Om RMN  - Røykfritt Miljø Norge


Smokefree Environment Norway

 

                                                                                                   Hovedoppgaver:

Sikre røykfritt miljø overalt.

Bedre lovvern er nødvendig


Nedenfor nevnes noen viktige steder og forhold:


 1. Barns oppvekstmiljø   -  Barnehager - Skolemiljøer

 2. Boliger, bomiljø  -  jfr. ny forskning om naborøyk

 3. Sykehus, sykehjem, omsorgsboliger, Institusjoner,

 4. Inngangspartier til bygninger.

 5. Holdeplasser, perronger og andre offentlige utemiljøer
   
 6. Transportmidler 

 7. Arbeidsplasser  må bli helt røykfrie  - unntakene må fjernes.

 8. Røykfri arbeidstid  

 9. Røykfritt personell i barnehager, skoler, pleie og omsorg

 10. Røyke-bokser må fjernes fra fellesmiljøene.

 11. Resirkulert luft er uforsvarlig.

 12. Røykfrie kommuner

 13. Serveringssteder  - røykfri uteservering.  Bingo o.a.

 14. Hoteller o.l. må bli røykfrie  -   også av hensyn til de  ansatte

 15. Teaterscener - teatre o.l.Passiv røyking vil skade og drepe så lenge det røykes i samfunnet.

Derfor er det nødvendig å bekjempe tobakksindustriens kyniske virksomhet for å gjøre barn nikotin-avhengige.

Stadig flere ønsker slutt på tobakk-salg.

Dette gjelder også nikotin-avhengige, de fleste kjemper for å bli fri.


 1. Lovvern mot salg av tobakk. Avviklingsprogram for salg av tobakk er det viktigste tiltak for å skape røykfritt miljø. Tobakk må ut av salg snarest.

 2. Dette gjelder også tobakk/røyke-surrogater, bl.a. e-sigaretter (med og uten nikotin).


 3. TV- og filmproduksjoner må bli røykfrie. De brukes av tobakksindustrien for å gjøre nye barn nikotin-avhengige.


 4. Oljefondet  - hindre at staten investerer i tobakksindustri, direkte eller indirekte via "stråselskap".


------------


RMN hjelper medlemmer og andre, som stadig tar kontakt. Dette gjelder også røykere som vil slutte og skoleklasser/elever.


RMN er initiativtaker og medarrangør  for Tobakksfriprisen og konkurranser ang. ideer i arbeidet for røykfritt miljø.  Tobakksfriprisen skaper god markering i media.

                                 

                       

                    Se mer under  Tiltak  

 

                                                                                                                                                                                   


Plages du av tobakksrøyk?


Tør DU si ifra at tobakksrøyk er plagsomt?
Da er du heldig. Men vi kan kanskje gi deg noen ekstra argumenter.


VET DU at tusener av mennesker lider i stillhet fordi de ikke føler seg taleføre nok til å si ifra?


VIL DU hjelpe til med å øke respekten for Lov om vern mot tobakksskader?


Utviklingen går den riktige veien, men den går dessverre ikke av seg selv. Det er nødvendig med press på politikere og myndigheter.

Dessuten opplever vi stadig mottiltak fra tobakks-industriens folk.


Derfor er det viktig at også DU bidrar positivt.


Jo flere medlemmer dess sterkere blir vi sammen.


                                                                                                                                                     

               Tobakksfriprisen


Tobakksfriprisen er blitt utdelt på Verdens tobakksfrie dag 31. mai 

av Røykfritt Miljø Norge  (RMN)

og Landslaget Mot Tobakksskadene (LMT)


Prisen er tildelt personer og bedrifter, virksomheter, organisasjoner o.a. som har markert seg tydelig for et røykfritt samfunn. Dessuten er det tildelt en hederspris til personer for en særlig verdifull innsats.             

                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                           

Tobakksfriprisen  -  se mer


--------------


Røykfritt Miljø Norge

Kontakt:   roykfritt@roykfritt.no


RMN -   Sekretariat -   Styret:  Kontaktpersoner


--------------------


Distriktskontakter-----------------Takk for innsatsen 
Takk for innsatsen 


Gode forbilder

  - i arbeidet for bedre helse og miljø  - for alle


Noen tidligere viktige fagfolk, forkjempere/ tillitsvalgte som har hatt stor betydning i arbeidet for bedre miljø, helse og trivsel for oss alle. Vi er svært takknemlige for deres viktige innsats. De var gode venner og medmennesker   -   som er dypt savnet. Men de er med oss i minnet -  og er gode forbilder.  Per Erik Joner         

Det store bedraget  - Alt tobakksindustrien ikke vil at du skal vite

Per Erik Joner har hatt stor betydning

i arbeidet for vern mot tobakk.

Sammen med Tone Bergli Joner har han bl.a. utgitt boken: 

DET STORE BEDRAGET - Alt tobakksindustrien ikke vil at du skal vite 

som bl.a. var et viktig grunnlag i kampen for forbedring av røykeloven.

Biokjemiker og toksikolog Per Erik Joners faglige innlegg i mediedebatten var også av stor betydning. 

Se også: http://www.roykfritt.no/Joner.html 

Per Erik Joner har bidratt verdifullt på mange viktige felt i samfunnet.

Vi er svært takknemlige for dette.  

I medfølelse med Tone Bergli Joner og familien 

slutter vi oss til meldingen:

Vi vil alltid savne ditt elskelige vesen, vakre sangstemme, sprelske humor, varme smil og store vilje til ansvar og solidaritet.

Odd Frode Ulbrandt         

Frivillig organisasjonsarbeid for oss alle


Odd Frode Ulbrandt var sentral i driften av organisasjonen og utgivelsen av bladet Røykfritt gjennom mange år, helt til det siste.  Odd ble hedret som æresmedlem, sammen med de nære medarbeiderne Arne Lund og Arne Berg-Hansen.


Odd vokste opp på Kampen, sammen med bl.a. pianisten Kjell Bækkelund og Kjell Bjartveit. Odd utdannet seg som typograf og arbeidet hos Grøndahl & sønn, i Arbeiderbladet og Aftenposten. Han var aktiv i de grafiske klubber og var med å få Aftenposten røykfri. Dessuten var han aktivt med i en rekke organisasjoner bl.a. Den Norske Turistforening (DNT), Østensjøvannets venner, Østmarkas venner /ØX,  Kampen historielag, Landslaget Mot Tobakkskadene og Røykfritt Miljø Norge.


Han lærte å røyke som 15 åring, av bestefaren, for ”nå var han voksen” (Det var andre tider da!). Odd sluttet da han ble 50, etter utfordring av sin eldste datter. Hun hadde selv sluttet etter at hun fikk kunnskap som sykepleier. Odd bestemte seg for å bli røykfri før han fikk sitt første barnebarn. Kona ville ikke være dårligere, så også hun sluttet.


Odd Frode Ulbrandt levde et rikt og aktivt liv, til glede for mange.
Gjennom mange år har han bidratt med verdifullt frivillig arbeid i en rekke organisasjoner. Han var aktiv, fysisk og sosialt til det siste, 82 år gammel. Det var sykling, turgåing, dugnadsarbeid ved Østensjøvannet og i fjellet for DNT. - Et godt medmenneske.


Asgeir Mikal Storvand         

Tobakksindustriens folk må ta ansvar


Asgeir vokste opp i Nordland og begynte å røyke 15 år gammel, som mange andre den gang, uten kunnskaper om skadevirkningene. Han ble sterkt avhengig, og klarte først å slutte etter tre påfølgende hjerneslag i 1995.


Asgeir var idrettslektor og skiinstruktør. Med god innsikt og stor innsats klarte han å trene seg opp fra en halvsidig lammet tilstand.


Selv om han fortsatt hadde mange alvorlige skader i hele kroppen, og stadig måtte til dialyse, gjorde han det beste ut av situasjonen. Med godt humør levde Asgeir et aktivt sosialt liv, samtidig som han gledet seg med daglig trening og godt kosthold.


Sunt levesett gjorde at han fikk år etter år "på overtid". Han ble 67 år gammel. Uten tobakk ville han fått mange flere gode leveår og blitt en sprek 90-åring, slik det lå til slekta. Han hadde god innsikt i dette.


Asgeir var samfunnsengasjert og ønsket å advare unge mot tobakksskadene. Han brukte sin histore  for å nå fram til andre og hindre at de skulle havne i samme situasjon. 


Asgeir Storvand ble kjent da han gikk til sak mot eierne av Tiedemanns Tobakksfabrikk AS  - Joh. H. Andresen familien. De måtte ta ansvaret for å ha lurt unge til å begynne å røyke, uten å fortelle dem om skadevirkningene. Det var avslørt at den internasjonale tobakksindustrien hadde skjult kunnskapene om tobakkens skadevirkninger.
Asgeir Storvand hadde godt humør, gode kunnskaper, virket inspirerende, og gjorde stadig kreative "stunt," spesielt i idrettssammenheng. Derfor nådde han fram til mange gjennom media, og fikk flere viktige mennesker aktivt med i tobakksarbeidet. Han ble styremedlem i Røykfritt Miljø Norge og Robert Lunds minnefond  -  etter den første røyker i Norge som saksøkte Tiedemanns Tobakksfabrikk AS.

Sigmund B. Strømme               

Forskning for alle   -  Ut med røyk og snus       


Professor Sigmund B. Strømme var en av grunnstammene ved Norges idrettshøgskole (NIH).


Sigmund B. Strømme kom til NIH ved oppstarten i 1968, og hans innsats for idrettsbiologi generelt og for fagfeltet fysisk aktivitet og helse spesielt, er uvurderlig.


Sigmund B. Strømme var sentral i en rekke faglige utredninger av stor internasjonal betydning, om mosjon og helse, kosthold og tobakk. Fra forskningsgrunnlaget ble det utarbeidet konkrete anvisninger og veiledninger for planleggere /myndigheter, politikere, og folk flest. Ut fra det faglige grunnlaget advarte han klart mot både røyking og snus, i idretten og generelt.


Sigmund B. Strømme var også en dyktig formidler, og samarbeidet mye med tegneren Sturla Kaasa, for å få fram kunnskapene på en lettfattelig og humoristisk måte. Mange hadde stor glede av hans inspirerende og lune foredrag. Media forsto også dette. Vi kan takke ham for at befolkningen har fått bedre innsikt og i stor grad har fulgt rådene ang. mosjon, kosthold, røyk og snus.


Sigmund B. Strømme var en meget aktiv idrettsmann, hele sitt 75-årige liv.  Spesielt roing var hans favoritt, og særlig åtter, der de fikk gode resultater. Han fikk bl.a. flere Kongepokaler. Også som pensjonister fortsatte de regelmessig. Et humoristisk motto var "En dag uten trening er dag uten mening".


Sigmund B. Strømme ble som aktiv pensjonist også trukket inn i styret i Røykfritt Miljø, etter andre aktive fra idrettshøgskolemiljøet, bl.a. Egil "Drillo" Olsen, Hans B. Skaset og Gerd von der Lippe.

Sigmund B. Strømme var en fantastisk forsker, lærer, kollega og samarbeidspartner.

Han er med oss som et godt forbilde.
Til toppen

 

Røykfritt Miljø Norge (RMN)

er en ideell frivillig organisasjon som arbeider for å skape røykfritt miljø og sikre alle vern mot tobakksrøyk  -  også e-sigaretter.


Vårt arbeid har gitt gode resultater:  

Bedre miljø, helse og trivsel for alle


                                                                                                                                


Ny forskning viser at tobakksrøyk er langt farligere enn tidligere antatt. Selv lave konsentrasjoner  i korte tidsrom kan gi alvorlige skader.


Dessuten fester de skadelige stoffene i røyken seg overalt, på vegger, møbler, klær, hår, hud, og    fortsetter å skade videre, viser forskning.
Vi er alle fortsatt utsatt for tobakksrøyk mange steder, bl.a. i boliger, institusjoner,  barnehager, skoler, hoteller, uteserveringer, inngangspartier, holdeplasser, perronger, tribuner, og utemiljøer der mange ferdes.Mange er skadet av tobakksrøyk, og er blitt utstøtt fra utdanning og arbeidsliv. Derfor har de dårlig økonomi. De sliter med kroniske helseproblemer, og har vansker med å finne en bolig uten problemer med naborøyking.Nødvendig med bedre lovvern.

Lovvern kommer ikke av seg selv, det må kjempes fram.


De aller fleste ønsker røykfritt miljø, også de som røyker, for de fleste vil slutte, men er fanget i stoff-avhengighet.Røykfritt miljø må kjempes fram og forsvares

Tobakksindustrien og deres "samarbeidspartnere" motarbeider vernetiltak, og forsøker å få røyking inn igjen i fellesområdene, ved intens markedsføring av "Røykebokser", E-sigaretter   o.a.

De får flere barn/unge til å begynne å røyke og bruke Snus - som er en lett inngangsport  til nikotin-bruk, røyking og annen stoff-bruk.  


-------------


Røykfritt Miljø Norge (RMN) ble stiftet i 1975. Gjennom årene har mange mennesker gjort en stor innsats for å skape røykfritt miljø for oss alle.


Arbeidet er frivillig, og har hatt stor betydning for den positive utviklingen vi har opplevd. Men den positive utviklingen går ikke av seg selv, derfor må vi kjempe:


Verv flere 

Vi blir sterkere og kan utrette mer med flere medlemmer.  

Nye medlemmer kan enkelt ringe eller sende inn navn og adresse. Ta kontakt via tlf. 22 65 35 79  og/eller  e-post:   roykfritt@roykfritt.no 


Bli med - store muligheter

Vi trenger flere inn i arbeidet. Det er mange ulike oppgaver, som kan tilpasses dine interesser og muligheter. Det meste av saksbehandling, idéskaping etc. kan idag gjøres via nettet, dvs. hjemme hos deg. 

 

Kontaktnett

Bli med i vårt kontaktnettverk   -  da kan du få og gi aktuell informasjon, idéer og annet.  Vi vil også ha med flere distriktskontakter, gjerne flere i hvert i fylke.Samarbeid

Røkfritt Miljø Norge (RMN) samarbeider med

Landslaget Mot Tobakkskadene (LMT), bl.a. om sekretariat-funksjoner, informasjon, nettsider, magasin: Røykfritt, og Tobakksfriprisen .

 
       

      

Adresse:

roykfritt@roykfritt.no


Vennligst bruk fortrinnsvis e-post.


Røykfritt Miljø Norge,

Postboks 8701 Youngstorget,

0028 OsloKontaktpersoner:


Bli medlem:

kr. 100 pr. år.

Familiemedlem: kr. 20 pr. år.  

Bedrifter: kr. 300 pr. år. 


Innbetales til konto:

0530 302 7760


Send melding til:

roykfritt@roykfritt.no

Vennligst bruk fortrinnsvis e-post.


Røykfritt Miljø Norge,

Postboks 8701 Youngstorget,

0028 Oslo
Dette gjelder også gaver, minnegaver og testament-gaver.

    

     

            


Mer informasjon

Klikk på:

 1. -RMN

 2. -Om RMN

 3. -Tiltak

 4. -Magasinet

 5. -Aktuelt

 6. -Nyheter

 7. -Tobakksfriprisen

 8. -Bli Fri

 9. -Lenker

 10. -English

 11. -Røykebokser

 12. -E-sigaretter

 13. -Snus