Snus

Aktuelt





Se også:



Aktuelt om tobakksindustrien



 1. RMN   -   LMT   -  Magasinet   -  Aktuelt   -  Nyheter   -   Bli Fri  -  Lenker   -   Tobakksfriprisen

 


Se også  Nytt om snus



Befolkningen villedes

Vi ser intens "propaganda" fra visse "forskere"/tobakksindustrien for snus og e-sigaretter, og at visse norske media ukritisk formidler dette, slik at befolkningen, særlig de unge  villedes, og lokkes inn i avhengighet  - med påfølgende  alvorlige helseskader.

Dette er et alvorlig folkehelseproblem.

Saken er tatt opp av våre fremste fagfolk  - og  LMT og RMN.

-   Se mer       se også og E-sigaretter


Rapport


Folkehelseinstituttet


Helserisiko ved bruk av snus


Rapporten viser at det har skjedd en dramatisk økning i snusbruken i Norge.

Den kraftige økningen i snusbruken blant ungdom og unge voksne i Norge kan nærmest karakteriseres som en epidemi.


- Snusbruken i Norge tredoblet på fem år

 1. -Økningen er størst i de yngste aldersgruppene,


Stadig flere alvolige helseskader viser seg etterhvert som vi får mer erfaring med snusbruk. Her gjengis det vi hittil vet:

 

Helserisiko ved bruk av snus


 1. Snus inneholder det avhengighetsskapende stoffet nikotin, samt kreftfremkallende nitrosaminer (TSNA).

 2. Fra en dose snus er eksponering for nikotin noe større enn fra en sigarett.

 3. Nikotin har akutte effekter på hjerte- og karsystemet, og kan øke hjertefrekvens, blodtrykk og motstanden i hjertets blodårer. Det kan også påvirke hjertemuskelens funksjon.

 4. Det tyder på at snus kan påvirke fertiliteten negativt, slik også røyking kan.

 5. Snus øker risikoen for kreft i bukspyttkjertelen, spiserøret og munnhulen

 6. Studier tyder på at snus også gir økt risiko for kreft i magesekk, lunger, tykktarm og endetarm.


- Risiko for kreft er trolig avhengig av hvor tidlig man begynner å snuse, hvor hyppig og hvor mye snus som brukes, samt hvor mange år man snuser.

Det er fare for at mange flere vil få kreft p.g.a. snus, ut fra at så mange unge er lokket inn i snus-bruk.



Fare for fosteret

Snus i svangerskapet kan føre til redusert fødselsvekt, økt risiko for tidlig fødsel og dødfødsel.

Snusbruk i svangerskapet kan også trolig bidra til svangerskapsforgiftning, og økt risiko for neonatal apné og leppe-/ganemisdannelser.


 1. -Tilsvarende skadevirkninger er også sett ved bruk av andre røykfrie tobakksprodukter.

 2. -Mye tyder på at nikotin under svangerskapet kan være ansvarlig for mange av disse virkningene.

Den sterke økningen i bruk av snus blant unge kvinner er særlig bekymringsfull med tanke på senere graviditet, og mulighet for skadelige virkninger på fosteret og forløpet av svangerskapet.

 1. -Nikotin er sterkt avhengighetsskapende og for noen kan det være vanskelig å slutte når de blir gravide.

 2. -Det kan være at nikotin i svangerskapet også kan føre til atferdsendringer og andre forstyrrelser hos barna.

 3. -Hjernen ser ut til å være særlig følsom for påvirkning av nikotin når den er under utvikling. Det skjer både i fosterlivet og etter fødselen.  


Hjertedød og diabetes

Snus kan føre til økt risiko for å dø etter hjerteinfarkt eller hjerneslag.

Studier viser at å slutte med snus etter gjennomgått hjerteinfarkt halverer dødeligheten. Effekten er den samme som å slutte å røyke.

Studier peker også på at snus kan bidra til en økt risiko for diabetes 2, vektøkning eller overvekt/fedme.

- Det er særlig ved et høyt forbruk av snus man kan se en sammenheng med diabetes og overvekt.



Se mer og rapport:

http://www.fhi.no/artikler/?id=112868





Kreftregisteret advarer: 

Unngå all tobakk - også snus!


- Snus fører til alvorlig kreft og andre sykdommer

 

Tall fra Statens Institutt for Rusforskning (SIRUS) viser at salget av snus fortsatte å stige i 2012. Dette bekymrer oss fordi snus er et dårlig alternativ til å kutte røyken helt. Tobakk, uansett form, øker risikoen for kreft, sier overlege Tom K. Grimsrud ved Kreftregisteret.


Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at stadig færre røyker. Bare 16 % av den voksne befolkningen røykte daglig i 2012, og andelen i den unge befolkningen var bare 7 %. Samtidig viser tall fra SIRUS at salget av snus i Norge fortsatte å øke i 2012.


- Det er meget positivt at stadig flere stumper røyken. Det er imidlertid grunn til å rope et varsku om at snus har mange av de samme skadevirkningene som røyking. Snus inneholder kreftfremkallende stoffer, og øker risikoen for flere alvorlige kreftformer. Det er også holdepunkter for at snus i graviditeten kan føre til dødfødsel, lav fødselsvekt, og pustestans etter fødselen, slik vi ser ved røyking. Vi vet at kjemisk påvirkning i svangerskapet kan gi alvorlige følger for barna på lang sikt, også i voksen alder, sier overlege Tom Grimsrud i Kreftregisteret.


Snus årsak til alvorlige kreftformer

 

Han viser til en ekspertgruppe ved WHOs kreftforskningssenter (IARC) som i 2009 gikk i gjennom alle publiserte vitenskapelige studier om snus og kreft. Gruppen fant tilstrekkelige holdepunkter til å fastslå at snus øker risikoen for kreft hos mennesker, både i munnhulen, bukspyttkjertelen og spiserøret. Spiserørskreft var da ny på listen over kreftformer med klart økt risiko. Kreftfaren gjelder også de typene snus som brukes i Nord-Europa. 

- Disse kreftformene er alvorlige sykdommer som gir lav overlevelse for dem som rammes. Det er en utbredt misforståelse at konklusjonene fra WHO er tilbakevist i senere studier. Vi fraråder derfor alle å bruke snus, spesielt unge kvinner. De siste tallene fra SIRUS er urovekkende, sier Grimsrud.


Dårligere prognose ved kreft og andre sykdommer

 

 Produsentene jubler over at omsetningen av snus øker fra år til år, men prisen for brukerne kan være høyere enn vi vet i dag.


- Nikotin omdannes i menneskekroppen til kreftfremkallende stoffer. Undersøkelser tyder på at bruk av snus gir dårligere prognose for dem som rammes av kreft og andre sykdommer. Man ser at nikotin forstyrrer kroppens normale overlevelsesmekanismer både hos dyr og mennesker. Mange lar seg derfor lure når snus blir karakterisert som "livreddende". I denne saken tror jeg folk bør lytte mer til medisinsk, kjemisk og biologisk ekspertise, og mindre til adferdsforskerne ved SIRUS, avslutter Grimsrud.

tor.johnsen@kreftregisteret.no  


http://www.kreftregisteret.no/no/Generelt/Nyheter/Kreftregisteret-advarer-Kutt-all-tobakk---ogsa-snus/





Dagens medisin


Bedre folkehelse uten snus

All bruk av snus bør unngås, især av unge mennesker, spesielt unge kvinner.

Tom K. Grimsrud, overlege og kreftforsker ved Kreftregisteret




LARS ERIK RUTQVIST er «Senior Vice President Scientific Affairs» for snusprodusenten Swedish Match. Han er legeutdannet, men arbeider nå med å øke salget av et produkt som er kreftfremkallende, fosterskadelig, og sterkt avhengighetsskapende. 

På nett i 
Dagens Medisin 20. august 2013 gjentar Rutqvist en rekke usannheter og udokumenterte påstander. 

RÅ MARKEDSFØRING. Slik atferd fra tobakksindustriens side er beskrevet i vitenskapelige artikler, også om nordiske selskaper (PubMed). I Norge og Norden prøver snusprodusentene å fremstille seg som «forsvarere av folkehelsen». I Russland, derimot, driver blant andre Swedish Match tradisjonell, rå markedsføring rettet mot unge menn som fra før ikke bruker tobakk (Tobaccotactics).

Rutqvists påstand om «90 prosent mindre skadelig» er svært unyansert. Tallet skriver seg fra en studie utført i 2004 (
PubMed), der et panel på ni personer, derav seks leger, skulle anslå den relative risikoen for fire helseskader ved snus i forhold til røyk: 

•    risiko for død (uansett årsak)

•    hjertesykdom

•    lungekreft

•    munnhulekreft. 

Altså: ingen tale om kreft i bukspyttkjertelen, eller om fosterskader.

SNUSTILHENGERE. En av legene i panelet ble senere ansatt i Swedish Match, mens to andre panelmedlemmer på forhånd var kjent som ivrige snustilhengere.

Det var denne lille studien som ble sitert da Royal College of Physicians (RCP) sin egen ekspertgruppe i 2007 nevnte anslaget «around 90 % less harmful». Også i RCPs gruppe satt flere som på forhånd var erklærte snustilhengere. 

For øvrig er tobakksrøyking så farlig at halvparten av de trofaste brukerne dør for tidlig. Derfor er totalomfanget av røykskadene en uegnet målestokk for vurdering av helseskader ved bruk av snus. 

KREFTFREMKALLENDE. Jeg vil påpeke følgende: 

•    Snus er kreftfremkallende for mennesker. Dette ble konklusjonen i 2009 da WHOs internasjonale kreftforskningsinstitutt (IARC) engasjerte noen av verdens fremste eksperter til å vurdere kjemisk sammensetning, dyreforsøk og epidemiologiske studier av røykfri tobakk (
PDF).

•    Bruk av snus øker risikoen for kreft i bukspyttkjertel, spiserør og munnhule.

•    Risikoen gjelder også snus brukt i Nord-Europa, og svensk snus er ikke frikjent.

ALVORLIG KREFTFORM. Kreft i bukspyttkjertelen er en av de alvorligste kreftformene vi kjenner. I 2010 lå sykdommen på femteplass blant de kreftformene som forårsaker flest dødsfall i Norge (Kreftregisteret). 

Risikoøkningen er om lag like stor som ved røyking.

Sammenhengen mellom snus og bukspyttkjertelkreft ble for øvrig påpekt av svenske forskere i 2005. (
PDF)

FOSTERSKADELIG. Snus er fosterskadelig og gir risiko for dødfødsel, lav fostervekt og pustestans etter fødselen. Risikoen for flere av disse skadene er på nivå med røyking under svangerskapet, noe som er vist i svenske studier (Tidsskriftet).

Selv Rutqvist er enig i at gravide ikke bør bruke snus. Kanskje han er redd for å havne i erstatningssøksmål?

HØYERE DØDELIGHET. Snus synes å redusere kroppens evne til å beskytte seg mot alvorlig sykdom, slik som hjerteinfarkt og kreft. Dyrestudier har vist at nikotin hemmer effekten av kreftbehandling og øker tendensen til spredning av kreftceller (PubMed).

På mennesker har en stor svensk studie påvist 15 prosent høyere kreftdødelighet – like mye forhøyet hos rene snusere som hos røykere – når de sammenlignes med kreftpasienter som ikke bruker tobakk (
PubMed).

VEKK MED TOBAKKEN! Rutqvist og jeg er enige om at tobakksrøyking bør opphøre. Finland og Storbritannia har lyktes med det forebyggende arbeidet langt bedre enn vi har i Norge, og det har skjedd uten snus. 

Muligens kan hardbarkede røykere ha nytte av medisinske nikotinprodukter i en overgangsfase, men for folkehelsens skyld bør all bruk av snus unngås. 

Især gjelder dette unge mennesker, og særlig unge kvinner.

Ingen oppgitte interessekonflikter. Forfatteren gjør imidlertid oppmerksom på at denne artikkelen ikke er skrevet på vegne av hans arbeidsgiver, og at alle synspunktene står for hans egen regning.


Tom K. Grimsrud


http://www.dagensmedisin.no/debatt/bedre-folkehelse-uten-snus/






Aftenposten


Talerør for industriinteresser 

Tobakksindustrien har gjennom mange tiår forsøkt å så tvil om helsemyndighetenes kompetanse.

Tom K. Grimsrud lege og kreftforsker, Kreftregisteret


Lars Erik Rutqvist er ansatt av snusprodusenten Swedish Match som "Senior Vice President Scientific Affairs". Han har selvsagt rett i at  ytringsfriheten må vernes . Men kanskje han har "glemt" at tobakksindustrien fikk ytringsfriheten sin innskrenket i betydelig grad av Stortinget for over 40 år siden? Forbudet mot tobakksreklame ble vedtatt med stort flertall og på demokratisk vis.

Selvsagt rammes ikke debattinnlegg av denne regelen, men seriøse aviser bør ikke legge seg flate som talerør for slike industriinteresser. En redaksjonell siling av påstander og personangrep ville hjelpe stort. Alternativt kunne vi kanskje be om at Rutqvists debattinnlegg ble utstyrt med advarselstekster - slik loven har krevd siden 1975 for andre produkter fra tobakksindustrien.


Dokumenterbart

Rutqvist hevder at det "er lov å mene akkurat hva man vil om snus". Det gjelder folk flest. Som forsker må jeg forholde meg til det som lar seg dokumentere, og støtte meg på uavhengig og troverdig forskning. Som ansatt i Swedish Match, kan nok heller ikke Rutqvist mene "hva han vil" om snus. Han er forpliktet til å påvirke samfunnet i en retning som er gunstig for selskapet. Det er faktisk derfor de ansatte ham.

Rutqvist tråkker i fotsporene til direktørene i amerikansk tobakksindustri som på 1990-tallet sto opp og erklærte at de trodde nikotin ikke var avhengighetsskapende. På den tiden motarbeidet Swedish Match nordiske helsemyndigheter som ville innføre regler om røykfrie innelokaler. Dette fremgår av tobakksindustriens arkiver som er beslaglagt i rettssaker. Rutqvist hevder at snus er det mest effektive middelet for røykeslutt. Sannheten er at dette er dårlig dokumentert, at Rutqvists henvisninger er mangelfulle og valgt ut til å passe hans egne påstander.


Alvorlige bivirkninger

At snus inneholder nikotin, akkurat som sigaretter, nikotinplaster og nikotintyggegummi, er korrekt, men snus har alvorlige bivirkninger, blant annet i form av kreftfare og fosterskader.

Tobakksindustrien har gjennom mange tiår forsøkt å så tvil om helsemyndighetenes kompetanse, og kommer med urettmessig kritikk når uavhengige vitenskapsmenn kommer til resultater som industrien ikke liker. Disse metodene er utførlig beskrevet i bøker.

Det er ikke riktig at det er bevist at snus er det mest effektive middelet ved røykeslutt. Tvert imot er det god grunn til å fraråde livslang bruk av snus.

Den samme teknikken bruker Rutqvist når han påstår at jeg mistolker internasjonale forskningsrapporter.


Mangelfull kunnskap i Norge

Oppdatert informasjon om metodene til tobakksindustrien blir jevnlig lagt ut på internett av universitetet i Bath . Dessverre har vi ingen forskningsinstitusjoner i Norge som driver tobakkskritisk forskning på denne måten. Kunnskapen om industriens innflytelse er derfor mangelfull, både i norske media, i helsevesenet og blant folk flest.

Snusprodusenten Swedish Match har ansatt en lege med professorkompetanse til å fremme bruken av snus, med utspekulert  argumentasjon og debattinnlegg som allmennheten ikke har forutsetning for å avsløre. Gjør vi nok for å motvirke denne påvirkningskampanjen?

(Innlegget er Grimsruds egne synspunkter, og han uttaler seg ikke på vegne av sin arbeidsgiver.)


Tilleggsdokumentasjon:


Tobakksdirektører avla ed på at de "ikke trodde"

nikotin var avhengighetsskapende: http://senate.ucsf.edu/tobacco...


Swedish Match betalte for forskning for å hindre
regler om røykfritt miljø (se oversettelse under):
http://tobaccocontrol.bmj.com/...


Rutqvist hevder at snus er det mest effektive middelet for røykeslutt:

http://www.aftenposten.no/meni...


Bøker om tobakksindustriens metoder:

http://www.sciencenews.org/vie...

http://www.roykfritt.no/Joner....


Oppdatert informasjon om metodene til
tobakksindustrien fra Bath universitet:

http://tobaccotactics.org/inde...


Hiilamo og Glantz om Swedish Match:

"I 1994 ble Swedish Match en sponsor for "Center for Indoor Air Research" (Senter for innemiljøforskning) sammen med de amerikanske tobakksselskapene Philip Morris, R.J. Reynolds og Lorillard. På samme måte som de brukte Tobacco Industry Research Committee (Tobakksindustriens forskningskomité, senere kalt Council for Tobacco Research), benyttet tobakksindustrien – stadig under ledelse av de amerikanske selskapene – Center for Indoor Air Research til å finansiere "uavhengig" forskning om passiv røyking og andre innemiljøproblemer slik at dette kunne tjene industriens behov for politiske, juridiske og reguleringsmessige argumenter."


http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Taleror-for-industriinteresser-7307592.html#.UjC7CxwyKm3




Dagens medisin





Snus gir helseskade og avhengighet

Snus-produsentene betaler forskere for nyttige «vitenskapelige» argumenter. Det er en vanlig taktikk fra tobakksindustrien å så tvil om helsemyndighetenes kompetanse - og rakke ned på vurderinger gjort av uavhengige vitenskapsfolk.


Tom K. Grimsrud, overlege og kreftforsker, dr.med., Kreftregisteret



LARS ERIK RUTQVIST er ansatt av snusprodusenten Swedish Match som «Senior Vice President Scientific Affairs». Vi er derfor nødt til å stille spørsmålstegn ved hans faglige integritet når han uttaler seg om helseskader.

Det er åpenbart at Rutqvist er programforpliktet gjennom sin arbeidsgiver til å legitimere og fremme salg av et kreftfremkallende, fosterskadelig og avhengighetsskapende produkt. Dette gir ham naturligvis lite troverdighet i helsefaglig sammenheng.

INGEN FAGLIG DEKNING.  Mange personer som er avhengige av nikotin, vil oppleve det som positivt å bruke snus, å røyke, og å bruke nikotinplaster eller nikotintyggetabletter. Problemet med snusen er at den har alvorlige bivirkninger, hvorav flere ligner på skadene ved røyking.

Det er ikke faglig dekning for å si at snus er «
det mest effektive midlet for røykeslutt», slik Rutqvist gjør i Dagens Medisin 20. august 2013.

SELEKTIVT.  Rutqvists referanser er mangelfulle og selekterte, og de tilfredsstiller ikke vanlige krav til saklig underbygging av en slik påstand.

Referansene er også ufullstendige i forhold til de kravene som myndighetene stiller til dokumentasjon for legemidler.

KONSEKVENSER.  Vi vet fortsatt ikke nok om langtidsskader av nikotin, men både dyreeksperimenter og langtidsoppfølging av svenske snusere kan tyde på at det går dårligere med snusere når de rammes av kreft.

Hos dyr gir nikotin økt tumorvekst, større tendens til at kreftcellene sprer seg, og
dårligere effekt av kreftbehandling.

PÅVIRKNING.  Faglig tyngde og status lar seg altså kjøpe for penger, men verdien synker fort i hendene på tobakksindustrien. Derfor prøver industrien ofte å betale i det skjulte, eller kanalisere penger gjennom stråselskaper når de engasjerer forskere eller mediebedrifter til å tale sin sak.

Rutqvist er dessverre ikke den eneste forskeren som har bånd til snusindustrien. Den amerikanske professoren Brad Rodu er kjent for å ha mottatt forskningsmidler fra Swedish Match, og han har argumentert for det industrien kaller skadereduksjon (harm reduction),
på samme måte som Rutqvist.

ET VANLIG KNEP.  Rutqvist påstår at jeg mistolker internasjonale forskningsrapporter. Vi kjenner her igjen enda et vanlig knep fra industriagenter, nemlig å så tvil om helsemyndighetenes kompetanse, og å rakke ned på vurderinger gjort av uavhengige vitenskapsmenn. Tobakksindustrien er en versting på dette området, noe det er skrevet mange bøker om.

Dessverre er kunnskapen om industripåvirkning fortsatt mangelfull blant norske journalister, helsearbeidere og folk flest.

«BEVIS».  Norsk tobakksforskning er preget av atferdsforskere som gjennom flere år har argumentert på en måte som til forveksling ligner på industriens markedsstrategi. Atferdsforskernes egne tverrsnittsstudier med lav deltakerprosent er lite egnet til å dokumentere effekter og årsakssammenhenger, men de presenteres og oppfattes gjerne som «bevis» på at snus er effektivt ved røykeslutt.

At mange norske røykesluttere bruker snus, betyr ikke at snus er bra for dem. Når noen velger snus, henger det gjerne sammen med samfunnsskapte holdninger, hva som har blitt vanlig atferd, og den påvirkningen som både snusindustrien og atferdsforskerne selv har bidratt til.

Ingen oppgitte interessekonflikter. Tom K. Grimsrud gjør imidlertid oppmerksom på at innlegget representerer hans egne synspunkter - og at han ikke uttaler seg på vegne av sin arbeidsgiver.


Tom K. Grimsrud



Tillegg


Her er omtalen av to bøker som gjør rede for tobakksindustriens arbeidsmetoder: 


 1) David Michaels: Doubt is their product. 2008. http://www.sciencenews.org/view/generic/id/36360/description/Corporate_campaigns_manufacture_scientific_doubt_by_David_Michaels 


 2) Tone Bergli Joner: Århundrets bedrag. 2010. 

http://www.roykfritt.no/Joner.html 


Oppdatert informasjon om tobakksindustriens strategi legges også ut på nett av universitetet i Bath på nettstedet: http://www.tobaccotactics.org/index.php/Main_Page 



http://www.dagensmedisin.no/debatt/snus-gir-helseskade-og-avhengighet/






- Snusreklame forkledd som vitenskap

Lars Erik Rutqvist bagatelliserer skadene ved snus for å øke salget, mener Tom K. Grimsrud.

LES MER 



aftenposten.n


Bagatelliserer snusskader

Tross lege- og professortittel er Lars Erik Rutqvist en talsmann for snusprodusenten Swedish Match. Han bagatelliserer skadene ved snus for å øke salget.


Tom K. Grimsrud Overlege Og Kreftforsker, Dr.Med., Kreftregisteret

---------------------------------------------------------------------------

Lars Erik Rutqvist har vitenskapelig bakgrunn, men arbeider nå for snusprodusenten Swedish Match for å øke salget av avhengighetsskapende, kreftfremkallende og fosterskadelig snus. Han påstår at jeg driver personangrep og at jeg argumenterer for at "alt han sier, ikke stemmer".


Saken er at han blander sant, usant, og unøyaktigheter på en slik måte at folk vanskelig kan se forskjellen. Min kritikk gjelder selvsagt ikke Rutqvist som person, men er rettet mot industrien og dens talsmenn, som har lange tradisjoner for å føre folk bak lyset. Gjennom mange tiår har industrien motarbeidet helsemyndigheter og hindret forebyggende helsearbeid. Vi sliter fortsatt med skadevirkninger av røyking, og bør ikke la oss lure enda en gang.


På 1980- og 1990-tallet betalte Swedish Match forskere og institusjoner for å få "vitenskapelige" argumenter til bruk i sin kamp mot røykfrie innemiljøer. I dag feilinformerer Swedish Match og Rutqvist i saker som gjelder død og alvorlig sykdom. Man kan alltid finne farligere påvirkninger, men de fleste av oss ønsker beskyttelse også mot helsetrusler som er mindre farlige enn røyking, dvs. påvirkninger som tar livet av færre enn hver annen trofaste bruker. Snus hører med til disse farene.


Det er en rekke grunner til at snus ikke er å anbefale ved røykeavvenning. Snus vedlikeholder eller forsterker avhengigheten til nikotin, samtidig som snus har alvorlige bivirkninger som ligner skadene ved røyking. Det er heller ikke faglig dekning for å si som Rutqvist at snus er det "mest effektive middelet for røykeslutt". Rutqvists referanser er ufullstendige og selekterte, og de tilfredsstiller ikke vanlige krav til saklig underbygging av en slik påstand. Dokumentasjonen svarer heller ikke til de krav som myndighetene stiller til legemidler.


Rutqvist påstår at jeg neglisjerer kunnskap. Slik kritikk ville vært mer riktig om den var rettet mot hans egen arbeidsgiver. Swedish Match omtaler kreftfare på sine nettsider, men de hopper bukk over flere av de viktigste studiene og vitenskapelige oppsummeringene om snus. Ingen referanser om kreft er datert etter 2005, og Swedish Match mangler henvisning til store studier av svenske, snusende bygningsarbeidere. Både dyreeksperimenter og langtidsoppfølging av svenske snusere tyder på at det går dårligere med snusere når de rammes av kreft eller hjerte-karsykdommer. Hos dyr gir nikotin raskere vekst av kreftsvulster, større tendens til spredning av kreftceller, og dårligere effekt av kreftbehandlingen.


Rutqvist spør om jeg har tillit til tobakksforskerne ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). De har gjennomført en rekke tverrsnittsstudier med lav deltakerprosent, og slike undersøkelser er ikke egnet til å dokumentere effekter og årsakssammenhenger. Likevel presenteres resultatene - både av SIRUS selv og av snusindustrien - som dokumentasjon på at snus er "livreddende" og effektivt ved røykeslutt. En uheldig følge av dette kan være at ungdom blir lurt til å starte med snus i stedet for å holde seg unna tobakk.


At mange norske røykesluttere bruker snus, betyr ikke at det er bra for dem. Det kan skyldes samfunnsskapte holdninger og adferd som er blitt mer og mer utbredt. Det kan også skyldes påvirkning som snusindustrien og adferdsforskerne selv har bidratt til. Det trengs mye saklig informasjon for å oppveie slik påvirkning.


(Grimsrud uttaler seg på egne vegne som kreftforsker og lege, og han representerer ikke egen arbeidsgiver.)


http://www.aftenposten.no/meninger/Bagatelliserer-snusskader-7320797.html





Snus skader 


- Snus skader: Økt risiko for fosterskader og økt risko for kreft og hjerteinfarkt

- Ungdomssnusing trigger røyking.

- Befolkningen har liten kunnskap og er blitt feilinformert av snus-propaganda.

- Resultat:  Snusepidemi blant nordnorske kvinner.

 

En skremmende utvikling

- det sier Maja-Lisa Løchen, hjertespesialist og professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø.


Flere svenske studier dokumenterer at snusing i svangerskapet kan gi økt risiko for fosterskader.


- Fosterskader

Snusing øker risikoen for tidlig fødsel og svangerskapsforgiftning.

Studier fra 2011 bekrefter funnene om tidlig fødsel, og i tillegg er det påvist større risiko for dødfødsel, lav fostervekt og pustestopp hos nyfødte.


- Kreft og hjerteinfarkt

Norske og svenske undersøkelser viser at snus øker risikoen for kreft i spiserøret, bukspyttkjertelen og munnhulen. 

Snus gir også sannsynligvis større sjanse for dødelig hjerteinfarkt.


- Unge vet skremmende lite

Maja-Lisa Løchen underviser medisinstudenter i Tromsø, og hennes erfaring er at medisinstudenter og generelt unge mennesker er dårlig opplyst om farene ved snusbruk. Under en forelesning i temaet spurte hun direkte om noen brukte snus,

- 30 prosent svarte ja.

Løchens studenter var ikke klar over farene knyttet til snusing under graviditeten.

- Kunnskapen når ikke ut, og det er det som er mest skremmende. 

Norske kvinner snuser gjennom svangerskapet fordi de ikke vet konsekvensene av det, sier Løchen.


- Intens markedsføring

Intens markedsføring fra tobakksindustrien og plassering i butikker gjort snusen attraktiv for unge kvinner.

 Det er også mye indirekte markedsføring via forbilder for unge, bl.a. visse idrettsutøverne. 

http://www.nordlys.no/nyheter/article6326454.ece


http://www.an.no/nyheter/article6326488.ece


----------------



Snus-propaganda har feilinformert befolkningen

Tobakksindustrien og deres medspillere har i lang tid drevet intens propaganda for snus, og dessverre har enkelte fagfolk og visse media bidratt til feilinformasjon av befolkningen. 

Unge tror snus er nesten ufarlig. 

Ungdomssnusing trigger røyking.


Det er nødvendig at myndighetene nå tar ansvar og iversetter effektive tiltak

 http://www.roykfritt.no/Plan.html





 1. -Snus inneholder ca. 3 000 kjemiske stoffer, hvorav 28 er kreft-framkallende.

 2. -Snus inneholder ca. 20 ganger mer nikotin enn sigaretter, så man blir raskt avhengig.

http://svenska.yle.fi/artikel/2013/05/28/snus-vanligt-inom-lagsporter




Snus like skadelig som røyking under graviditeten

Snus er minst lika skadelig som røyking under graviditeten, når det gjelder misdannelser som leppe-gane-spalte.

http://hbl.fi/nyheter/2014-01-16/555296/snus-skadligt-under-graviditeten



Snus er som røyking farlig for fosteret.

Både  røyking og snusning under graviditeten øker risiko for at fosteret skal dø i livmoren, Det viser verdens største studie på feltet.

http://www.unt.se/uppsala/snusning-farligt-for-fostret-2579476.aspx

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5639484

http://www.svt.se/nyheter/sverige/snus-okar-risken-for-dodfoddhet?




Dette får deg til å slutte å snuse

Kvitt deg med snusavhengigheten.

Her er rådene som hjelper deg

http://www.klikk.no/kvinneguiden/helse/article764320.ece


http://www.dagbladet.no/2012/06/13/tema/klikk/helse/22076559/


http://www.abcnyheter.no/livet/2012/06/13/kvitt-deg-med-snusavhengigheten


http://www.dagbladet.no/2012/06/13/tema/klikk/helse/22076559/




Nikotin bryter ned blodårene

Nikotin aktiverer signalveier som svekker karveggen ved å skru på gener som gir nedbrytning av bindevev.  Tidsskr Nor Legeforen  

http://tidsskriftet.no/article/2862285



Slik skader snusen deg

Hundretusenvis av snusende nordmenn har stor fare for å skade seg ved hardtrening, mener forsker.

http://www.adressa.no/sport/sprek/article5516601.ece






Snus øker risiko for kombinasjonsbruk av snus og røyk

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&e=1&trg=Content_6496&Main_6157=6261:0:25,6723:1:0:0:::0:0&MainContent_6261=6496:0:25,6793:1:0:0:::0:0&Content_6496=6178:97720:25,6793:1:6562:433:::0:0





Snus trigger røyking

Ungdomssnusing trigger røyking

Gutter som snuser som 16-åringer har økt risiko for også å røyke tre år senere enn dem som ikke snuser.

Det kommer frem i doktoravhandlingen til seniorrådgiver Liv Grøtvedt ved Folkehelseinstituttet.

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/ungdomssnusing-trigger-royking/

http://tobaksfakta.se/nyheter/snusande-16-aringar-har-okad-risk-att-borja-roka/


Slik velger NTB -ANB  å framstille den samme omtale av dr.avhandling

Denne meldingen gjengis i media over hele landet:


Barn med skilte foreldre røyker mer

Bruk av tobakk er vanligere hos ungdom med skilte foreldre enn hos ungdom der familien holder sammen, viser en ny studie.

http://www.siste.no/Innenriks/article6242652.ece



ANB:  

Fjernet snuskronikk

Helsedirektoratets nettsted forebygging.no fjernet etter en henvendelse en kronikk som var skrevet av en svensk kreftforsker ansatt i et snusfirma.

http://www.siste.no/Innenriks/helse/article6237471.ece


Kommentar:  Utrolig

Visse media synes å kjempe for tobakksindustrien (Penger framfor journalistikk/ etikk)

Vil presse helsemyndighetene til å drive snus-propaganda på egen nettside.



VG:

Danskene forbyr snus

- Frp frykter forbud i Norge** Helsedepartementet: Frp kan slappe av

(VG Nett) Danmark forbyr snus etter krav fra EU.

Frps «snusgeneral» Jøran Kallmyr frykter den norske regjeringen skal gjøre det samme.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/eu/artikkel.php?artid=10068849


Kommentar:

VG gir her en svært ensidig framstilling. 

Dette gjelder et utbredt og alvorlig helseproblem i befolkningen.

Tobakksindustrien får rikelig plass og bruker en sosiolog, KE Lund/SIRUS, som "faglig" støtte.

Vi ser også alvorlig mangel på forståelse og ansvar hos norske helsemyndigheter /politikere.




Snus-propagandaen har virket:

Jentene omfavner snusboksen

– Nesten alle jentene i klassen snuser.

http://www.verdalingen.no/nyheter/article4175709.ece

http://www.t-a.no/nyheter/article6958675.ece


En av fem unge snuser

Snusing har overtatt for røyking blant unge. Så mange som hver femte unge i alderen 16-24 år snuser, viser en ny rapport fra Helsedirektoratet.

http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2622578.ece



Snus synlig i butikkene:

Kunden trodde snusen var eksklusiv, russisk kaviar

http://www.tv2.no/underholdning/hjelperdeg/turistforvirring-i-norske-matbutikker-kunden-trodde-snusen-var-eksklusiv-russisk-kaviar-3858859.html



Sverige fortsetter å slåss for å selge  snus

http://norran.se/2012/09/inrikes/sverige-fortsatter-slass-for-snuset/






Bok om å slutte med snus til Fars dag

http://tobaksfakta.se/nyheter/halsa/bok-om-att-sluta-snusa-till-fars-dag/



Nikotin -  Bryt avhengigheten

Nikotin er ekstremt avhengighetsskapende - narkotika.

Tobakksindustrien er i realiteten narko-langere. 

Deres inntekt er basert på å holde mennesker hektet.

http://wvgazette.com/Opinion/Editorials/201109302774




Alarm om gravid-snusing

Snusing blant gravide er farligere enn ekspertene hittil har trodd.

Øker risikoen for * Dødfødte barn * For tidlig fødsel * Svangerskaps- forgiftning

Nasjonalt råd for tobakksforebygging har gjort av gjennomgang svensk forskning på området.

- Bruk av snus under graviditet er mer skadelig enn vi trodde, sier leder av rådet og professor ved Institutt for samfunnsmedisin på Universitetet i Tromsø, Maja-Lisa Løchen.

Ekspertgruppen ber om at det blir obligatorisk at alle gravide informeres om risikoen ved å snuse og at snusing registreres på lik linje med røyking tidlig i svangerskapet.

Farene ved snusing ligner farene ved å røyke. 

Ekspertene anbefaler derfor ikke å bytte ut røyk med snus når en skal slutte, men heller kutte tobakk helt.

http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=10073795

http://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=306019&p_dim=88108

http://www.itromso.no/nyheter/article553174.ece

http://www.framtidinord.no/article553174.ece




Gravid-snusing kan føre til pusteproblemer hos nyfødte

Forskarna skriver att det är troligt att även nikotinplåster och nikotintuggummin ökar risken för andningsuppehåll hos barnet och att dessa produkter inte ska ses som ett alternativ till rökning för blivande mammor.

Apné hos spädbarn kan leda till sömnstörningar och göra dem mer infektionskänsliga.

Studien publiceras i tidskriften Pediatrics.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4673518

http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2011/08/24/peds.2010-3811




Nikotinbruk under graviditet kan gi spedbarn pustestopp

http://tobaksfakta.se/nyheter/nikotinbruk-under-graviditet-kan-ge-spadbarn-andningsuppehall/




Hjerteinfarkt  -  snus

Det kan være livreddende å slutte med snus etter hjerteinfarkt.

http://www.unt.se/uppsala/sankt-dodlighet-efter-snusstopp-1440758.aspx

http://tobaksfakta.se/nyheter/fler-overlevde-med-snusstopp-efter-hjartinfarkt/




Snus   - hjerne-infarkt og hjerneødem

Fra Legeforeningens Tidsskrift nr. 16, vol 131, 2011: "Cerebrale arterielle karspasmer" av Bjørk, Thomassen og Waje-Andreassen Haukeland Universitetssykehus:  

En person i 20 årene med kjent migrene fikk alvorlige hjerne-infarkter og svært hjerneødem. Årsaken sannsynligvis bruk av mye snus. Nikotin forårsaker sammentrekninger og forsnevringer i pulsårene. Også nikotinabstinens kan trigge slike karspasmer.  


Pasienten brukte en boks løssnus med 400 mg nikotin daglig. Korrigert for at 30 % blir absorbert, tilsvarer denne mengden nikotininnholdet i 173 sterke sigaretter.

I kombinasjon med tobakk mer enn nidobler migrene med aura risikoen for hjerneslag. Karspasmer er en mistenkt årsaksfaktor. Nikotin er en kjent karkonstriktor, med provokasjon av karspasmer både under bruk og ved nikotinabstinens.

Vi anser derfor høyt snusforbruk i kombinasjon med bakenforliggende migrene med aura som sannsynlig årsak til mistenkte cerebrale arterielle karspasmer i media-/anterior-forgreningen og basilaris-/posteriorforgreningen.

http://tidsskriftet.no/article/2126664




Smokeless Tobacco Use Widespread in Some States

Users who also smoke may find it harder to quit, U.S. study finds

http://health.usnews.com/health-news/family-health/articles/2010/11/04/smokeless-tobacco-use-widespread-in-some-states.html



Alvorlig kritikk

mot "propaganda" fra visse "forskere"


Befolkningen villedes

Vi ser intens "propaganda" fra visse "forskere" /tobakksindustrien for snus og e-sigaretter, og at visse norske media ukritisk formidler dette, slik at befolkningen, særlig de unge  villedes, og lokkes inn i avhengighet - med påfølgende  alvorlige helseskader.


Ikke kutt røyken med snus

Snus er kreftframkallende og mer vanedannende enn sigaretter.

http://www.dagbladet.no/2010/11/23/kultur/debatt/kronikk/snus/tobakk/14412503/



Snuspropaganda fra visse "forskere"   les mer



Visse "forskere"s problematiske forhold til snus

Forfattere: Liv Grøtvedt og Sidsel Graff-Iversen, forskere ved Nasjonalt folkehelseinstitutt

Røykeepidemiens historie i Norge viser tydelig at andelen tobakksbrukere henger sammen med trender og moter vel så mye som med personlige kjennetegn. Røyking er ukult i dag, og derfor er det mange unge som slutter med det, eller ikke begynner. Da er det synd å erstatte røyken med et annet skadelig produkt, selv om det sannsynligvis er mye mindre farlig. For med veldig mange snusbrukere - fra ung alder og gjennom mange tiår, kanskje livsvarig - vil selv de skadene vi i dag kjenner til være alvorlig. Summen av det vi vet, og alt vi pr. i dag ikke vet, gir grunn til å være urolig for dagens omfang av snusbruk – nettopp i et folkehelseperspektiv.  

http://www.forebygging.no/en/Kronikker/2012-2011/Karl-Erik-Lunds-problematiske-forhold-til-snus/



Dette gjelder også e-sigaretter:

E-sigaretter:  http://www.roykfritt.no/E-sigaretter.html



Se også PFU sak:

http://www.roykfritt.no/pfu.html



Århundrets Bedrag

Professor Asbørn Kjønstads presentasjon av boken Århundrets bedrag (se nedenfor)

- ved overrekkelsen av Tobakksfriprisen til forfatteren Tone Bergli Joner:


(Aktuelt utdrag):

- Det andre temaet som jeg vil framheve, er snus. Her har vi den spesielle situasjonen i Norge at en forsker ved SIRUS, som i sin ungdom nedla et meget stort og viktig arbeid i Statens tobakkskaderåd, nå går inn for snus som røykeavvennings-metode. Det ser ut som om Karl Erik Lund har "meldt overgang" eller "konvertert". Tone Joner  har i flere viktige artikler og i sin siste bok tatt et kraftfullt oppgjør mot dette.




"Århundrets bedrag"

                Vi anbefaler denne  boken   -    for alle

  

- Angår oss alle
 1. -Lettlest  og engasjerende

 2. -Gir viktig innsikt og oversikt på en lett og god måte.

- Bør inngå i skolen og utdanning på alle nivåer,

- Aktuell i de fleste fag

- Viktig for politikere og etater


Boken viser hvordan vi alle lures

og barn blir avhengige av nikotin  -  både røyking og snus

Passiv røyking og tredjehåndsrøyk

Hva gjør vi? -  hva virker?


Anbefal boken for andre  -  Kjøp den til dine barn, familie, venner og dine politikere.



Se omtale   og i Magasinet




( Ø.B.Mobråten)

Til toppen