Lov om produktkontroll


  1. RMN   -   LMT   -  Magasinet   -  Aktuelt   -  Nyheter   -   Bli Fri  -  Lenker   -   Tobakksfriprisen

 
En lov bare til pynt ?


Trodde du også at alle lover skal håndheves  ?


Det trodde jeg helt til ganske nylig, og kanskje trodde Stortinget det også da de 1976 stemte for Lov om produktkontroll, som skulle forhindre salg av helsefarlige varer, for de vedtok umiddelbart et unntak fra loven for tobakk og alkohol. 


Det var jo allerede grundig dokumentert at tobakk er helsefarlig, men man mente nok at tiden  ikke var moden for et forbud, for det kunne jo føre til velgerflukt !  At det kunne føre til det motsatte kunne neppe noen politiker forestille seg den gang.


Da Helsedirektoratet for en tid siden forberedte en stor kampanje for å komme røykingen til livs, foreslo jeg at man kunne oppnå det samme ved bare å fjerne dette unntaket.

Da fikk jeg straks høre at det ville føre til så mye smugling og kriminalitet, som man ikke har kapasitet til å bekjempe, så det kunne man ikke gjøre.

Da jeg påpekte at dette ikke var helsevesenets ansvar, og at vi har andre etater som gjør den jobben, fikk jeg ikke noe svar.


Siden har jeg tatt fram loven flere ganger, og unntaket har vært med hele tiden, men på vårparten i 2014 var det kommet en endring. Det var kommet en forskrift om merking av tobakkpakker med advarsel om helsefare, og unntaket var borte. Mente noen at unntaket var blitt overflødig ?


Helsefaren er jo der likevel, så jeg leverte en anmeldelse på en selger med krav om at alt salg måtte opphøre. 

Politiet svarte at det ikke fantes noe straffbart forhold, og tross purringer kom det aldri noe skriftlig. 

Til slutt sendte jeg klage til Statsadvokaten, som var enig med politiet, men påla dem å gi meg skriftlig melding, noe jeg enda ikke har fått.


I løpet av den videre kommunikasjon ble det brukt et uttrykk som var nytt for meg, nemlig administrativ lov, som jeg har oppfattet som en lov uten fastsatt strafferamme, og som dermed faller utenfor politiets ansvarsområde.

 

Vi har altså en lov som ingen behøver å bry seg om å følge. 

En tobakkshandler kan altså risikofritt selv velge om han vil følge loven eller ikke.


Bør det være slik?   

Hvem har bestemt det ?  

Hvordan kan det endres ? 

Arne Lund

Asker---------Info Produktkontrolloven

Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1976-06-11-79Effektivt vern  -  må iverksettes snarest

Viktige konkrete tiltak:


Produksjon og salg av tobakk må avvikles 

- etter et fastsatt, trinnvist program.

Lov om Produktkontroll er klar.

http://www.roykfritt.no/Tiltak.htmlMed vennlig hilsen

Røykfritt Miljø Norge

roykfritt@roykfritt.no

www.roykfritt.no