Valg


          1. RMN   -   LMT   -  Magasinet   -  Aktuelt   -  Nyheter   -   Bli Fri  -  Lenker   -   Tobakksfriprisen

 


ValgValg av politikere  -  for frihet

 


Verdens Helseorganisasjon (WHO) har erklært at tobakksrøyk er den viktigste helseskadelige faktor i vår tid. 


Tobakkproduksjon er årsak til store miljø-ødeleggelser  -  avskoging, giftsprøyting og skadelig barnearbeid.

Tobakk er innfallsport til annen stoffbruk.

Tobakk er som annen narkotika, og ville ikke blitt tillatt solgt om den ble innført idag.  Snus er forbudt i EU.
Tiltak mot tobakk er billig

og vil gi langt større helsegevinst i forhold innsats og ressurser enn andre helse- og miljøtiltak.
Tobakksrøyk langt skadeligere enn tidligere antatt

Tobakksrøyk er langt skadeligere enn tidligere antatt, selv i små doser, og i korte tidsrom.


Enhver kontakt med tobakksrøyk er skadelig (Helsemyndighetene USA)Alle er utsatt for skadevirkningene


Alle er utsatt for tobakksrøyk, i større eller mindre grad.


Tobakksrøyk kan føre til kreft, astma og andre sykdommer hos etterkommere i flere generasjoner.


Tobakksrøyk kan endre styringen av arvestoffet  (genene).

Tobakksrøyk kan skru av gener som beskytter mot bl.a. kreft, eller skru på gener som skader.


Denne effekten kan føres videre i generasjoner.
Medvirkende årsak til de fleste sykdommer

Tobakksrøyk svekker kroppens forsvar, og er derfor medvirkende årsak til de fleste sykdommer, ikke minst alle smittsomme sykdommer som vi er utsatt for gjennom hele livet.

Alvorlig kritikk

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har gjennomgått tobakksarbeidet i Norge og har kommet med alvorlig kritikk.
Røykfritt miljø -  for frihet

  1. -Frihet fra tobakk  -  noe de fleste ønsker. Røykfritt miljø er viktig hjelp.

- Frihet fra unødige lidelser, alvorlige sykdommer og dødsfall    

  1. -Frihet fra enorme unødige belastninger av sykehus, sosial omsorg/, arbeidsliv, samfunn, miljø.


Ved valg er det viktig å velge de politikere og partier som tar ansvar

- bl.a. for å sikre oss alle røykfritt miljø  der vi lever, i bomiljø, barnehage, skole/utdanningsmiljø, arbeidsplasser, holdeplasser, inngangspartier, arrangementer  

-  samt røykfri arbeidstid  - røykfri kommune    


  1. - Kort sagt finn ut hvilke politikere som tar ansvar for å løse vårt største helseproblem 

  2. - og sørger for å iverksette effektive tiltak 

  3. - som angitt her:

  http://www.roykfritt.no/Tiltak.html  

  http://www.roykfritt.no/Plan.html


Det er viktig å ta kontakt med politikere

for å få disse tiltakene inn i alle planer.


(Regn med at Tobakksindustrien gjør det, via andre   -  motarbeider alle vernetiltak).

Hvem skal vi velge?


Vi har gjennom år gjort mange henvendelser og gitt mye viktig informasjon til alle partier, media, organisasjoner m.fl.


Vi har fått positive reaksjoner fra Ap. og Kr.f.

Erfaringer ang. konkrete vernetiltak, bl.a. behanding av Tobakkskadeloven, gir grunn til stor bekymring ang. Fr.p.,  men også Høyre og Venstre.

Dessverre synes heller ikke Miljøpartiet DG å se de store miljø- og helseskadene av tobakk. De gir også signaler ang. cannabis som kan føre til mer røyking.

Andre kommentarer:


Frps helsefarlige tobakkspolitikk

Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen

http://www.dagensmedisin.no/blogg/lisbet-rugtvedt/frps-helsefarlige-tobakkspolitikk/


Norge vil være en ledende nasjon i kampen mot tobakk

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/aktuelt/nyheter/2013/uformelt-helseministermote-i-eu.html?id=732612


Stopp tobakksdøden

Gen.sekr. Frode Jahren, LHL

http://www.dagensmedisin.no/blogg/frode-jahren/stopp-tobakksdoden/
------------------------------------------------------------------


Ingen frihet for røykerne

Røykere er forført av en industri som har gjort dem til livslange kunder. De har fått et «datavirus» i hjernen som for mange vil gjøre at de forsvarer tobakken resten av livet. Det er ikke frihet.

Se mer under http://www.roykfritt.no/Arbeidsplass.html


En stemme til folkehelsearbeid

http://www.oa.no/leserbrev/article5712168.ece


Nye skritt mot røyking

http://www.nyttiuka.no/default.aspx?menu=617&id=33435

------
Positivt

En rekke kommuner har vist positvt ansvar og har innført tobakksfri/røykfri arbeidstid  -  røykfri kommune. Nå er det viktig at de øvrige kommuner følger etter. 

De fleste kommuner er røykfrie i Sverige. Både Stockholm og Göteborg har røykfri arbeidstid.Alvorlig


Tobakksbruk skaper sterk avhengighet, som styrer hjernen -  virker som datavirus i hjernen  -  som forsvarer tobakk og hindrer nødvendig innsats for å løse vårt største helseproblem.


Dette er alvorlig.Ved ikke å gjøre noe, dreper vi mennesker  (Helseminister Austr.)


I Norge dreper tobakk ett menneske hver time  -   og langt flere skades.


Derfor er det viktig å velge tobakksfrie, gjerne mennesker som har betydelige problemer med tobakksrøyk  -   de er vanligvis sterkt underrepresentert.                    Godt valg!                                                

Til toppen