1. LMT  -  Om LMT  -  Plan  -  Info  -  Magasinet  - Aktuelt  - Nyheter  -  Bli Fri  -  Lenker  -  TobakksfriprisenTar samfunnsansvar

 
 Røyke-klasseskillet: - Vil fase ut tobakk

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke ønsker på sikt å fase ut omsetning og innførsel av røyketobakk og sigaretter.

- Nå må vi ta konsekvensen av at røyking dreper, begrunner Frode Jahren, generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL).

Jahren etterlyser krever tøffere og mer virkningsfulle tiltak i kampen mot røyking.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10120943
Ungdomsparti tar samfunnsansvar


Senterungdommen i Rogaland foreslår å fase ut salg av tobakk i Norge.

"Senterungdommen vil forby kjøp av tobakk i Norge for alle født etter år 2000. Ved en slik utfasing av tobakk i Norge tar vi internasjonale konsensus om forebygging og reduksjon av tobakksbruk på alvor".


Omtale i media:

http://www.aftenbladet.no/nyheter/politikk/Sp-ungdom-vil-forby-salg-av-royk-og-snus-3340858.html#.UuI8qBy5S1s


http://www.nrk.no/rogaland/vil-forby-kjop-av-tobakk-1.11492839Ungdomspartiet tar et viktig samfunnsansvar  -  i samsvar med:
Verdens Helseorganisasjon (WHO) har erklært at røyking er den viktigste helseskadelige faktor i vår tid.Tiltak mot tobakk er billig og vil gi langt større helsegevinst i forhold innsats og ressurser enn andre helse- og miljøtiltak.Verdens Helseorganisasjon (WHO) har gjennomgått tobakksarbeidet i Norge og har  kommet med alvorlig kritikk.


Det er også kommet alvorlig kritikk og forslag til tiltak fra en rekke norske organisasjoner, fagråd m.fl.


Myndighetene må lage en ny strategiplan  som  igjen gjør Norge til et foregangsland.LMT har samlet dette:


Hovedoppgave: 

Verne nye unge mot nikotinavhengighet ved trinnvis nedtrapping og utfasing av produksjon og salg av tobakk, nasjonalt og internasjonalt. 


Tobakk er årsak til de største helseproblemer og belastninger av helsevesenet, som vi kan gjøre noe med.  Dette gjelder akutte og kroniske lidelser.

Tobakk skader hele kroppen og virker negativt inn på de fleste sykdommer.


Tobakkproduksjon er årsak til store miljø-ødeleggelser   -  avskoging, giftsprøyting og skadelig barnearbeid.

 

Tobakk er innfallsport til annen stoffbruk.

Tobakk er som annen narkotika, og ville ikke blitt tillatt solgt om den ble innført idag.  Snus er forbudt i EU.
Stadig nye unge blir lokket inn i nikotinavhengighet og stadig nye skades. 

Dette rammer også familie, venner, kolleger, arbeidsplasser, helsevesen og samfunnet som helhet.


Det er nødvendig med effektiv innsats i tobakksarbeidet.

Norge kan også bidra positivt som forbilde og initiativtaker i global sammenheng.Helsemyndighetene har erklært at tobakk er så skadelig og avhengighetsskapende at produktet ikke ville blitt tillatt idag. 

I samsvar med gjeldende lovverk for vern mot farlige stoffer er det klart at dette også må gjelde produksjon og salg tobakk.Lovtiltak er nødvendige i tobakksarbeidet. Det viser bl.a. milepelene i Norge:  Vern mot tobakks-reklame (1975), Vern mot tobakkskader – røykfritt offentlig miljø / arbeidsplasser (1988) og røykefrie serveringssteder (2004).  Tross motstand fra visse hold, viste det seg at tiltakene ble en suksess, med svært god støtte i befolkningen, også blant røykere.

  

Vi har mange års erfaring med dette store helseproblemet. Nå opplever vi at stadig flere, ikke minst barn og unge, men også eldre  røykere undrer seg over at det fortsatt er tillatt å selge tobakk i Norge. 


Flere undersøkelser har vist at over 80% av dagligrøykere angrer på at de begynte og de ønsker sterkt å slutte. Avhengigheten er sterk hos mange,  og de ber om hjelp til å få tobakk ut salg og at det må innføres røykfritt miljø mange flere steder. 


Ingen ønsker at deres barn skal begynne med tobakk.

 

Det er mange år siden WHO foreslo planer om en trinnvis reduksjon og utfasing av tobakksalg. 


Det er nå fremmet forslag fra flere hold om vernetiltak overfor unge, bl.a. om økt aldersgrense, høyere avgifter, reduksjon i antall utsalgssteder, kun salg på monopol, vern mot røyking og utfasing av salg fra et bestemt årskull - år 2000 og senere.  

Produktkontrolloven er klar -  det midlertidige unntaket for tobakk må fjernes.

Disse forslagene er viktige trinn, og bør inngå i strategiplanen.


Arbeidsgruppe:  For å få fram et konkret lovforslag foreslår vi at det dannes en arbeidsgruppe av aktuelle ressurspersoner. Arbeidsgruppen skal snarest legge fram forslag til en plan for vern av barn/ unge  -  ved trinnvis nedtrapping og utfasing av tobakksalg.


 
              Se mer:  LMT plan