Verdens tobakksfrie dag

 
 1. RMN   -   LMT   -  Magasinet   -  Aktuelt   -  Nyheter   -   Bli Fri  -  Lenker   -   Tobakksfriprisen

 


Verdens tobakksfrie dag


Verdens tobakksfrie dag er 31. mai. Dagen ble innstiftet av Verdens helseorganisasjon i 1988, og markeres over hele verden.


Verdens tobakksfrie dag (World No Tobacco day) har blitt markert i Norge siden 1988. Målet med dagen er å rette oppmerksomheten mot tobakksrelaterte dødsfall og sykdommer og hvordan man kan forebygge disse.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/


Norsk markering

Målet i Norge har de siste årene vært å sette lokal tobakksforebygging på dagsorden.

Dagen markeres i fylkene med ulike lokale arrangementer. En del fylker deler ut tobakksfri pris og informasjonsmateriell. Verdens tobakksfrie dag markeres på skoler, sykehus, tannhelsetjeneste, helsestasjon, frisklivssentraler og lignende.


Det er over ti år siden innføring av røykfrie serveringssteder, den såkalte røykeloven.

I denne tiårsperioden er andelen som røyker daglig halvert – fra 27 til 13 prosent.

Den nedadgående trenden i røyking ser ut til å fortsette.


Befolkningen er positiv til røykeloven

Hele 94 prosent av befolkningen er positive til røykeloven. Det viste en undersøkelse ti år etter innføringen av røykfrie serveringssteder.


En fantastisk lov

Ti år etter røykeloven er antall røykere halvert og det er langt færre som blir syke og dør av tobakkskader.

Det har vært en fantastisk lov som har bidratt til store forbedringer i norsk folkehelse. 

Røykeloven har bidratt til et kraftig fall i bl.a. kols, kreft og hjerte/karsykdommer.

For mange astmarammede og allergikere har det blitt en ny hverdag etter at den nye røykeloven ble innført.

Det er gledelig å oppleve at man gjennom politiske beslutninger kan påvirke folks helse i så stor positiv grad.

Spart milliarder

Nedgangen i bruk av tobakk har også spart det norske samfunnet for store utgifter. 


Gledelig utvikling

Folk er i veldig mye større grad opptatt av å begrense de helseskadelige sidene i samfunnet.

Nå støtter folk opp og gir legitimitet til arbeidet. Vi er inne i en god trend.

Vi må tenke stadig nye virkemidler, for å klare å redusere ytterlige bruk av tobakk. Visjonen er et røykfritt samfunn.

Vi har en felles målsetting om at vi skal få en røykfri generasjon som ikke skal utsettes for røykepress fra noen arenaer.

Røyk er ut - også ute!

Store skader - også utendørs

Konsentrasjonen av røyk kan bli høy ute.

Røykfri uteservering beskytter ikke bare de ansatte mot passiv røyking, men også gjestene, inkludert barna.

Barn har lovfestet rett til et røykfritt miljø.Bedre vern nødvendig


Forskning viser at tobakksrøyk selv i små mengder er langt farligere enn tidligere antatt. Dette gjelder akutt og på lengre sikt.

Vi er alle sårbare.

Barn er særlig sårbare, og har lovfestet rett til røykfritt miljø. 


Derfor er det nødvendig at myndighetene snarest sørger for bedre vern mot passiv røyking overalt også i hjemmet og i utemiljøet.
Bolighus må generelt være helt røykfrie, for røyk vil i praksis skade naboer.

Brannrisikoen er også stor.


Røykfritt miljø må snarest sikres overalt, bl.a. i bolighus, omsorgsboliger, sykehjem, sykehus, holdeplasser og inngangspartier.


Slike tiltak er forlengst innført mange steder bl.a. i USA og Canada  -  med stor suksess.Se mer: Bomiljø    


Se mer: Utemiljø    

Frihet fra tobakk 

-  Utfasing av tobakk innen 2020

Verdens helseorganisasjon (WHO) ber alle land snarest redusere helserisiko pga farlige stoffer, ikke minst fra passiv røyking, og stoppe all markedsføring av tobakk

http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/tobacco/news/news/2013/12/countries-urged-to-lower-health-risks-from-asbestos,-second-hand-smoke-and-toxic-chemicals-by-2015

Se mer:  http://www.roykfritt.no/Verdens.html


Sluttdato for utfasing av tobakk

Vi ser at land etter land fastsetter en sluttdato for utfasing av tobakk.

Foregangslandet Bhutan utfaset tobakk allerede i 2004.  

Nå følger stadig flere land, bl.a. New Zealand, Australia - Tasmania, Finland og Island.


Norge kan og bør også sette en sluttdato.

Det er et viktig signal for alle, og spesielt barn/unge.

Lovvernet er på plass, Lov om Produktkontroll - har et unntak for tobakk, 

dette unntak burde for lengst vært opphevet.


Flere norske fagfolk har kommet med forslag om utfasingsmetoder.


Organisasjonene i Sverige har samlet seg om 2025,  som New Zealand.

http://tobaksfakta.se/fakta/organisationerna-som-stoder-ett-rokfritt-sverige-2025/

Befolkningen i Norge er allerede  positiv til utfasing av tobakk

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/05/19/en-av-vil-fase-ut-salg-av-royk


Norge har blitt en sinke i tobakksarbeidet

Norge har gått fra å være et foregangsland til å bli en sinke i tobakksarbeidet,

Det er alvorlig at store deler av befolkningen og spesielt  barn fortsatt utsettes for passiv røyking

http://www.nrk.no/norge/skuffet-over-antiroykearbeidet-1.11336753


Norge kan redde mange liv

og igjen bli et foregangsland ved å erklære:

Utfasing av tobakk innen 2020Se også:  WHO: Stopp all markedsføring av tobakk


Se mer:

Aktuelt om tobakksindustrien

Vennlig hilsen


LMT  

Landslaget Mot Tobakkskadene

lmt@roykfritt.no

LMT-info


og


Røykfritt Miljø Norge

roykfritt@roykfritt.no

www.roykfritt.noMer informasjon

Klikk på:

 1. -RMN

 2. -LMT

 3. -Aktuelt

 4. -Magasinet

 5. -Tobakksfriprisen

 6. -Bli Fri

 7. -Røykebokser

 8. -E-sigaretter

 9. -Snus

 10. -Lenker

 ( Ø.B.Mobråten)