är ett samhällsproblem som vi önskar att politiker och styrande skulle ta ett större ansvar för. 

Om man nu vill komma åt rökningen, vilket man vill, så hade ett förbud varit en väldigt tydlig markering från samhället att det här är en verklig hälsofara.

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=19453


»Tobacco endgame«-strategin en etisk utmaning för läkarkåren

Läkarkåren kan bidra till att många liv sparas genom att vi får en bortre parentes för rökningen. Det krävs en bred opinionsbildning för att påverka politikerna att fatta ett sådant beslut, skriver Göran Boëthius och Hans Gilljam.

//www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=19169Røykfritt New York har reddet tusenvis fra sykdommer og tragiske dødsfall

“Ingen längtar tillbaka till de rökfyllda barerna och restaurangerna”

– New York Citys arbete för folkhälsa har varit och kommer att fortsätta att vara ett föredöme för resten av världen, sade Bloomberg enligt ett pressmeddelande.

Mellan 2002 och 2011 minskade antalet rökare i New York från 21,5 procent till 14,8 procent.
– Rökförbudet har inte bara sparat tusentals liv, den har fundamentalt förändrat hur New York-borna ser på rökning, sade hälsokommisionären Dr. Thomas Farley.
– Lagen har skyddat de som arbetar i restaurangbranschen, men än viktigare är att den har inneburit att rökning inte längre är socialt accepterat.

Sedan 2003 har man även utökat förbudet I New York. I dag är det exempelvis förbjudet att ta sig ett bloss i kommunala parker, på stränder och gångstråk.

http://blogg.gp.se/citatet/


New York smoking ban in public places marks 10 years

New York City is marking 10 years since its ban on smoking in indoor public places, with officials saying the move has prevented 10,000 premature deaths.

http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-21962731Så ska Nya Zeeland bli rökfritt till 2025

http://tobaksfakta.se/nyheter/sa-ska-nya-zeeland-bli-rokfritt-till-2025/Nätverket mot cancer vill ge alla rätt till en rökfri miljö

Trots att alla i dag känner till att det är skadligt för hälsan att använda tobak så fortsätter ändå människor att röka och snusa. Och trots att rökning är accepterat på allt färre platser i samhället så fortsätter många att röka. Allra viktigast är denna fråga för de som har minst inflytande över var och under vilka förhållanden de vistas; barnen.

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/naetverket-mot-cancer/pressrelease/view/naetverket-mot-cancer-vill-ge-alla-raett-till-en-roekfri-miljoe-852201


http://www.natverketmotcancer.se/nej-tack-tobak


Nätverket mot cancer 

http://www.natverketmotcancer.se/
PASSIV RØYKING

Beskytt barna

Sigarettrøyk er svært skadelig for barn, så ikke utsett dem for det!

http://www.klikk.no/foreldre/gladebarn/article826356.ece
Rökning största cancerrisken

Forskarna beräknar att i snitt 35 procent av alla cancerfall orsakas av rökning.

Rökare löpte 2,6 gånger större risk än de som aldrig rökt att utveckla tobaksrelaterad cancer. Den förhöjda risken för före detta rökare var 1,6 gånger. Studien publiceras i Journal of Clinical Oncology.

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.1146158-rokning-storsta-cancerrisken
Rökning borde  förbjudas helt

Är inte för förbud men när det kommer till rökning så borde det vara ett förbud mot detta. Det skadar för mycket både dem som röker och dem som inte röker. Hur man än försöker lyckas inte myndigheterna stoppa rökningen genom att sätta varningstexter och så vidare. Det borde klassas som narkotika.

Unga människor fortsätter röka.

Ändå måste alla veta att det är hälsofarligt. Det är inte bara lungorna som angrips utan hela kroppen får sin ­beskärda del av gifterna som finns i en cigarett.

Det är inte bara nikotinet som är farligt men det är främst det ämne i tobaken som framkallar beroendet. Det finns alkaloid i cigaretter. Exempel på alkaloider finns i läkemedel som morfin, kodein, kinin och altropin. Nikotin i höga doser är mycket giftig. Det behövs inte mycket för att känna "kicket".

Det går inte att komma undan rökmolnen och då påverkas naturligtvis andra som inte röker genom passiv rökning. Det är naturligtvis en sanitär olägenhet och ska människor behöva ha gasmask för att inte få ner något av röken?

Man tycker att människor skulle förstå sitt eget bästa. Det är inte för sent att sluta. Man klarar av det mesta om man bara försöker. Det värsta är med barnen som inte kan säga ifrån. Utan går där och blir rökta som böcklingar.

Att det sedan är dumt och väldigt dyrt att röka är väl kanske en annan fråga. Men man kunde få mycket för de pengar som går bokstavligen upp i rök.

Bo Grapenskog

http://ekuriren.se/ledareasikter/insandare/1.1726284-rokning-borde-forbjudas-helt”Förbjud all rökning”

Vill se ett totalförbud mot cigaretter från år 2025

Rökning orsakar dödliga sjukdomar och är ett enormt samhällsproblem, skriver företrädare för flera lungcancerorganisationer på DN Debatt i dag.

Nu vill de se ett totalförbud mot cigaretter från år 2025.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16407984.ab
”Totalförbud mot rökning bör införas från år 2025”

Uppmaning till riksdagen. Ett förbud mot rökning skulle förhindra många mänskliga tragedier och det är dags att Sverige följer Nya Zeelands och Finlands exempel. Vi upp­manar därför riksdagen att besluta om ett totalförbud mot tobaksrökning från år 2025 och en successiv utfasning fram till dess, skriver företrädare för flera lungcancerorganisationer.

http://www.dn.se/debatt/totalforbud-mot-rokning-bor-inforas-fran-ar-2025Ledarkrönika / Eva Franchell

Tobaksrökning måste fasas ut

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/evafranchell/article16413303.ab

"Totalförbud en riktig målsättning"

Ett totalförbud mot rökning i Sverige från år 2025 – det uppmanade flera organisationer mot lungcancer riksdagen att införa, i en debattartikel i Dagens Nyheter på tisdagen.

http://allehanda.se/start/ornskoldsvik/1.5678412--totalforbud-en-riktig-malsattning-
Mennesker med psykiske lidelser røyker betydelig mer enn andre

Mennesker med psykiske lidelser røyker betydelig mer enn andre, og rammes mer av tobakkskader. Det er nødvendig med hjelpe-tiltak.


- Røykere, også de med psykiske lidelser, ønsker å slutte, og kan slutte.

- Røykeslutt-behandling må tilrettelegges bedre for alle, også de som har psykiske lidelser.  

- Samtidig er det viktig å sikre tobakksfritt helsetjeneste/institusjonsområde.


http://www.medscape.com/viewarticle/778766

http://news.nurse.com/article/20130205/NATIONAL02/102180005/-1/frontpageCenters for Disease Control and Prevention:

Røyking er vanligere hos voksne med psykiske lidelser enn andre voksne

- Røykeslutt gir straks bedre helse.

- Voksne med psykiske lidelser som røyker ønsker og er i stand til å slutte.

- Det er nødvendig med tiltak for å hjelpe mennesker med psykiske lidelser slutte å røyke.


http://www.cdc.gov/vitalsigns/SmokingAndMentalIllness/index.html

TV 2 braut god presseskikk


(NPK-NTB): TV 2 er felt i Pressens Faglige Utvalg (PFU) for eit innslag om påstått juks med ein forskingsrapport om snus og kreft.

Utvalet kan ikkje sjå at påstandane om sminking og juks er tilstrekkeleg underbygde, verken i TV 2s dekning eller i tilsvarsrunden, melder Journalisten.

 

Utvalet viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.13, der det heiter: «Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig».

  

Klagar var Landslaget Mot Tobakkskadene, som klaga med samtykke frå ein av forfattarane bak forskingsrapporten.

 

– Vi blei i dag felt i PFU for første gong på over to år. Det tar vi ikkje lett på og vil gå grundig gjennom rutinar, skriv TV 2s nyheitsredaktør Jan Ove Årsæther på Twitter.

http://www.ntb.no/npk/ 

http://www.avisa-hordaland.no/npk/article6469694.ece

http://www.mre.no/npkdirekte/5151175.o2.html
PFU:  TV 2 har brutt god presseskikk

Idag vedtok PFU enstemmig at TV 2 har brutt god presseskikk, i en sak om påstått juks med en forskningsrapport om snus og kreft. 

http://www.journalisten.no/node/39121


PFUs konklusjoner (møte 29.01.13)

TV2 ble felt for brudd på god presseskikk i tirsdagens møte. 

Sak 284/12 – Landslaget mot tobakkskadene mot TV 2 BRUDD (3.2, 4.13, 4.14)

Fagbladet Journalisten overførte behandlingen av tre saker direkte via sine nettsider. Du kan se opptak av diskusjonen her.

Et sammendrag av sakene med PFUs uttalelse kan leses her: 

(PFUs uttalelse ligger sist i dokumentet)

Sak 284/12 – Landslaget mot tobakkskadene mot TV 2

Alle PFUs uttalelser vil om noen dager bli publisert i PFU-basen .

http://presse.no/Aktuelt/PFUs-konklusjoner-29.1


Se mer om bakgrunn for saken:

Landslaget Mot Tobakkskadene har innklaget TV2

http://www.roykfritt.no/pfu.html
Nyhetsmeldinger  -  forsettelse
Til toppen