Tiltak

 

Effektive tiltak  nødvendig


Norge får alvorlig kritikk


Verdens helseorganisasjon (WHO) peker på en rekke forhold:

-  Blant annet overholder ikke Norge sine forpliktelser i henhold til WHOs Tobakkskonvensjon.

Dagens røykelov er utilstrekkelig fordi den ikke beskytter alle mot passiv røyking, og det mangler en mekanisme for overvåking av eksisterende lovverk.Dessuten må røykeloven forbedres på bl.a. ang. arbeidsplasser, serveringssteder og skoler.


WHO er svært skeptisk til røykerom på arbeidsplasser.
Beskyttelse av barn fra passiv røyking står sentralt.

Norge bør bruke lovverket slik at foreldre og andre ikke røyker innendørs - heller ikke i egne hjem.En slik lovgivning er også viktig på grunn av signaleffekten, og bør følges av informasjon om farene ved passiv røyking.


Det er ingen overvåking av tobakkindustriens markedsføring og sponsing.Det er ikke tilstrekkelige ressurser til tobakksforebygging.
Ny strategi nødvendig


Vern mot tobakk


Helsemyndighetene har erklært at tobakk er så skadelig og avhengighetsskapende at produktet ikke ville blitt tillatt idag.


I samsvar med gjeldende lovverk for vern mot farlige stoffer er det klart at tobakk må ut av produksjon og salg.

Lov om Produktkontroll er klar  -  Den  skal verne oss alle mot skadelige produkter.

 


Myndighetene må snarest sørge for nødvendig vern av befolkningen, ikke minst barna.


Tobakk er årsak til de største helseproblemer og belastninger av helsevesenet, som vi kan gjøre noe med.

   


Tobakk er en sentral faktor når det gjelder de fleste sykdommer. Dette gjelder forebyggelse og behandling.
Bedre lovvern mot tobakksrøyk er nødvendig


Tobakksrøyk er langt farligere enn tidligere antatt, selv i små mengder, og i korte tidsrom. 


Dessuten fester tobakksrøyken seg på klær, møbler, tepper etc. Det dannes et giftbelegg  som kan skade videre, spesielt små barn  (Third Hand Smoking).


Konsentrasjonen av giftige stoffer i røykbelegget blir langt høyere enn i røyken. 

Disse giftige stoffene trenger gjennom huden og skader hudceller og nerveceller. Små barn i utvikling er særlig sårbare.         Se mer
Vern mot produksjon og salg av tobakk

 

Produksjon og salg av tobakk må avvikles etter et fastsatt, trinnvist program over 6 år.

Lov om Produktkontroll er klar  -  Den skal verne oss alle mot skadelige produkter.


Dette er et nødvendig tiltak for å redde nye barn og unge mot nikotin-avhengighet og store lidelser pga sykdommer og tidlige dødsfall i familien.


Tobakksproduksjon innebærer stor miljøskade globalt. De som arbeider i produksjonen er utsatt for alvorlige forgiftningsskader. 


Snus og e-sigaretter må behandles som annen tobakk. Snus og e-sigaretter forårsaker en stor nikotin-avhengig ungdoms-gruppe, som lett også blir røykere når moten endres  - noe tobakksindustrien har stor kapasitet til å gjøre.


Internasjonalt samarbeid er viktig.

WHO/FN må ha en ledende rolle.

Det er viktig å framheve positivt land som allerede har gjennomført avvikling av tobakksalg og land som har iverksatt planer for et tobakksfritt samfunn.


Tidligere leder av Verdens helseorganisasjon (WHO), Gro Harlem Brundtland, ga allerede for mange år siden en plan for trinnvis avvikling av tobakksalg.  


Hvorfor er ikke planen forlengst gjennomført? 

Det er gjennom de siste 20-30 år utarbeidet flere gode planer for et tobakksfritt samfunn. Men de er ikke planmessig iverksatt.


Våre helsemyndigheter og WHO har et stort ansvar for virkelig å gjennomføre effektive planer.


Passivitet dreper

Hvert minutt dreper tobakk 11 mennesker, langt flere skades.

Tobakksdyrking skader mennesker og miljø.


Vi dreper mennesker 

ved ikke å iverksette effektive tiltak


- sier Helseministeren i Australia.


Australia er et foregangsland.Politikk for å sikre Røykfritt miljø er å redde liv

I den globale og nasjonale kampen mot kreft, hjertesykdommer,  luftveissykdommer og diabetes, er lovvern for røykfritt miljø  viktig. 

Vi vet hva som fungerer. 

Vi vet at lovvern som sikrer røykfritt miljø er bra for helse og bra for business. 

Nå gjelder det å iverksette effektive tiltak. 

http://www.journal-news.net/page/content.detail/id/570929/Going--smokefree--is-our-nation-s-healthy-answer.html?nav=5061Nødvendige vernetiltak:

 1. -Vern av hele befolkningen mot tobakksrøyk  -  Tobakksrøyk er skadelig selv i lave konsentrasjoner og i korte tidsrom. Enhver kontakt med tobakksrøyk er skadelig (Helsemyndighetene USA).

 2. -Dette gjelder også tobakk/røyke-surrogater, bl.a. e-sigaretter (med og uten nikotin).

 3. -Vern mot tobakksindustriens kyniske påvirkning av barn/ unge  - for å få dem til å begynne med tobakk

 4. -Vern mot salg av tobakk. Hjelp til frihet fra tobakk -  noe de fleste ønsker.  Av Norges 5 millioner mennesker er røykerandelen kun ca. 15%. De fleste røykere ønsker å slutte,  røykfritt miljø er en viktig hjelp.

 5. -Vern mot tobakksindustriens virksomhet for hindre/ forsinke vernetiltakEffektivt vern  -  må iverksettes snarest

Dette gjelder også tobakk/røyke-surrogater, bl.a. e-sigaretter (med og uten nikotin).


Viktige konkrete tiltak:

 

 1. 1.Produksjon og salg av tobakk må avvikles

- etter et fastsatt, trinnvist program over 6 år.

Dette gjelder også tobakk/røyke-surrogater, bl.a. e-sigaretter (med og uten nikotin).

Lov om Produktkontroll er klar  -  Den skal verne oss alle mot skadelige produkter.

Internasjonalt samarbeid er viktig. WHO har en sentral rolle. Framhev positivt land som allerede har gjennomført dette.

 

2. Pris på tobakk økes i ”sjokk-trinn”

 

3. Røykeloven må forbedres:

Røykfritt miljø må sikres bl.a. for:

- Barns oppvekstmiljø   -  Barnehager - Skolemiljøer

- Boliger, bomiljø  -  jfr. ny forskning om naborøyk.    Se mer nedenfor

- Institusjoner, sykehus, sykehjem, seniorboliger m.m.

- Arbeidsplasser       

- Hoteller

- Inngangspartier til bygninger

- Transportmidler, også ferger, holdeplasser, perronger

- Uteservinger

- Teaterscener

- Tribuner, arrangementer,

- Steder som brukes av mange mennesker, parker, badestrender og etterhvert røykfrie byer.


4. Røykestasjoner innendørs må fjernes straks.


5. Tobakksfri arbeidstid innføres hurtig. Dette er  særlig viktig i barnehager, skoler, helseinstitusjoner og aktuelle forvaltningsetater. Gi positive stimuli til kommuner, bydeler og virksomheter generelt. Framhev foregangsland, som Sverige.

 


6. Tobakksfri ansettelse i særlig viktige yrker, bl.a. barnehage, skole, helseinstitusjoner og aktuelle forvaltere.

 

7. Tobakksfri filmproduksjoner o.l.  - dvs indirekte reklame  -  påvirkning av barn/unge.

 

8. Informasjon, opplæring utdanning må styrkes betydelig  -  i skoler, høgskoler og universiteter.  Dessuten er det viktig med foreldreopplæring,  og å nå grupper som er særlig utsatt.

Befolkningen trenger og ønsker bedre informasjon. Opprett en egne sites/kanaler for nett/tv/radio for  informasjon, opplysning, opplæring, utdanning for hele befolkningen.

 

9. Forsvar mot tobakksindustriens undergraving av lovvern og skulte påvirkning.  Tiltak mot korrupsjon og lignende innen forvaltning, forskning, media m.m.

 10. Opprett et aksjonssenter med en utvalgt åremålsansatt stab. Stillingshjemler kan  skaffes ved en omorganisering av aktuelle etater og institusjoner.


Det bør utvikles et bedre samarbeid med de frivillige organisasjonene.

 

Internasjonalt samarbeid er viktig - WHO har en sentral rolle som promotor.

Det er nok dokumenter og symbolske tiltak   

 1. -  nå kreves klare mål og effektiv handling.
Røykfritt Miljø Norge

arbeider for

Bedre miljø, helse og trivsel

for alle
Lovvern for å sikre røykfritt bomiljø
Myndighetene må snarest sikre befolkningen røykfritt bomiljø.

Røyk fra naboer er et utbredt og alvorlig problem.

Selv små mengder røyk skader akutt og på lengre sikt.Barn og voksne med astma får så alvorlige reaksjoner at de må flytte. Det er en stor belastning. Dessuten  løser ikke det problemet, for det kan flytte inn røykere på det nye stedet. Utryggheten er også en negativ helsefaktor.


Vi er alle sårbare på lengre sikt, selv for små mengder røyk, viser forskning.


Røyken sprer seg via ventilasjons-kanaler, og fra røyking på balkong, terasser, via oppganger og heiser, samt via mikrosprekker i tak og vegger.


Luftstrømmen er ofte slik at en stor del av røyken fra leiligheten under føres inn i leiligheten over. Det er umulig å ha vinduer åpne.


Røyken driver også fra naboen på terrasser, i terrassehus og rekkehus. Mange må bare holde vinduer og dører lukket og kan ikke være ute på egen balkong, terrasse eller uteplass.


Særlig ille er det dersom det er en røykeplass under, f.eks. rett utenfor innganger, eller uteservering o.a.
Tilsvarer en tett trafikkert gate


Nye undersøkelser viser at de minste partiklene i røyken også kan trenge gjennom mikro-sprekker i tak og vegger.  Disse partiklene er særlig farlige da de føres dypest ned i lungene.
Røykes det to sigaretter i leiligheten under så kan partikkel-tettheten i leiligheten over bli like høy som i en tett trafikkert gate.

Tobakksrøyk i boliger rammer store deler av befolkningen over lang tid.

Alle er passive røykere, i større eller mindre grad.  Dette er velkjente, alvorlige problemer.


Tobakksrøyk i kombinasjon med annen luftforurensing øker skadevirkningene betydelig. Det gjelder også radon. Viktigste tiltak mot radon-fare er å sikre røykfritt miljø.
Flere har forsøkt å ta opp problemene med naboer, borettslag, boligselskaper og organisasjoner. Det er foreslått egne røykeplasser og hytter lengre unna beboere. En kan bruke borettslagsloven §5-11, men i praksis fungerer det dårlig når den enkelte må ta opp en slik sak.

RMN har har tatt opp saken med myndighetene.

Lovvern nødvendig:

Forskning viser at tobakksrøyk selv i små mengder er langt farligere enn tidligere antatt. Dette gjelder akutt og på lengre sikt. Vi er alle sårbare.


Derfor er det nødvendig at myndighetene snarest sørger for lovvern mot passiv røyking i hjemmet og i utemiljøet.


Boliger må generelt være helt røykfrie, for røyk vil i praksis skade naboer.

Brannrisikoen er også stor.

Slike tiltak er forlengst innført mange steder bl.a. i USA og Canada  -  med stor suksess.

http://www.tobaccofreeonondaga.org/pages/apartments.html

              

            

       

   

                                     

           


Røykfrie bolighus  stadig vanligere

Undersøkelser viser at opptil 65% av luften kommer fra andre leiligheter i bygningen. Problemet kan ikke løses med ventilasjon eller luftrensing. Derfor innføres røykfritt bomiljø som nødvendig vernetiltak.  

De aller fleste ønsker røykfritt bolighus.

http://www.mccookgazette.com/story/1809540.htmlHelsemyndighetene:    Røykfrie bolighus nødvendig fordi:


 1. Røyking er en hovedårsak til boligbranner og viktigste årsak til dødsbranner.

 2. Det er ingen sikker grense når det gjelder kontakt med tobakksrøyk. Enhver kontakt med tobakksrøyk er skadelig. 

 3. Tobakksrøyk er kreftframkallende -  klasse A  - den farligste klasse av kjemiske stoffer som forårsaker kreft.

 4. Tobakksrøyk er viktigste utløser av astma-anfall og andre luftveis-problemer, og plutselig spedbarnsdød.

 5. Tobakksrøyk er skadelig luftforurensing som asbest, bly, eksos og en rekke kjemiske stoffer som er strengt regulert.

 6. Ventilasjonsanlegg kan ikke beskytte. De fleste luftfiltre er laget for hindre lukt, ikke farlige partikler fra tobakksrøyk. 

 7. Undersøkelser viser at opptil 65% av luften utveksles mellom leilighetene.  tobakksrøyk trenger gjennom mikrosprekker til naboleiligheter.

 8. Rengjøringskostnader kan være 2-7 ganger større når det røykes i huset.

 9. Forsikringskostnader kan være betydelig lavere i røykfrie bolighus.

 10. Flere undersøkelser viser at de fleste beboere, opptil 78%, innkludert røykere, ønsker å bo i røykfrie bolighus. 

 11. http://www.tpchd.org/news.php?nid=669

 12.                                                             

                                                                                                                                                                                       

Røykfritt bomiljø sikres i stadig flere byer

http://www.nj.com/business/index.ssf/2011/09/more_multi-family_buildings_in.html

http://www.metronews.ca/london/local/article/957147--health-unit-plans-push-for-more-smoke-free-housing

http://latimesblogs.latimes.com/california-politics/2011/09/smoking-in-apartments-can-be-restricted-under-new-state-law.html

http://fenceviewer.com/site/index.php?option=com_k2&view=item&id=68432:smoke-free-housing-offered&Itemid=938

http://www.smdp.com/Articles-c-2011-09-07-72513.113116-New-antismoking-bill-becomes-state-law.html

http://www.inlandnewstoday.com/story.php?s=20720


90% ønsker Røykfritt bomiljø

90% støtter vedtaket om røykfritt bomiljø.

Røykfritt bomiljø som er viktig vern, særlig av barn.

Det finnes ingen metode for å hindre at tobakksrøyk trenger inn i andres hjem i bygninger med flere leiligheter.

http://tobaksfakta.se/nyheter/bostons-hyreshus-blir-rokfria/ 

http://www.boston.com/lifestyle/health/articles/2011/10/12/boston_to_ban_smoking_in_public_housing_next_september/


Register over røykfritt bomiljø

http://www.boston.com/Boston/whitecoatnotes/2011/10/boston-launches-smoke-free-housing-registry/KbcI6x75IfnOsXQS49GfKO/index.html


Røykfritt Finland

Røykfritt Finland er målet sier Omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson (SDP), som nå vil sikre røykfrie balkonger. 

http://www.vasabladet.fi/Story/?linkid=174556Helsemyndigheter advarer mot tobakksrøyk fra naboer

Tobakksrøyk fra naboer trenger inn gjennom små sprekker, ventilasjonsanlegg og vinduer.

http://latimesblogs.latimes.com/lanow/2011/11/residents-in-apartment-buildings-at-risk-of-secondhand-smoke-.html

http://www.marketwatch.com/story/la-county-reveals-secondhand-smoke-dangers-for-non-smokers-in-multi-unit-housing-2011-11-16

http://www.atvn.org/news/2011/11/secondhand-smoke-threat-those-living-multi-unit-homes
Røykfritt bomiljø -  lovvern nødvendig

Tobakksrøyk trenger inn gjennom vinduer, ventilasjonsanlegg, mikrosprekker o.l.  

Dette gjelder både gamle og nye bygninger. 30-50% av luften kommer fra andre leiligheter.

Tobakksrøyk-partikler kan føre til stor forurensing i naboleiligheter. Dessuten fester partiklene seg til møbler, klær, tepper, vegger og gulv, og kan føre til farlig forurensing i månedsvis.

Passiv røyking  er den tredje største årsaken til sykdom som kan forebygges. Dette gjelder bl.a. hjerte-/karsykdommer, kreft, luftveissykdommer,   og øre-infeksjoner, respiratoriske komplikasjoner og risiko for krybbedød hos barn.

Luftrensing og andre tekniske løsninger gir ikke tilstrekkelig vern.

Det er nødvendig å innføre helt røykfritt miljø i bolighus med flere leiligheter. 

De fleste ønsker dette.

http://www.asianjournal.com/dateline-usa/15-dateline-usa/13823-la-county-reveals-secondhand-smoke-dangers-for-non-smokers-in-multi-unit-housing.html

http://www.no-smoke.org/goingsmokefree.php?id=101


Se mer under Aktuelt BomiljøVern mot dødsbrannerRøyking er den vanligste årsaken til dødsbranner i Norge.


En typisk brann starter ved at den som røyker, sovner og mister den tente sigaretten ned i sengetøyet eller på annet brennbart materiale.


Røyking er årsak til 3 av 4 dødsbranner i helseinstitusjoner.Det er viktig at myndighetene snarest sikrer at boliger og helseinstitusjoner skal være røykfrie.
Mer informasjon

Klikk på:

 1. -RMN

 2. -Om RMN

 3. -Tiltak

 4. -Magasinet

 5. -Aktuelt

 6. -Nyheter

 7. -Tobakksfriprisen

 8. -Bli Fri

 9. -Lenker

 10. -English

 11. -Røykebokser

 12. -E-sigaretter

 13. -Snus