Mer om Snus

Aktuelt


Se også:

Snus


Aktuelt om tobakksindustrien  1. RMN   -   LMT   -  Magasinet   -  Aktuelt   -  Nyheter   -   Bli Fri  -  Lenker   -   Tobakksfriprisen

 


Se også  Nytt om snus


Befolkningen villedes

Vi ser intens "propaganda" fra SIRUS /tobakksindustrien for snus og e-sigaretter,

og at visse norske media ukritisk formidler dette, slik at befolkningen villedes.

Dette er et alvorlig folkehelseproblem.

Saken er tatt opp av våre fremste fagfolk  - og  LMT og RMN.

-  se mer  Snus  og E-sigaretterHer er viktig informasjon i innlegg fra kreftforsker ved Kreftregisteret,

  1. -etter at  tobakksindustriens "fagperson" har forsøkt å villede befolkningen via media.Kreftregisteret advarer: 

Unngå all tobakk - også snus!


- Snus fører til alvorlig kreft og andre sykdommer

 

Tall fra Statens Institutt for Rusforskning (SIRUS) viser at salget av snus fortsatte å stige i 2012. Dette bekymrer oss fordi snus er et dårlig alternativ til å kutte røyken helt. Tobakk, uansett form, øker risikoen for kreft, sier overlege Tom K. Grimsrud ved Kreftregisteret.


Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at stadig færre røyker. Bare 16 % av den voksne befolkningen røykte daglig i 2012, og andelen i den unge befolkningen var bare 7 %. Samtidig viser tall fra SIRUS at salget av snus i Norge fortsatte å øke i 2012.


- Det er meget positivt at stadig flere stumper røyken. Det er imidlertid grunn til å rope et varsku om at snus har mange av de samme skadevirkningene som røyking. Snus inneholder kreftfremkallende stoffer, og øker risikoen for flere alvorlige kreftformer. Det er også holdepunkter for at snus i graviditeten kan føre til dødfødsel, lav fødselsvekt, og pustestans etter fødselen, slik vi ser ved røyking. Vi vet at kjemisk påvirkning i svangerskapet kan gi alvorlige følger for barna på lang sikt, også i voksen alder, sier overlege Tom Grimsrud i Kreftregisteret.


Snus årsak til alvorlige kreftformer

 

Han viser til en ekspertgruppe ved WHOs kreftforskningssenter (IARC) som i 2009 gikk i gjennom alle publiserte vitenskapelige studier om snus og kreft. Gruppen fant tilstrekkelige holdepunkter til å fastslå at snus øker risikoen for kreft hos mennesker, både i munnhulen, bukspyttkjertelen og spiserøret. Spiserørskreft var da ny på listen over kreftformer med klart økt risiko. Kreftfaren gjelder også de typene snus som brukes i Nord-Europa. 

- Disse kreftformene er alvorlige sykdommer som gir lav overlevelse for dem som rammes. Det er en utbredt misforståelse at konklusjonene fra WHO er tilbakevist i senere studier. Vi fraråder derfor alle å bruke snus, spesielt unge kvinner. De siste tallene fra SIRUS er urovekkende, sier Grimsrud.


Dårligere prognose ved kreft og andre sykdommer

 

 Produsentene jubler over at omsetningen av snus øker fra år til år, men prisen for brukerne kan være høyere enn vi vet i dag.


- Nikotin omdannes i menneskekroppen til kreftfremkallende stoffer. Undersøkelser tyder på at bruk av snus gir dårligere prognose for dem som rammes av kreft og andre sykdommer. Man ser at nikotin forstyrrer kroppens normale overlevelsesmekanismer både hos dyr og mennesker. Mange lar seg derfor lure når snus blir karakterisert som "livreddende". I denne saken tror jeg folk bør lytte mer til medisinsk, kjemisk og biologisk ekspertise, og mindre til adferdsforskerne ved SIRUS, avslutter Grimsrud.

tor.johnsen@kreftregisteret.no  


http://www.kreftregisteret.no/no/Generelt/Nyheter/Kreftregisteret-advarer-Kutt-all-tobakk---ogsa-snus/

Dagens medisin


Bedre folkehelse uten snus

All bruk av snus bør unngås, især av unge mennesker, spesielt unge kvinner.

Tom K. Grimsrud, overlege og kreftforsker ved Kreftregisteret
LARS ERIK RUTQVIST er «Senior Vice President Scientific Affairs» for snusprodusenten Swedish Match. Han er legeutdannet, men arbeider nå med å øke salget av et produkt som er kreftfremkallende, fosterskadelig, og sterkt avhengighetsskapende. 

På nett i 
Dagens Medisin 20. august 2013 gjentar Rutqvist en rekke usannheter og udokumenterte påstander. 

RÅ MARKEDSFØRING. Slik atferd fra tobakksindustriens side er beskrevet i vitenskapelige artikler, også om nordiske selskaper (PubMed). I Norge og Norden prøver snusprodusentene å fremstille seg som «forsvarere av folkehelsen». I Russland, derimot, driver blant andre Swedish Match tradisjonell, rå markedsføring rettet mot unge menn som fra før ikke bruker tobakk (Tobaccotactics).

Rutqvists påstand om «90 prosent mindre skadelig» er svært unyansert. Tallet skriver seg fra en studie utført i 2004 (
PubMed), der et panel på ni personer, derav seks leger, skulle anslå den relative risikoen for fire helseskader ved snus i forhold til røyk: 

•    risiko for død (uansett årsak)

•    hjertesykdom

•    lungekreft

•    munnhulekreft. 

Altså: ingen tale om kreft i bukspyttkjertelen, eller om fosterskader.

SNUSTILHENGERE. En av legene i panelet ble senere ansatt i Swedish Match, mens to andre panelmedlemmer på forhånd var kjent som ivrige snustilhengere.

Det var denne lille studien som ble sitert da Royal College of Physicians (RCP) sin egen ekspertgruppe i 2007 nevnte anslaget «around 90 % less harmful». Også i RCPs gruppe satt flere som på forhånd var erklærte snustilhengere. 

For øvrig er tobakksrøyking så farlig at halvparten av de trofaste brukerne dør for tidlig. Derfor er totalomfanget av røykskadene en uegnet målestokk for vurdering av helseskader ved bruk av snus. 

KREFTFREMKALLENDE. Jeg vil påpeke følgende: 

•    Snus er kreftfremkallende for mennesker. Dette ble konklusjonen i 2009 da WHOs internasjonale kreftforskningsinstitutt (IARC) engasjerte noen av verdens fremste eksperter til å vurdere kjemisk sammensetning, dyreforsøk og epidemiologiske studier av røykfri tobakk (
PDF).

•    Bruk av snus øker risikoen for kreft i bukspyttkjertel, spiserør og munnhule.

•    Risikoen gjelder også snus brukt i Nord-Europa, og svensk snus er ikke frikjent.

ALVORLIG KREFTFORM. Kreft i bukspyttkjertelen er en av de alvorligste kreftformene vi kjenner. I 2010 lå sykdommen på femteplass blant de kreftformene som forårsaker flest dødsfall i Norge (Kreftregisteret). 

Risikoøkningen er om lag like stor som ved røyking.

Sammenhengen mellom snus og bukspyttkjertelkreft ble for øvrig påpekt av svenske forskere i 2005. (
PDF)

FOSTERSKADELIG. Snus er fosterskadelig og gir risiko for dødfødsel, lav fostervekt og pustestans etter fødselen. Risikoen for flere av disse skadene er på nivå med røyking under svangerskapet, noe som er vist i svenske studier (Tidsskriftet).

Selv Rutqvist er enig i at gravide ikke bør bruke snus. Kanskje han er redd for å havne i erstatningssøksmål?

HØYERE DØDELIGHET. Snus synes å redusere kroppens evne til å beskytte seg mot alvorlig sykdom, slik som hjerteinfarkt og kreft. Dyrestudier har vist at nikotin hemmer effekten av kreftbehandling og øker tendensen til spredning av kreftceller (PubMed).

På mennesker har en stor svensk studie påvist 15 prosent høyere kreftdødelighet – like mye forhøyet hos rene snusere som hos røykere – når de sammenlignes med kreftpasienter som ikke bruker tobakk (
PubMed).

VEKK MED TOBAKKEN! Rutqvist og jeg er enige om at tobakksrøyking bør opphøre. Finland og Storbritannia har lyktes med det forebyggende arbeidet langt bedre enn vi har i Norge, og det har skjedd uten snus. 

Muligens kan hardbarkede røykere ha nytte av medisinske nikotinprodukter i en overgangsfase, men for folkehelsens skyld bør all bruk av snus unngås. 

Især gjelder dette unge mennesker, og særlig unge kvinner.

Ingen oppgitte interessekonflikter. Forfatteren gjør imidlertid oppmerksom på at denne artikkelen ikke er skrevet på vegne av hans arbeidsgiver, og at alle synspunktene står for hans egen regning.


Tom K. Grimsrud


http://www.dagensmedisin.no/debatt/bedre-folkehelse-uten-snus/


Aftenposten


Talerør for industriinteresser 

Tobakksindustrien har gjennom mange tiår forsøkt å så tvil om helsemyndighetenes kompetanse.

Tom K. Grimsrud lege og kreftforsker, Kreftregisteret


Lars Erik Rutqvist er ansatt av snusprodusenten Swedish Match som "Senior Vice President Scientific Affairs". Han har selvsagt rett i at  ytringsfriheten må vernes . Men kanskje han har "glemt" at tobakksindustrien fikk ytringsfriheten sin innskrenket i betydelig grad av Stortinget for over 40 år siden? Forbudet mot tobakksreklame ble vedtatt med stort flertall og på demokratisk vis.

Selvsagt rammes ikke debattinnlegg av denne regelen, men seriøse aviser bør ikke legge seg flate som talerør for slike industriinteresser. En redaksjonell siling av påstander og personangrep ville hjelpe stort. Alternativt kunne vi kanskje be om at Rutqvists debattinnlegg ble utstyrt med advarselstekster - slik loven har krevd siden 1975 for andre produkter fra tobakksindustrien.


Dokumenterbart

Rutqvist hevder at det "er lov å mene akkurat hva man vil om snus". Det gjelder folk flest. Som forsker må jeg forholde meg til det som lar seg dokumentere, og støtte meg på uavhengig og troverdig forskning. Som ansatt i Swedish Match, kan nok heller ikke Rutqvist mene "hva han vil" om snus. Han er forpliktet til å påvirke samfunnet i en retning som er gunstig for selskapet. Det er faktisk derfor de ansatte ham.

Rutqvist tråkker i fotsporene til direktørene i amerikansk tobakksindustri som på 1990-tallet sto opp og erklærte at de trodde nikotin ikke var avhengighetsskapende. På den tiden motarbeidet Swedish Match nordiske helsemyndigheter som ville innføre regler om røykfrie innelokaler. Dette fremgår av tobakksindustriens arkiver som er beslaglagt i rettssaker. Rutqvist hevder at snus er det mest effektive middelet for røykeslutt. Sannheten er at dette er dårlig dokumentert, at Rutqvists henvisninger er mangelfulle og valgt ut til å passe hans egne påstander.


Alvorlige bivirkninger

At snus inneholder nikotin, akkurat som sigaretter, nikotinplaster og nikotintyggegummi, er korrekt, men snus har alvorlige bivirkninger, blant annet i form av kreftfare og fosterskader.

Tobakksindustrien har gjennom mange tiår forsøkt å så tvil om helsemyndighetenes kompetanse, og kommer med urettmessig kritikk når uavhengige vitenskapsmenn kommer til resultater som industrien ikke liker. Disse metodene er utførlig beskrevet i bøker.

Det er ikke riktig at det er bevist at snus er det mest effektive middelet ved røykeslutt. Tvert imot er det god grunn til å fraråde livslang bruk av snus.

Den samme teknikken bruker Rutqvist når han påstår at jeg mistolker internasjonale forskningsrapporter.


Mangelfull kunnskap i Norge

Oppdatert informasjon om metodene til tobakksindustrien blir jevnlig lagt ut på internett av universitetet i Bath . Dessverre har vi ingen forskningsinstitusjoner i Norge som driver tobakkskritisk forskning på denne måten. Kunnskapen om industriens innflytelse er derfor mangelfull, både i norske media, i helsevesenet og blant folk flest.

Snusprodusenten Swedish Match har ansatt en lege med professorkompetanse til å fremme bruken av snus, med utspekulert  argumentasjon og debattinnlegg som allmennheten ikke har forutsetning for å avsløre. Gjør vi nok for å motvirke denne påvirkningskampanjen?

(Innlegget er Grimsruds egne synspunkter, og han uttaler seg ikke på vegne av sin arbeidsgiver.)


Tilleggsdokumentasjon:


Tobakksdirektører avla ed på at de "ikke trodde"

nikotin var avhengighetsskapende: http://senate.ucsf.edu/tobacco...


Swedish Match betalte for forskning for å hindre
regler om røykfritt miljø (se oversettelse under):
http://tobaccocontrol.bmj.com/...


Rutqvist hevder at snus er det mest effektive middelet for røykeslutt:

http://www.aftenposten.no/meni...


Bøker om tobakksindustriens metoder:

http://www.sciencenews.org/vie...

http://www.roykfritt.no/Joner....


Oppdatert informasjon om metodene til
tobakksindustrien fra Bath universitet:

http://tobaccotactics.org/inde...


Hiilamo og Glantz om Swedish Match:

"I 1994 ble Swedish Match en sponsor for "Center for Indoor Air Research" (Senter for innemiljøforskning) sammen med de amerikanske tobakksselskapene Philip Morris, R.J. Reynolds og Lorillard. På samme måte som de brukte Tobacco Industry Research Committee (Tobakksindustriens forskningskomité, senere kalt Council for Tobacco Research), benyttet tobakksindustrien – stadig under ledelse av de amerikanske selskapene – Center for Indoor Air Research til å finansiere "uavhengig" forskning om passiv røyking og andre innemiljøproblemer slik at dette kunne tjene industriens behov for politiske, juridiske og reguleringsmessige argumenter."


http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Taleror-for-industriinteresser-7307592.html#.UjC7CxwyKm3
Dagens medisin

13.sept. 2013
Snus gir helseskade og avhengighet

Snus-produsentene betaler forskere for nyttige «vitenskapelige» argumenter. Det er en vanlig taktikk fra tobakksindustrien å så tvil om helsemyndighetenes kompetanse - og rakke ned på vurderinger gjort av uavhengige vitenskapsfolk.


Tom K. Grimsrud, overlege og kreftforsker, dr.med., KreftregisteretLARS ERIK RUTQVIST er ansatt av snusprodusenten Swedish Match som «Senior Vice President Scientific Affairs». Vi er derfor nødt til å stille spørsmålstegn ved hans faglige integritet når han uttaler seg om helseskader.

Det er åpenbart at Rutqvist er programforpliktet gjennom sin arbeidsgiver til å legitimere og fremme salg av et kreftfremkallende, fosterskadelig og avhengighetsskapende produkt. Dette gir ham naturligvis lite troverdighet i helsefaglig sammenheng.

INGEN FAGLIG DEKNING.  Mange personer som er avhengige av nikotin, vil oppleve det som positivt å bruke snus, å røyke, og å bruke nikotinplaster eller nikotintyggetabletter. Problemet med snusen er at den har alvorlige bivirkninger, hvorav flere ligner på skadene ved røyking.

Det er ikke faglig dekning for å si at snus er «
det mest effektive midlet for røykeslutt», slik Rutqvist gjør i Dagens Medisin 20. august 2013.

SELEKTIVT.  Rutqvists referanser er mangelfulle og selekterte, og de tilfredsstiller ikke vanlige krav til saklig underbygging av en slik påstand.

Referansene er også ufullstendige i forhold til de kravene som myndighetene stiller til dokumentasjon for legemidler.

KONSEKVENSER.  Vi vet fortsatt ikke nok om langtidsskader av nikotin, men både dyreeksperimenter og langtidsoppfølging av svenske snusere kan tyde på at det går dårligere med snusere når de rammes av kreft.

Hos dyr gir nikotin økt tumorvekst, større tendens til at kreftcellene sprer seg, og
dårligere effekt av kreftbehandling.

PÅVIRKNING.  Faglig tyngde og status lar seg altså kjøpe for penger, men verdien synker fort i hendene på tobakksindustrien. Derfor prøver industrien ofte å betale i det skjulte, eller kanalisere penger gjennom stråselskaper når de engasjerer forskere eller mediebedrifter til å tale sin sak.

Rutqvist er dessverre ikke den eneste forskeren som har bånd til snusindustrien. Den amerikanske professoren Brad Rodu er kjent for å ha mottatt forskningsmidler fra Swedish Match, og han har argumentert for det industrien kaller skadereduksjon (harm reduction),
på samme måte som Rutqvist.

ET VANLIG KNEP.  Rutqvist påstår at jeg mistolker internasjonale forskningsrapporter. Vi kjenner her igjen enda et vanlig knep fra industriagenter, nemlig å så tvil om helsemyndighetenes kompetanse, og å rakke ned på vurderinger gjort av uavhengige vitenskapsmenn. Tobakksindustrien er en versting på dette området, noe det er skrevet mange bøker om.

Dessverre er kunnskapen om industripåvirkning fortsatt mangelfull blant norske journalister, helsearbeidere og folk flest.

«BEVIS».  Norsk tobakksforskning er preget av atferdsforskere som gjennom flere år har argumentert på en måte som til forveksling ligner på industriens markedsstrategi. Atferdsforskernes egne tverrsnittsstudier med lav deltakerprosent er lite egnet til å dokumentere effekter og årsakssammenhenger, men de presenteres og oppfattes gjerne som «bevis» på at snus er effektivt ved røykeslutt.

At mange norske røykesluttere bruker snus, betyr ikke at snus er bra for dem. Når noen velger snus, henger det gjerne sammen med samfunnsskapte holdninger, hva som har blitt vanlig atferd, og den påvirkningen som både snusindustrien og atferdsforskerne selv har bidratt til.

Ingen oppgitte interessekonflikter. Tom K. Grimsrud gjør imidlertid oppmerksom på at innlegget representerer hans egne synspunkter - og at han ikke uttaler seg på vegne av sin arbeidsgiver.


Tom K. GrimsrudTillegg


Her er omtalen av to bøker som gjør rede for tobakksindustriens arbeidsmetoder: 


 1) David Michaels: Doubt is their product. 2008. http://www.sciencenews.org/view/generic/id/36360/description/Corporate_campaigns_manufacture_scientific_doubt_by_David_Michaels 


 2) Tone Bergli Joner: Århundrets bedrag. 2010. 

http://www.roykfritt.no/Joner.html 


Oppdatert informasjon om tobakksindustriens strategi legges også ut på nett av universitetet i Bath på nettstedet: http://www.tobaccotactics.org/index.php/Main_Page http://www.dagensmedisin.no/debatt/snus-gir-helseskade-og-avhengighet/


- Snusreklame forkledd som vitenskap

Lars Erik Rutqvist bagatelliserer skadene ved snus for å øke salget, mener Tom K. Grimsrud.

LES MER aftenposten.no  25.09.2013


Bagatelliserer snusskader

Tross lege- og professortittel er Lars Erik Rutqvist en talsmann for snusprodusenten Swedish Match. Han bagatelliserer skadene ved snus for å øke salget.


Tom K. Grimsrud Overlege Og Kreftforsker, Dr.Med., Kreftregisteret

---------------------------------------------------------------------------

Lars Erik Rutqvist har vitenskapelig bakgrunn, men arbeider nå for snusprodusenten Swedish Match for å øke salget av avhengighetsskapende, kreftfremkallende og fosterskadelig snus. Han påstår at jeg driver personangrep og at jeg argumenterer for at "alt han sier, ikke stemmer".


Saken er at han blander sant, usant, og unøyaktigheter på en slik måte at folk vanskelig kan se forskjellen. Min kritikk gjelder selvsagt ikke Rutqvist som person, men er rettet mot industrien og dens talsmenn, som har lange tradisjoner for å føre folk bak lyset. Gjennom mange tiår har industrien motarbeidet helsemyndigheter og hindret forebyggende helsearbeid. Vi sliter fortsatt med skadevirkninger av røyking, og bør ikke la oss lure enda en gang.


På 1980- og 1990-tallet betalte Swedish Match forskere og institusjoner for å få "vitenskapelige" argumenter til bruk i sin kamp mot røykfrie innemiljøer. I dag feilinformerer Swedish Match og Rutqvist i saker som gjelder død og alvorlig sykdom. Man kan alltid finne farligere påvirkninger, men de fleste av oss ønsker beskyttelse også mot helsetrusler som er mindre farlige enn røyking, dvs. påvirkninger som tar livet av færre enn hver annen trofaste bruker. Snus hører med til disse farene.


Det er en rekke grunner til at snus ikke er å anbefale ved røykeavvenning. Snus vedlikeholder eller forsterker avhengigheten til nikotin, samtidig som snus har alvorlige bivirkninger som ligner skadene ved røyking. Det er heller ikke faglig dekning for å si som Rutqvist at snus er det "mest effektive middelet for røykeslutt". Rutqvists referanser er ufullstendige og selekterte, og de tilfredsstiller ikke vanlige krav til saklig underbygging av en slik påstand. Dokumentasjonen svarer heller ikke til de krav som myndighetene stiller til legemidler.


Rutqvist påstår at jeg neglisjerer kunnskap. Slik kritikk ville vært mer riktig om den var rettet mot hans egen arbeidsgiver. Swedish Match omtaler kreftfare på sine nettsider, men de hopper bukk over flere av de viktigste studiene og vitenskapelige oppsummeringene om snus. Ingen referanser om kreft er datert etter 2005, og Swedish Match mangler henvisning til store studier av svenske, snusende bygningsarbeidere. Både dyreeksperimenter og langtidsoppfølging av svenske snusere tyder på at det går dårligere med snusere når de rammes av kreft eller hjerte-karsykdommer. Hos dyr gir nikotin raskere vekst av kreftsvulster, større tendens til spredning av kreftceller, og dårligere effekt av kreftbehandlingen.


Rutqvist spør om jeg har tillit til tobakksforskerne ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). De har gjennomført en rekke tverrsnittsstudier med lav deltakerprosent, og slike undersøkelser er ikke egnet til å dokumentere effekter og årsakssammenhenger. Likevel presenteres resultatene - både av SIRUS selv og av snusindustrien - som dokumentasjon på at snus er "livreddende" og effektivt ved røykeslutt. En uheldig følge av dette kan være at ungdom blir lurt til å starte med snus i stedet for å holde seg unna tobakk.


At mange norske røykesluttere bruker snus, betyr ikke at det er bra for dem. Det kan skyldes samfunnsskapte holdninger og adferd som er blitt mer og mer utbredt. Det kan også skyldes påvirkning som snusindustrien og adferdsforskerne selv har bidratt til. Det trengs mye saklig informasjon for å oppveie slik påvirkning.


(Grimsrud uttaler seg på egne vegne som kreftforsker og lege, og han representerer ikke egen arbeidsgiver.)


http://www.aftenposten.no/meninger/Bagatelliserer-snusskader-7320797.html
Alvorlig kritikk

mot "propaganda" fra SIRUS


Befolkningen villedes

Vi ser intens "propaganda" fra SIRUS /tobakksindustrien for snus og e-sigaretter,

og at visse norske media ukritisk formidler dette, slik at befolkningen villedes.Ikke kutt røyken med snus

Snus er kreftframkallende og mer vanedannende enn sigaretter.

http://www.dagbladet.no/2010/11/23/kultur/debatt/kronikk/snus/tobakk/14412503/Snuspropaganda fra SIRUS?  les merSIRUS - Karl Erik Lunds problematiske forhold til snus

Forfattere: Liv Grøtvedt og Sidsel Graff-Iversen, forskere ved Nasjonalt folkehelseinstitutt (2013)

Røykeepidemiens historie i Norge viser tydelig at andelen tobakksbrukere henger sammen med trender og moter vel så mye som med personlige kjennetegn. Røyking er ukult i dag, og derfor er det mange unge som slutter med det, eller ikke begynner. Da er det synd å erstatte røyken med et annet skadelig produkt, selv om det sannsynligvis er mye mindre farlig. For med veldig mange snusbrukere - fra ung alder og gjennom mange tiår, kanskje livsvarig - vil selv de skadene vi i dag kjenner til være alvorlig. Summen av det vi vet, og alt vi pr. i dag ikke vet, gir grunn til å være urolig for dagens omfang av snusbruk – nettopp i et folkehelseperspektiv.  

http://www.forebygging.no/en/Kronikker/2012-2011/Karl-Erik-Lunds-problematiske-forhold-til-snus/Dette gjelder også e-sigaretter:

E-sigaretter:  http://www.roykfritt.no/E-sigaretter.htmlSe også PFU sak:

http://www.roykfritt.no/pfu.htmlÅrhundrets Bedrag

Professor Asbørn Kjønstads presentasjon av boken Århundrets bedrag (se nedenfor)

- ved overrekkelsen av Tobakksfriprisen til forfatteren Tone Bergli Joner:

(Aktuelt utdrag):

- Det andre temaet som jeg vil framheve, er snus. Her har vi den spesielle situasjonen i Norge at en forsker ved SIRUS, som i sin ungdom nedla et meget stort og viktig arbeid i Statens tobakkskaderåd, nå går inn for snus som røykeavvennings-metode. Det ser ut som om Karl Erik Lund har "meldt overgang" eller "konvertert". Tone Joner  har i flere viktige artikler og i sin siste bok tatt et kraftfullt oppgjør mot dette.
"Århundrets bedrag"

                Vi anbefaler denne nye boken   -    for alle

  

- Angår oss alle
  1. -Lettlest  og engasjerende

  2. -Gir viktig innsikt og oversikt på en lett og god måte.

- Bør inngå i skolen og utdanning på alle nivåer,

- Aktuell i de fleste fag

- Viktig for politikere og etater


Boken viser hvordan vi alle lures

og barn blir avhengige av nikotin  -  både røyking og snus

Passiv røyking og tredjehåndsrøyk

Hva gjør vi? -  hva virker?


Anbefal boken for andre  -  Kjøp den til dine barn, familie, venner og dine politikere.Se omtale   og i Magasinet
( Ø.B.Mobråten)

Til toppen