Aktuelt

om

PFU-sak
  1. RMN   -   LMT   -  Magasinet   -  Aktuelt   -  Nyheter   -   Bli Fri  -  Lenker   -   Tobakksfriprisen

 PFU:  TV 2 har brutt god presseskikk

Idag vedtok PFU enstemmig at TV 2 har brutt god presseskikk, i en sak om påstått juks med en forskningsrapport om snus og kreft. 

http://www.journalisten.no/node/39121


PFUs konklusjoner (møte 29.01.13)

TV2 ble felt for brudd på god presseskikk i tirsdagens møte. 

Sak 284/12 – Landslaget mot tobakkskadene mot TV 2 BRUDD (3.2, 4.13, 4.14)

Fagbladet Journalisten overførte behandlingen av tre saker direkte via sine nettsider.

Du kan se opptak av diskusjonen her.

Et sammendrag av sakene med PFUs uttalelse kan leses her: 

(PFUs uttalelse ligger sist i dokumentet)

Sak 284/12 – Landslaget mot tobakkskadene mot TV 2

Alle PFUs uttalelser vil om noen dager bli publisert i PFU-basen .

http://presse.no/Aktuelt/PFUs-konklusjoner-29.1Bakgrunn for saken   -  se nedenfor:---------------------------------------------
Info om PFU-møte 29. jan.

LMT har innklaget TV2 

Landslaget Mot Tobakkskadene mener TV2 har brutt en rekke PFU-punkter i et nyhetsinnslag 30. september i fjor om svensk snus.

I innslaget ble det hevdet at en stor europeisk forskningsrapport er blitt trikset med angående svensk snus og kreft. LMT viser bl. a. til at TV 2 underslo at dette er en gammel rapport fra 2003, og at det dreier seg om en korrigert redaksjonell endring og ikke om forskningsjuks. TV2 rettet ikke opp disse alvorlige feil med grove beskyldninger, tross tilbakevisning fra Helsedirektoratet og henvendelse fra den aktuelle høyt anerkjente forsker.

TV 2 anfører at noe av bakgrunnen for innslaget var et oppslag i svenske Aftonbladet, men at det var den åpenbare endringen av rapporten som var grunnlaget for det TV 2 publiserte.

http://www.journalisten.no/node/39114


Sak 284/12 – Landslaget mot tobakkskadene mot TV 2

http://presse.no/Aktuelt/PFU-moete-29.01

PFUs sammendrag er knapt ang. LMTs redegjørelse. 

Her er LMTs brev til PFU samlet  - se nedenfor

PFU-sak 284/12

 

Bakgrunn for saken


-  LMTs brev til PFU:
Fra: LMT <lmt@roykfritt.no>

Dato: 17. oktober 2012 13.09.16 GMT+02:00

Til: PFU Pressens faglige utvalg <pfu@presse.no>

Emne: Klage


PFU  Pressens Faglige Utvalg  Klage


Dessverre må vi innklage TV2 til PFU  ang. dette oppslaget 30.sept.: 


Endret forskningsrapport om snus ved hjelp av korrekturlakk

En stor europeisk forskningsrapport er blitt trikset med for å vise at svensk snus gir kreft.

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/endret-forskningsrapport-om-snus-ved-hjelp-av-korrekturlakk-3889231.html1) Det opplyses ikke hvilken rapport som angivelig skal være manipulert


2) Det opplyses ikke at den angivelig manipulerte rapporten var fra 2003, mens de fleste lesere vil tro at det er en nyhet, altså en fersk rapport


3) Hovedforfatter (vitenskapelig) for det kapittelet som angivelig var manipulert, var norsk, og han ble ikke kontaktet/intervjuet


4) Et intervju med vitenskapelig ansvarlig forfatter kunne avslørt at dette var et forsøk på endring av rapportens formuleringer fra redaksjonelt hold, IKKE fra vitenskapelig hold 


5) Oppslaget er egnet til å skape ubegrunnet mistillit til forskningsmiljøene og til helsemyndighetene (under-overskrift: "Helsedirektoratet husker ingenting"), noe som er helt i tråd med tobakksindustriens langsiktige strategi


6) TV2 har ikke rettet opp disse alvorlige feil  med grove beskyldninger,

tross tilbakevisning fra Helsedirektoratet og henvendelse fra den aktuelle høyt anerkjente forsker:Helsedirektoratet har ikke manipulert snuskonklusjoner

Det har blitt framstilt som om Helsedirektoratet har vært involvert i manipulering av konklusjonene i en europeisk snusrapport fra 2003. Dette er ikke tilfelle.

http://www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/helsedirektoratet-har-ikke-manipulert-snuskonklusjoner.aspxHenvendelse fra professor Tore Sanner   -   sendt TV2:  


-------- Original Message --------

Subject: snus

Date: Tue, 02 Oct 2012 09:42:12 +0200

From: Tore Sanner <tore.sanner@kjemi.uio.no>

To: <csl@tv2.no>

Reply-To: tore.sanner@kjemi.uio.no


Hei,


30 sept var det et innslag om snus med bl.a. intervju med  "snusindustrien" hvor det kom beskyldninger om forskningsjuks


http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/endret-forskningsrapport-om-snus-ved-hjelp-av-korrekturlakk-3889231.html


Dette er helt galt. Jeg vet ikke hvem som har plantet opplysningene.


Helsedelen i rapporten ble skrevet av meg. I min konklusjon stod det


 - An increased frequency of cancer in the oral cavity has been found  among snuff users.


På et tidspunkt under arbeidet med rapportern hadde Redaktørene  forandret på setningen ovenfor slik at det bare gikk på amerikansk snus. 

Jeg sa at det var galt. Min konklusjon var i ovensstemmelse med WHO sin  evaluering av kreftrisiko ved bruk av snus.


Setningen ble da rettet tilbake til min opprinnelige setning.


Senere var det "perreview" av rapporten og den ferdige rapporten ble  offentliggjort.


Det altså ikke vært noe forskningsjuks når det gjelder konklusjonene i  rapporten. Det er viktig at TV2 retter opp dette.


Jeg er idag bare tilgjengelig på nettet av og til, men kan treffes på  telefon 90 62 22 16.


Med hilsen


Tore Sanner*************************************

Tore Sanner,  PhD

Professor

Mobile phone: +47 90 62 22 16

Email: tore.sanner@kjemi.uio.no

*******************************


---------------Vi minner om 


Utdrag fra "Etiske normer for pressen": 


3.1. Kilden for informasjon skal som hovedregel identifiseres, med mindre det kommer i konflikt med kildevernet eller hensynet til tredjeperson.

3.2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.

4.1. Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

4.2. Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.

4.4. Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet. Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier.

4.13. Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.

4.14. De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.


http://presse.no/Etisk-regelverk/Vaer-Varsom-plakaten

http://ezcust0003.web1.dedicated99.no.webdeal.no/norskpresse_user/Klage-til-PFU/Vedtekter-for-PFUVi ser at tobakksindustrien kynisk fortsetter å skape mistillit til helsemyndigheter, for å hindre vernetiltak. 

Dette synes å foregå direkte og via andre, media, enkelte fagfolk og forvaltere.


Det er viktig at vi kan ha tillit til norske media.

Vi ber PFU bidra til dette.Vennlig hilsen

Stein Rørvik

Landslaget Mot Tobakkskadene - LMT

lmt@roykfritt.no

LMT-info


_____________________________________________________Fra: LMT <lmt@roykfritt.no>

Dato: 3. november 2012 17.35.50 GMT+01:00

Til: PFU Pressens faglige utvalg <pfu@presse.no>, Ingrid Synnøve Torp <ingrid.torp@presse.no>

Kopi: Tore Sanner <tore.sanner@kjemi.uio.no>

Emne: Ang. sak 284/12  -  Tilleggsinformasjon og samtykke


PFU  Pressens Faglige Utvalg  
Ang. sak 284/12  -  Tilleggsinformasjon og samtykke


Vi viser brev fra PFU (23. okt.  e-versjon 2. nov.) ang. forespørsel om samtykke fra Tore Sanner.


Her er svar fra Tore Sanner med tilleggsinformasjon og samtykke (e-brev vedlagt).


Vennligst bruk e-post.Vennlig hilsen

Stein Rørvik

Landslaget Mot Tobakkskadene - LMT

lmt@roykfritt.no

LMT-info
Fra: Tore Sanner <tore.sanner@kjemi.uio.no>

Dato: 2. november 2012 15.38.20 GMT+01:00

Til: LMT <lmt@roykfritt.no>

Emne: Re: Til Tore Sanner

Svar til: tore.sanner@kjemi.uio.no


Hei,


Vedlegger fullmakt. Flott at dere tar det opp.


En liten tilleggsinformasjon.


På TV2 programmet vises rapporten fra ENSP. Bak i rapporten hvor alle konklusjonene oppsummeres står det fra hvilke kapitler konklusjonene er hentet fra. Når det gjelder konklusjonen som TV2 feilaktig hevder ble forandret var den fra kapittel 2 som jeg skrev. Dersom TV2 hadde bladd tilbake til kapittel 2 ville de funnet mitt navn med adresse, inkl e-mailadresse.


I slutten av kapitlet står konklusjonen:


"An increased frequency of cancer in the oral cavity has been found among snuff users."


Det som har skjedd er som jeg tidligere har angitt; redaktøren ønsket en forandring som han skrev inn i mitt manus. Jeg begrunnet min konklusjon og han frafalt sin forandring. Han må imidlertid ha "glemt" og forandre konklusjonene i Kapittel: 6 Summary, i slutten av rapporten. Som det fremgår av rapporten har Redaktøren skrevet "Introduction and final summary".


Konklusjon: Det ville ikke vært noe problem for TV2 å finne frem til meg (jeg har også en rekke ganger tidligere blitt intervjuet om snus).


Med hilsen


Tore Sanner


*************************************

Tore Sanner,  PhD

Professor

Department of Environmental and Occupational Cancer

Institute for Cancer Research

The Norwegian Radium Hospital

N-0310 Oslo, Norway

Phone: +47 22 93 57 65

Fax:   +47 22 93 57 67

Mobile phone: +47 90 62 22 16

Email: tore.sanner@kjemi.uio.no

*******************************
_____________________________________________________________


 

Fra: LMT [mailto:lmt@roykfritt.no

Sendt: 9. november 2012 14:56

Til: Ingrid Synnøve Torp

Kopi: Tore Sanner

Emne: Sak 284/12 - opplysninger om kontakt

 

 

 

Sak 284/12 - Opplysninger om kontakt

 

Ang. svarbrevet fra PFU (7. okt.) om saksgangen, så ser vi at det står:

"Vi har i dag tilskrevet TV 2 og bedt redaktøren vurdere mulighetene for å finne fram til en minnelig ordning. Har det vært kontakt mellom partene som følge av klagen, ber vi om å få dette opplyst"

Tore Sanner opplyser:

Etter at jeg hadde hørt om programmet, ringte jeg til TV2. Jeg ble da bedt om å sende en mail. Jeg har ikke fått noe svar på mailen.

 

Se vedlagt kopi av e-brev  

 

 

Vennlig hilsen

Stein Rørvik

Landslaget Mot Tobakkskadene - LMT

lmt@roykfritt.no

LMT-info

 

 

Vedlegg:

 

 

Fra: Tore Sanner <tore.sanner@kjemi.uio.no>

Dato: 9. november 2012 11.08.51 GMT+01:00

Til: <lmt@roykfritt.no>

Emne: Fwd: snus

Svar til: tore.sanner@kjemi.uio.no

 

Hei,

Jeg vet ikke hva LMT har skrevet til PFU. I brevet fra PFU står det:

"Vi har i dag tilskrevet TV 2 og bedt redaktøren vurdere mulighetene for å finne fram til en minnelig ordning. Har det vært kontakt mellom partene som følge av klagen, ber vi om å få dette opplyst"

Etter at jeg hadde hørt om programmet, ringte jeg til TV2. Jeg ble da bedt om å sende en mail. Jeg har ikke fått noe svar på mailen.

Med hilsen

Tore Sanner

-------- Original Message --------
Subject: snus
Date: Tue, 02 Oct 2012 09:42:12 +0200
From: Tore Sanner <
tore.sanner@kjemi.uio.no>
To: <
csl@tv2.no>
Reply-To: 
tore.sanner@kjemi.uio.no

Hei,

30 sept var det et innslag om snus med bl.a. intervju med "snusindustrien" hvor det kom beskyldninger om forskningsjuks

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/endret-forskningsrapport-om-snus-ved-hjelp-av-korrekturlakk-3889231.html

Dette er helt galt. Jeg vet ikke hvem som har plantet opplysningene.

Helsedelen i rapporten ble skrevet av meg. I min konklusjon stod det

- An increased frequency of cancer in the oral cavity has been found among snuff users.

På et tidspunkt under arbeidet med rapportern hadde Redaktørene forandret på setningen ovenfor slik at det bare gikk på amerikansk snus. Jeg sa at det var galt. Min konklusjon var i ovensstemmelse med WHO sin evaluering av kreftrisiko ved bruk av snus.

Setningen ble da rettet tilbake til min opprinnelige setning.

Senere var det "perreview" av rapporten og den ferdige rapporten ble offentliggjort.

Det altså ikke vært noe forskningsjuks når det gjelder konklusjonene i rapporten. Det er viktig at TV2 retter opp dette.

Jeg er idag bare tilgjengelig på nettet av og til, men kan treffes på telefon 90 62 22 16.

Med hilsen

Tore Sanner


-- 
*************************************
Tore Sanner,  PhD
Professor
Mobile phone: +47 90 62 22 16
Email: 
tore.sanner@kjemi.uio.no
*******************************

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------Fra: LMT <lmt@roykfritt.no>

Dato: 3. desember 2012 21.08.07 GMT+01:00

Til: Ingrid Synnøve Torp <ingrid.torp@presse.no>, PFU Pressens faglige utvalg <pfu@presse.no>

Emne: PFU-sak 284/12  -  ang. Tilsvar fra TV 2PFU  Pressens Faglige Utvalg  
PFU-sak 284/12  -  ang. Tilsvar fra TV 2Kommentar ang. Tilsvar fra TV 2


1)      I sin kommentar av 23 november 2012 til Pressens faglige utvalg fremhever TV2 at Aftonbladet var hovedkilde for oppslaget. TV 2 fremhever at de ikke kjenner til hvorvidt Aftonbladet har gått tilbake på saken eller ikke. Det er grunn til å påpeke at et oppslag i annet nyhetsmedium knapt kan oppfattes som en troverdig kilde i en slik sak, spesielt fra Sverige hvor det foreligger sterke industriinteresser for å fremstille snus som mindre skadelig enn det den er.


2)      TV 2 hevder at ”Helsedirektoratet ble dekkende referert”. Det kan bestrides idet overskriften ”Helsedirektoratet husker ingenting” formidler noe helt annet enn at Helsedirektoratet ikke husker at det skal ha foregått juks.


3)      TV 2 hevder at ”[i]nnslagets poeng er at endring faktisk skjedde i oppsummeringen”. Vi vil påpeke at dette ”poenget” om at rettingen ble gjort i oppsummeringen, faktisk ikke kom frem, iallfall ikke i nettoppslaget. TV 2 bruker ordet ”konklusjonen”, som for en leser uten forhåndskunnskap like gjerne kunne være hentet fra et av hovedkapitlene i rapporten, der forskere var ansvarlige for teksten. Nettinnslaget er derfor faktisk misvisende også på dette punkt.


4)      TV 2 fremhever at rapporten er ”bare ni år gammel” (fra 2003). Det er grunn til å minne om at 9 år er relativt lang tid i forhold til forskning på skader av snusbruk. Kunnskapen på dette området har endret seg i betydelig grad i løpet av de siste 9 årene, og TV 2 avslører her en skremmende mangel på kompetanse i forhold til at de faktisk fremstiller helsemyndighetene som årsak til juks og manipulering av forskning.  Det må derfor oppfattes som en alvorlig mangel i oppslaget at leserne eller seerne ikke blir opplyst om at det faktisk dreide seg om en 9 år gammel sak. Til orientering kan vi opplyse at WHOs internasjonale forskningsinstitutt i Lyon (IARC) – som regnes for å ha den fremste uavhengige kompetanse for å vurdere kreftfare – vurderte snus både i 2004 og 2009. IARC har konkludert med at røykfri tobakk (inkludert snus som brukes i Nord-Europa, ”snus  in northern Europe”) øker risikoen for munnhulekreft, kreft i bukspyttkjertelen og spiserørskreft. Den sistnevnte kreftformen har tilkommet ved den siste vurderingen i 2009, se IARCs rapport som ble trykt i 2012 og konklusjonene som ble offentliggjort i 2009.


5)      TV 2 har ennå ikke klart å få fram at de korreksjoner som på en uheldig måte ble utført i en ferdig trykt rapport, ikke var oppdragsgivers endring av forskernes konklusjoner, men tvert imot var en forskers endring av en oppsummeringer foretatt av redaktørene, men som ikke sto i samsvar med forskerens egne konklusjoner i hovedkapitlet om kreft ved bruk av snus. Dette må regnes som en alvorlig mangel ved TV 2s presentasjon av en 9 år gammel sak, der konklusjonen, nemlig at snus øker risikoen for kreft i munnhulen, også er gjentatt av IARC i 2009/2012.


6)      TV 2 fremhever i sitt brev til Pressens faglige utvalg følgende om rapporten: ”Den ligger fremdeles på nett (i ferdig ”sminket” utgave), . . .” (23.11.2012) og avslører derved at de fortsatt oppfatter rapporten som manipulert (”sminket”). Den ansvarlige norske forskeren kan tilbakevise dette, og TV 2 uttaler seg mot bedre vitende i vuderingene fra IARC i 2009 (nevnt ovenfor).Forøvrig stiller LMT seg bak den grundige redegørelsen som er sendt direkte fra prof. Tore Sanner 1. des. (se nedenfor).

Vi ser at tobakksindustrien kynisk fortsetter å skape mistillit til helsemyndigheter m.fl., for å hindre vernetiltak. 

Dette synes å foregå direkte og via andre, media, enkelte fagfolk og forvaltere.


Det er viktig at vi kan ha tillit til norske media.

Vi ber PFU bidra til dette.Vennlig hilsen

Stein Rørvik

Landslaget Mot Tobakkskadene - LMT

lmt@roykfritt.no

LMT-info
Redegjørelse fra prof. Tore Sanner:

Fra: Tore Sanner <tore.sanner@kjemi.uio.no>

Dato: 1. desember 2012 15.45.31 GMT+01:00

Til: <ingrid.torp@presse.no>

Kopi: <lmt@roykfritt.no>

Emne: Sak 284/12 LMT - TV2- Tore Sanner

Svar til: tore.sanner@kjemi.uio.no


Hei,


Vedlagt følger en uttalelse fra meg i forbindelese med Sak 284/12 Landslaget mot tobakkskadene mot TV 2.


Det kan komme mer fra LMT.


Med hilsen


Tore Sanner


-- 

*************************************

Tore Sanner,  PhD

Professor

Mobile phone: +47 90 62 22 16

Email: tore.sanner@kjemi.uio.no

*******************************Vedlegg:


---------------------------------------------------------------------------------------Fra: LMT <lmt@roykfritt.no>

Dato: 2. januar 2013 23.38.17 GMT+01:00

Til: Ingrid Synnøve Torp <ingrid.torp@presse.no>

Emne: PFU-sak 284/12  -  ang. siste tilsvar fra TV2

PFU  Pressens Faglige Utvalg  
PFU-sak 284/12  -  ang. siste tilsvar fra TV2


1)

I sitt første tilsvar til PFU datert 23/11-2012 viet TV 2 stor oppmerksomhet til oppslaget i Aftonbladet. I tilsvaret til PFU la TV 2 også ved en pdf-kopi av Aftonbladets avisside fra 16. september 2012. I tilsvaret (avsnitt 2) skrev TV 2: ”Bakgrunnen for TV 2s innslag var et oppslag i Aftonbladet 16. september 2012 (Vedlagt)”. Videre kommenterte de Aftonbladets oppslag i hvert av de etterfølgende avsnitt nr 3, 4 og 5. Blant annet formulerte TV 2 seg slik (avsnitt 2): ”Avisen [Aftonbladet] påpeker at flere forandringer er gjort, på sentrale punkter. De har kilder på at rapporten ble vasket (tilpasset oppdragsgivers ønsker)”

 

Det er derfor påviselig feil når TV 2 3 uker senere i sine merknader til PFU (datert 18/12-2012) påstår at ”I TV 2s tilsvar [23/11-2012] vises det kun til at Aftonbladet også har omtalt denne rapporten.”

 

2)

I sine merknader til PFU av 18/12-2012 sier TV 2 også (avsnitt 1, første setning):

”Aftonbladet er ikke hovedkilde for innslaget.”

 

Hvis ikke Aftonbladet er hovedkilde, hvem er i så fall den ”hovedkilde for innslaget” som TV 2 ikke oppgir?

 

Er det en felles hovedkilde for de to oppslagene/innslagene i henholdsvis Aftonbladet og TV 2; en hovedkilde som har fortalt de to nyhetsmediene ”at rapporten ble vasket (tilpasset oppdragsgivers ønsker)”?

 

Påstanden om at rapporten ble tilpasset oppdragsgivers ønsker, er nå grundig tilbakevist av den faglige forfatterne av kapittelet om kreftfare, professor Tore Sanner. Rettingen i sammendraget dreide seg om retting av feil som redaksjonelle medarbeidere hadde gjort uten klarering fra de vitenskapelige forfatterne. Feilen ble dessverre ikke ble rettet opp før rapporten gikk i trykken.

 

Hvor har TV 2 fått tak i den originale rapporten som de oppgir å ha i sin besittelse?

 

Vi minner PFU om at leserne og seerne i TV 2s innslag ble tatt med på et besøk til fabrikken som Swedish Match driver i Gøteborg, og at publikum der ble presentert for et intervju med Patrik Hildingsson, visepresident for public affairs i snusprodusenten Swedish Match. I nettoppslaget demonstrerte Hildingsson bruk av korrekturlakk i rapporten ved å holde rapporten opp mot lyset, og TV 2 kommenterte i bildeteksten: ”Her får en representant for Swedish match se jukset med selvsyn.”

 

Hvem er kilde?

Hvem fører hvem bak lyset?

Hvem står bak denne gedigne bløffen i Aftonbladet og TV 2?

Er det TV 2 selv som står bak dette??

 

3)

Til syvende og sist er dette en klage som gjelder journalistisk troverdighet, redelighet og god presseskikk. TV 2 har tatt feil og ført sine lesere/seere bak lyset på en rekke punkter:

 

a)      Rapporten fra 2003 var ikke ”sminket”, ”tilpasset oppdragsgivers ønsker”, eller ”jukset” med, slik som TV 2 påstår. Den ble rettet av vitenskapelig ansvarlige fordi redaksjonelle medarbeidere hadde gjort feil og formulert seg på en måte som de fagansvarlige var uenig i.

 

b)      TV 2 har unnlatt å opplyse sine lesere/seere om at rapporten var fra 2003, og TV 2 har unnlatt å formidle at det mest autoritative organ for klassifisering av kreftfare, WHOs kreftforskningsbyrå ”IARC” i Lyon (Frankrike), 6 år senere (i 2009) fikk vurdert kreftfaren ved bruk av snus ved hjelp av en bred og uavhengig internasjonal ekspertgruppe. Ekspertene fastslo at kreft i munnhulen forårsakes av røykfri tobakk, deri medregnet ”snus i Nord-Europa”. TV 2 har derved basert sitt oppslag på tvers igjennom foreldete, feilaktige og forvrengte data.

 

c)       TV 2 har opplyst at ”Blant oppdragsgiverne er det norske Helsedirektoratet”, og de har trykket følgende overskrift: ”Helsedirektoratet husker ingenting” (begge sitater hentet fra nettversjonen http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/endret-forskningsrapport-om-snus-ved-hjelp-av-korrekturlakk-3889231.html). Selv i merknaden til PFU datert 18/12-2012 omtalte TV 2 ”ansvarlige deltakere fra Helsedirektoratet”. Faktum er at Helsedirektoratet ikke er nevnt i rapporten. Professor Tore Sanner påpekte i sin redegjørelse til PFU (av 30. november 2012) at TV 2s påstand om at Helsedirektoratet var oppdragsgiver, er klart feilaktig. Spørsmålene til og svarene fra Helsedirektoratet, som TV 2 publiserte i sitt oppslag, var derfor villedende og upassende. Videre var TV 2s overskrift om at Direktoratet ”husker ingenting” klart egnet til å villede leserne og til å skade Helsedirektoratets anseelse på feilaktig grunnlag.

 

d)      Det er også feil når TV 2 i sin merknad til PFU datert 18/12-2012 sier at professor Tore Sanner representerer organisasjonen Tobakksfritt. Selv om det er korrekt at Sanner har sett det formålstjenlig å arbeide for reduksjon av tobakksbruk for derigjennom å forebygge kreft, og at han i en periode har vært leder av Tobakksfritt, er hans viktigste rolle i denne sammenheng den faglig vitenskapelige. Han var forfatter av kreftkapittelet i rapporten, og TV 2s unnlatelse av å kontakte ham fremstår som et åpenbart brudd på god presseskikk. Sanner er en betrodd vitenskapsmann som i mange tiår har arbeidet med kreftforskning og kreftklassifisering. Han er nyter stor anseelse internasjonalt, han er uavhengig av industrielle interesser og markedskrefter, og han benyttes og har vært benyttet i en rekke ekspertgrupper med oppgaver knyttet til kjemisk helsefare.

 

At TV 2 på bakgrunn av innklagingen til PFU og i lys av den etterfølgende dokumentasjon fortsatt ikke innrømmer at deres oppslag bryter med god presseskikk, er alarmerende.

 Med vennlig hilsen

Stein Rørvik

LMT  

Landslaget Mot Tobakkskadene

lmt@roykfritt.no

LMT-info

--------------
Til toppen