1. LMT  -  Om LMT  -  Plan  -  Info  -  Magasinet  - Aktuelt  - Nyheter  -  Bli Fri  -  Lenker  -  Tobakksfriprisen Ny strategiplan

 
 


Lovvern

mot produksjon og salg av tobakk og tobakk/røykesurrogater,

bl.a. e-sigaretter (med og uten nikotin)


 

Hovedoppgave:

Verne barn/unge mot stoff-avhengighet ved trinnvis nedtrapping og utfasing av produksjon og salg av tobakk og tobakk/røykesurrogater, bl.a. e-sigaretter (med og uten nikotin),

nasjonalt og internasjonalt.Tobakk er årsak til de største helseproblemer og belastninger av helsevesenet, som vi kan gjøre noe med.  Dette gjelder akutte og kroniske lidelser.

Tobakk skader hele kroppen og virker negativt inn på de fleste sykdommer.


Tobakkproduksjon er årsak til store miljø-ødeleggelser   -  avskoging, giftsprøyting og skadelig barnearbeid.

 

Tobakk er innfallsport til annen stoffbruk.

Tobakk er som annen narkotika, og ville ikke blitt tillatt solgt om den ble innført idag.  Snus er forbudt i EU.  Tobakk/røykesurrogater, bl.a. e-sigaretter (med og uten nikotin) er tobakksindustriens ny store satsing for å lokke nye barn/unge i stoff-avhengighet og bryte ned røykeloven.Stadig nye barn/unge blir lokket inn i stoff-avhengighet og stadig nye skades.

Dette rammer også familie, venner, kolleger, arbeidsplasser, helsevesen og samfunnet som helhet.


Det er nødvendig med effektiv innsats i arbeidet mot tobakk og tobakk/røykesurrogater, bl.a. e-sigaretter (med og uten nikotin).

Norge kan også bidra positivt som forbilde og initiativtaker i global sammenheng.Helsemyndighetene har erklært at tobakk er så skadelig og avhengighetsskapende at produktet ikke ville blitt tillatt idag.

I samsvar med gjeldende lovverk for vern mot farlige stoffer er det klart at dette også må gjelde produksjon og salg tobakk og tobakk/røykesurrogater, bl.a. e-sigaretter (med og uten nikotin)Lovtiltak er nødvendige i tobakksarbeidet. Det viser bl.a. milepelene i Norge:  Vern mot tobakks-reklame (1975), Vern mot tobakkskader – røykfritt offentlig miljø / arbeidsplasser (1988) og røykefrie serveringssteder (2004).  Tross motstand fra visse hold, viste det seg at tiltakene ble en suksess, med svært god støtte i befolkningen, også blant røykere.

  
Vi har mange års erfaring med dette store helseproblemet. Nå opplever vi at stadig flere, ikke minst barn og unge, men også eldre røykere undrer seg over at det fortsatt er tillatt å selge tobakk i Norge.


Flere undersøkelser har vist at over 80% av dagligrøykere angrer på at de begynte og de ønsker sterkt å slutte. Avhengigheten er sterk hos mange,  og de ber om hjelp til å få tobakk ut salg og at det må innføres røykfritt miljø mange flere steder.


Ingen ønsker at deres barn skal begynne med tobakk og bli stoff-avhengige.
 
Det er mange år siden WHO foreslo planer om en trinnvis reduksjon og utfasing av tobakksalg.

Det er nå fremmet forslag fra flere hold om vernetiltak overfor unge, bl.a. om økt aldersgrense, høyere avgifter, reduksjon i antall utsalgssteder, kun salg på monopol, vern mot røyking og utfasing av salg fra et bestemt årskull - år 2000 og senere. 

Produktkontrolloven er klar -  den skal verne oss alle mot skadelige produkter.

Disse forslagene er viktige trinn, og bør inngå i strategiplanen.


Arbeidsgruppe:  For å få fram et konkret lovforslag foreslår vi at det dannes en arbeidsgruppe av aktuelle ressurspersoner. Arbeidsgruppen skal snarest legge fram forslag til en plan for vern av barn/ unge  -  ved trinnvis nedtrapping og utfasing av produksjon og salg av tobakk og tobakk/røykesurrogater, bl.a. e-sigaretter (med og uten nikotin).
Bedre vern mot tobakksrøyk nødvendig

Dette gjelder også tobakk/røykesurrogater, bl.a. e-sigaretter (med og uten nikotin)


Tobakksrøyk er langt farligere enn tidligere antatt, selv i små mengder, og i korte tidsrom.


Tobakksrøyk er også helsefarlig utendørs, viser undersøkelser.

Forskjellen er at røyken forsvinner hurtigere ute. Men så lenge røyking foregår bl.a. på en ute-servering er røyken helsefarlig. Dette rammer de ansatte og gjestene.


Røyking ved innganger o.l.

er et stort problem. Det skader de som skal ut og inn, dessuten trenger røyken inn. Noen kan få alvorlige, livstruende astma-reaksjoner.


Det samme gjelder perronger og holdeplasser.

På en overdekt perrong med tog i begge tilgrensende spor blir det nesten et lukket rom hvor både barn, unge, voksne og gamle rører seg og oppholder seg. Dette er et utendørs rom som ofte brukes til røyking.


Lignende problemer oppstår der folk står/sitter/ligger tett sammen, enten det er for å vente på buss, trikk, bane eller drosje, eller det er i buss-skur, på utendørs serveringssteder, på badestrender, rasteplasser, tribuner, i køer el.l.

Dessuten strømmer røyken inn i tog og buss.  Mange hindres fra å bruke offentlig transport.


Tobakksrøyk i kombinasjon med annen luftforurensing øker skadevirkningene betydelig. Dette gjelder bl.a. forurensing fra veitrafikk. Derfor er røykfrie holdeplasser spesielt viktig.


Vern mot tobakksrøyk på steder der allmennheten samles  må sikres snarest.

Andre land har forlengst iverksatt slike tiltak.

Dette gjelder også tobakk/røykesurrogater, bl.a. e-sigaretter (med og uten nikotin).
Vern mot tobakksrøyk i boliger

Røyk fra en leilighet strømmer inn i naboleiligheter via oppganger, terrasser, balkonger, åpne vinduer, ventilasjon og mikrosprekker i tak og vegger.

Undersøkelser viser at tobakksrøyk trenger inn på mange måter  - dette gjelder spesielt de minste og farlige partiklene  - som trenger dypt ned i lungene.


Røykes det to sigaretter i etasjen under, så kan partikkel-tettheten i leiligheten over bli like høy som i en tett trafikkert vei.
Tobakksrøyk i boliger rammer store deler av befolkningen over lang tid. Alle er passive røykere, i større eller mindre grad.  Dette er velkjente, alvorlige problemer.


Tobakksrøyk i kombinasjon med annen luftforurensing øker skadevirkningene betydelig. Det gjelder også radon. Viktigste tiltak mot radon-fare er å sikre røykfritt miljø.


Røyking er også den viktigste årsak til dødsbranner.


Lovvern mot tobakksrøyk i boliger er nødvendig.

Bolighus med flere leiligheter må generelt være røykfrie. 

(Det kan vurderes ordninger med egne bolighus der røyking kan tillates).Helsemyndighetene:    Røykfrie bolighus nødvendig fordi:


 1. 1.Røyking er en hovedårsak til boligbranner og viktigste årsak til dødsbranner.

 2. 2.Det er ingen sikker grense når det gjelder kontakt med tobakksrøyk. Enhver kontakt med tobakksrøyk er skadelig. 

 3. 3.Tobakksrøyk er kreftframkallende -  klasse A  - den farligste klasse av kjemiske stoffer som forårsaker kreft.

 4. 4.Tobakksrøyk er viktigste utløser av astma-anfall og andre luftveis-problemer, og plutselig spedbarnsdød.

 5. 5.Tobakksrøyk er skadelig luftforurensing som asbest, bly, eksos og en rekke kjemiske stoffer som er strengt regulert.

 6. 6.Ventilasjonsanlegg kan ikke beskytte. De fleste luftfiltre er laget for hindre lukt, ikke farlige partikler fra tobakksrøyk. 

 7. 7.Undersøkelser viser at opptil 65% av luften utveksles mellom leilighetene.  tobakksrøyk trenger gjennom mikrosprekker til naboleiligheter.

 8. 8.Rengjøringskostnader kan være 2-7 ganger større når det røykes i huset.

 9. 9.Forsikringskostnader kan være betydelig lavere i røykfrie bolighus.

 10. 10.Flere undersøkelser viser at de fleste beboere, opptil 78%, innkludert røykere, ønsker å bo i røykfrie bolighus. 

 11. http://www.tpchd.org/news.php?nid=669Røykfrie bolighus  stadig vanligere

Undersøkelser viser at opptil 65% av luften kommer fra andre leiligheter i bygningen. Problemet kan ikke løses med ventilasjon eller luftrensing. Derfor innføres røykfritt bomiljø som nødvendig vernetiltak.  

De aller fleste ønsker røykfritt bolighus.

http://www.mccookgazette.com/story/1809540.htmlRøykfritt bomiljø sikres i stadig flere byer

http://www.nj.com/business/index.ssf/2011/09/more_multi-family_buildings_in.html

http://www.metronews.ca/london/local/article/957147--health-unit-plans-push-for-more-smoke-free-housing

http://latimesblogs.latimes.com/california-politics/2011/09/smoking-in-apartments-can-be-restricted-under-new-state-law.html

http://fenceviewer.com/site/index.php?option=com_k2&view=item&id=68432:smoke-free-housing-offered&Itemid=938

http://www.smdp.com/Articles-c-2011-09-07-72513.113116-New-antismoking-bill-becomes-state-law.html

http://www.inlandnewstoday.com/story.php?s=20720


Støttes av 90%

I Boston støtter 90% vedtaket om røykfritt bomiljø, som er viktig vern, særlig av barn.

Det finnes ingen metode for å hindre at tobakksrøyk trenger inn i andres hjem

i bygninger med mange leiligheter.

http://tobaksfakta.se/nyheter/bostons-hyreshus-blir-rokfria/ 

http://www.boston.com/lifestyle/health/articles/2011/10/12/boston_to_ban_smoking_in_public_housing_next_september/


Register over røykfritt bomiljø

http://www.boston.com/Boston/whitecoatnotes/2011/10/boston-launches-smoke-free-housing-registry/KbcI6x75IfnOsXQS49GfKO/index.html


Røykfritt Finland

Røykfritt Finland er målet sier Omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson (SDP), som nå vil sikre røykfrie balkonger. 

http://www.vasabladet.fi/Story/?linkid=174556Helsemyndigheter advarer mot tobakksrøyk fra naboer

Tobakksrøyk fra naboer trenger inn gjennom små sprekker, ventilasjonsanlegg og vinduer.

http://latimesblogs.latimes.com/lanow/2011/11/residents-in-apartment-buildings-at-risk-of-secondhand-smoke-.html

http://www.marketwatch.com/story/la-county-reveals-secondhand-smoke-dangers-for-non-smokers-in-multi-unit-housing-2011-11-16

http://www.atvn.org/news/2011/11/secondhand-smoke-threat-those-living-multi-unit-homes
Røykfritt bomiljø -  lovvern nødvendig

Tobakksrøyk trenger inn gjennom vinduer, ventilasjonsanlegg, mikrosprekker o.l.  

Dette gjelder både gamle og nye bygninger. 30-50% av luften kommer fra andre leiligheter.

Tobakksrøyk-partikler kan føre til stor forurensing i naboleiligheter. Dessuten fester partiklene seg til møbler, klær, tepper, vegger og gulv, og kan føre til farlig forurensing i månedsvis.

Passiv røyking  er den tredje største årsaken til sykdom som kan forebygges. Dette gjelder bl.a. hjerte-/karsykdommer, kreft, luftveissykdommer,   og øre-infeksjoner, respiratoriske komplikasjoner og risiko for krybbedød hos barn.

Luftrensing og andre tekniske løsninger gir ikke tilstrekkelig vern.

Det er nødvendig å innføre helt røykfritt miljø i bolighus med flere leiligheter. 

De fleste ønsker dette.

http://www.asianjournal.com/dateline-usa/15-dateline-usa/13823-la-county-reveals-secondhand-smoke-dangers-for-non-smokers-in-multi-unit-housing.html

http://www.no-smoke.org/goingsmokefree.php?id=101

       

Se mer under Aktuelt Bomiljø
Politikk for å sikre Røykfritt miljø er å redde liv

I den globale og nasjonale kampen mot kreft, hjertesykdommer,  luftveissykdommer og diabetes, er lovvern for røykfritt miljø  viktig. 

Vi vet hva som fungerer. 

Vi vet at lovvern som sikrer røykfritt miljø er bra for helse og bra for business. 

Nå gjelder det å iverksette effektive tiltak. 

http://www.journal-news.net/page/content.detail/id/570929/Going--smokefree--is-our-nation-s-healthy-answer.html?nav=5061
På tide med røyk-/tobakksfri arbeidstid i alle kommuner

I Sverige er det nå røykfri arbeidstid i over halvparten av landets 290 kommuner.

Nå er det viktig å få innført dette i alle kommuner. Det betyr mye for helse og vil frigjøre store midler tll annen kommunal virksomhet.  Røyking koster samfunnet 30 milliarder pr. år. 

http://tobaksfakta.se/bibliotek/publicerat/debatt-dags-for-rok-tobaksfri-arbetstid-i-alla-kommuner/Frihet fra tobakk


Alle tiltakene som er nevnt ovenfor er også viktige som hjelp  for de som bruker tobakk m.m..

De aller fleste ønsker å slutte med tobakk.


Annen hjelp til frigjøring fra tobakk bør gis så tidlig som mulig, til barn/ungdom.

Her gjelder det å få til et godt samspill mellom barn/ungdom, foreldre, søsken, skole, helsetjeneste m.fl. Opplæring /utdanning og  god informasjon er av stor betydning.Tiltak mot tobakk er også viktige tiltak mot at barn/unge lokkes inn i bruk av andre narkotiske stoffer.

Dette gjelder også tobakk/røykesurrogater, bl.a. e-sigaretter (med og uten nikotin).


Vern mot tobakk - tobakksindustrien er viktig i kampen mot narkotika.

Tobakk er en innfallsport for unge til hasj, kokain og andre narkotiske stoffer.

Nikotin gjør hjernen mer sårbar viser nye undersøkelser, som forklarer mekanismer bak velkjente erfaringer.Fastlegene kan nå hele befolkningen i sammenheng med konsultasjoner. Denne muligheten kan bedres ved konkret opplæring i grunn- og etterutdanning, nye retningslinjer m.m.Snus må behandles som annen tobakk.

Dette gjelder også tobakk/røykesurrogater, bl.a. e-sigaretter (med og uten nikotin).

Det synes nødvendig med spesielle tiltak mot feilinformasjon/ kamuflert propaganda fra salgsinteresser/ tobakksindustrien, bl.a. via visse "media" og "institutter" / "forskere".            

        

                     Mer informasjon

 
Klikk på:
 1. -LMT

 2. -Om LMT

 3. -LMT plan

 4. -Magasinet

 5. -Aktuelt

 6. -Nyheter

 7. -Tobakksfriprisen

 8. -Bli Fri

 9. -Lenker

 10. -Info

 11. -Røykebokser

 12. -E-sigaretter

 13. -Snus

 


Strategiplan for tobakksforebygging
Verdens Helseorganisasjon (WHO) har erklært at røyking er den viktigste helseskadelige faktor i vår tid.Tiltak mot tobakk er billig og vil gi langt større helsegevinst i forhold innsats og ressurser enn andre helse- og miljøtiltak.

                                                             


Verdens Helseorganisasjon (WHO) har gjennomgått tobakksarbeidet i Norge og har  kommet med alvorlig kritikk.


Det er også kommet alvorlig kritikk og forslag til tiltak fra en rekke norske organisasjoner, fagråd m.fl.


Myndighetene må lage en strategiplan  som  igjen gjør Norge til et foregangsland.LMT foreslår en rekke viktige tiltak inn i en  strategiplan:
Viktige tiltak


LMT foreslår følgende viktige tiltak inn i en  strategiplan:


 1. 1.Vern mot produksjon og salg av tobakk m.m. -  et trinnvist avviklingsprogram          

 2. Lovvern mot produksjon og salg av tobakk og tobakk/røykesurrogater, bl.a. e-sigaretter (med og uten nikotin)

 3. Lov om Produktkontroll er klar - Den skal verne oss alle mot skadelige produkter.

 4. Tobakksfri generasjon  –  fra et bestemt årskull - plan for innføring.    Se mer nedenfor


 1. 2. Lov om vern mot tobakkskader må forbedres

 2. for å sikre bedre vern mot tobakk og tobakk/røykesurrogater, bl.a. e-sigaretter (med og uten nikotin)

 3. Dette gjelder alle steder, også.:

 4. - boliger, seniorboliger, sykehjem, sykehus, hoteller,

 5. - inngangspartier til bygninger, tribuner, uteserveringer,            

 6. - arrangementer og køer.

 7. - holdeplasser, perronger, transportmidler, også ferger, bil med barn

 8. - alle arbeidsplasser 

 9. - teaterscener - teatersal                                                      

 10. Se mer nedenfor


 1. 3.Røykestasjoner o.l. innendørs må fjernes 


 1. 4.Tobakksfri arbeidstid i skole, barnehage, helse-/omsorg, Kommuner. 


 1. 5.Tobakksfri ansettelse

 2. i barnehage, skole, helse-/omsorg, og i aktuelle etater/institutter.


 1. 6.Tobakksfri filmproduksjoner o.l.  

 2. dvs vern mot indirekte reklame/påvirkning av barn/unge.

 3. Internasjonalt samarbeid er nødvendig   -   WHO/FN må ha en ledende rolle.

           

 1. 7.Informasjon, opplæring og utdanning må styrkes betydelig  

 2. i skoler, høgskoler og universiteter.  Lærerutdanning. Foreldreopplæring. Utsatte grupper

 3. Opprett egne kanaler (via nett/sosiale medier/tv/radio m.m.) for å nå fram til hele befolkningen med informasjon, opplysning, opplæring og utdanning.

           

 1. 8.Forsvar mot tobakksindustriens undergraving av lovvern og skjulte påvirkning.  

 2. Effektive tiltak mot påvirkning, korrupsjon o.l. innen forvaltning, forskning, media m.m.

           

 1. 9.Opprett et aksjonssenter med en utvalgt åremålsansatt stab.

 2. Stillingshjemler kan skaffes ved en omorganisering av aktuelle etater og institusjoner.

 3. Det bør utvikles et bedre samarbeid med de frivillige organisasjonene.