Snus-propaganda
Se også:

Snus

Aktuelt om tobakksindustrien

  1. RMN   -   LMT   -  Magasinet   -  Aktuelt   -  Nyheter   -   Bli Fri  -  Lenker   -   Tobakksfriprisen

 


Dagbladet mandag 24. januar 2011

Snuspropaganda fra SIRUS?


Tom K. Grimsrud, Kreftforsker


HELSE: Søker du på ordet snus på «internettopplysningen.no», får du syv treff: Fire tobakksforhandlere, en dagligvarebutikk, Tobakksindustriens felleskontor og SIRUS, altså Statens institutt for rusmiddelforskning.

Oppsiktsvekkende? Egentlig ikke. Mange mener at SIRUS, på samme måte som forhandlere og fabrikanter, taler varmt for bruk av snus på et faglig spinkelt grunnlag. Noe av grunnlaget har SIRUS selv produsert.

I en vitenskapelig artikkel i fjor hevdet forskningsleder ved SIRUS Karl Erik Lund at snus er et mer effektivt hjelpemiddel ved røykeslutt enn medisinske nikotinpro- dukter. Utsagnet bygger på en internettbasert spørreundersøkelse, en tverrsnittsstudie basert på selv-rapporterte data. Deltakerne ble spurt om sine tobakksvaner, og de besvarte et spørsmål der bruk av snus ble omtalt som en «metode» for røykeslutt.

En slik framgangsmåte er ikke egnet til å identifisere årsaker og virkninger på en objektiv måte. Oppslutningen om studien var dessuten lav (under 50 prosent) og gjør det usikkert om resultatene er gyldige for andre enn dem som deltok. Bruken av snus og syns- punktene blant deltakerne kan være påvirket av markedsføring, sosialt press og måten å spørre på.


TIL TROSS FOR at enkelte forbehold er tatt i artikkelen, har SIRUS slått resultatene opp med bastante overskrifter. Oppslag som «Snus effektiv metode for å slutte å røy- ke» og «Snus effektivt for røykeslutt» er hentet fra SIRUS' egne nettsider og fra forskning.no, sistnevnte artikkel skrevet av SIRUS' informasjonssjef. Ved introduk- sjon av legemidler stilles det helt andre krav til dokumentasjon, både av effekter og av bivirkninger. Produsenter av andre varer møtes med krav om saklig markedsfø- ring. Og reklame for tobakkspro- dukter er forbudt ved norsk lov. Hvordan sklir SIRUS utenom slike grunnleggende regler?


KRITISKE SYNSPUNKTER ble satt fram av forfatteren Tone Bergli Joner i en kronikk i Dagbladet 23. november i fjor. Hun ble sterkt imøtegått av Lars Erik Rutqvist fra snusprodusenten Swedish Match, av nikotinforskeren Lars Ramstrøm, og av de SIRUS-ansatte Karl Erik Lund (forskningsleder) og Jostein Rise (direktør). De to sistnevnte anklaget Joner for å forvrenge og feiltolke. De hevder at SIRUS legger vekt på balansert informasjon.

Det svenske folkehelseinstituttet ga i 2009 ut en rapport om tobakk og røykeavvenning og slo fast at snus ikke er noe røykeavvenningsprodukt. Avstanden mellom SIRUS og de svenske rådgiverne er altså stor, ikke bare geografisk.

Lund har anbefalt norske helse-myndigheter å spre informasjon om snus som et skadereduserende alternativ til røyking. Myndighetene er redd for at budskapet vil bagatellisere farene ved snus, og derved øke rekrutteringen blant unge ikke-røykere. Altfor mange unge har allerede havnet i en livslang avhengighet til snus.


DET ER BRED enighet om at skadevirkningene ved røyking er meget store, og at snus er mindre skadelig enn røyking. Men det er også bred enighet om at snus er sterkt avhengighetsskapende, at snus er kreftframkallende og at bruk av snus kan føre til for tidlig død.

Lunds gjentatte påstand om «minst 90 prosent reduksjon i risiko» ved overgang fra røyk til snus er et usikkert anslag som mangler overbevisende dokumentasjon. Det er interessant å merke seg at dødeligheten av lungekreft blant menn i Storbritannia og Finland tidligere var mer enn dobbelt så stor som det vi noen gang har hatt i Norge.

I dag er begge land nede på vårt nivå. Denne dramatiske omveltningen har skjedd gjennom endring av røykevanene i løpet av noen tiår, praktisk talt uten bruk av snus.


DET VAR DERFOR overraskende at Lund og SIRUS i 2009 tok til orde for en «skadereduserende tobakks-strategi» med sterkt fokus på snus. Angivelig forventet de ikke lenger tilstrekkelig effekt i Norge av de tradisjonelle virkemidlene i røyke- arbeidet.

Da Verdens helseorganisasjon (WHO) året etter vurderte det norske arbeidet mot tobakk, var de åpenbart uenig. WHO pekte på at Norges innsats var for svak på en rekke av de tradisjonelle punktene, og de anbefalte spesifikt at Norge styrker arbeidet mot bruk av snus. Hva vil SIRUS gjøre med sin medieprofil for å støtte opp om denne anbefalingen? Er ikke samfunnsforskeren Lund redd for utilsiktede konsekvenser ved måten hans budskap oppfattes på og brukes?


VED DET SÅKALTE «1st Symposium on Risk Reduction of Tobacco Consumption» (NTNU/ St Olavs hospital) i Trondheim i 2005 var Karl Erik Lund en av foreleserne. Det var også den svenske legen Lars Erik Rutqvist, den gangen professor og leder av etikkomiteen ved Karolinska Institutet. Initiativtaker og medarrangør var kreftlegen Freddi Lewin fra St Olavs hospital. Begge de to sistnevnte leger har i ettertid meldt overgang til snusprodusenten Swedish Match. Freddi Lewin har i de seinere år jevnlig stått på postlistene for informasjon og invitasjoner fra SIRUS.


DET ER MANGE som har undret seg over det påfallende samsvar mellom tobakksindustriens markedsstrategi og medieutspillene fra SIRUS. Allerede i 2006 erklærte Swedish Match at selskapets stra- tegiske fokus var «risikoreduksjon» og utvikling av nye røykfrie produkter. Utspillet fra SIRUS i 2009 om skadereduksjon passer som hånd i hanske for en industri som frykter nedgang i omsetningen av røyketobakk. Industrien har nylig rapportert en stor økning i salget av snus med vesentlig høyere nikotininnhold enn tidligere, noe som er egnet til å stramme grepet om kundene.


LUND HEVDER at det er internasjonal etterspørsel etter SIRUS' forskning på snus. Kan det være at den sterkeste etterspørselen kommer nettopp fra tobakksindustri- en? Jeg etterlyser en refleksjon fra SIRUS om rollen som aktør i røykesluttdebatten, om instituttets rolle som informasjonskilde vedrørende helseskader, og en kritisk gjennomgang av SIRUS' forhold til tobakksindustriens markedsføringsstrategier og begreper. Det er vanskelig å forstå at et statlig institutt ikke ser alvoret i den kritikken som reises.  1. " Mange har undret seg over samsvaret mellom tobakksindustriens  markedsstrategi og medieutspillene fra SIRUS.Se mer